Home

Risikovurdering difi

5 Gjennomføre risikovurdering. Ansvarlig for gjennomføring: Risikoeiere og systemeiere fellessystem samt de prosessledere eller andre disse engasjerer for å lede gjennomføringen av risikovurderinger. Innhold i risikovurderinger. Å gjennomføre en risikovurdering innebærer å. identifisere relevante risikoe Dette er en veiledning i risikovurdering og i bruk av rammeverket for autentisering og uavviselighet i elektronisk kommunikasjon med og i offentlig sektor. Veiledningen gir en innføring i hvordan offentlige virksomheter kan gjennomføre risikovurdering. Risikovurderingene skal sikre at virksomheten velger riktig sikkerhetsnivå når den legger til rette for elektronis Gjennomføre risikovurdering er en sentral delaktivitet i internkontrollarbeidet. Det er viktig å organisere arbeidet på en god måte, for å danne et godt grunnlag for risikohåndteringen og øvrige aktiviteter i internkontrollen

Risikovurdering ved geografisk flytting - døme. Om du skal flytte verksemda eller medarbeidarar geografisk, kan du ha nytte av ei risikovurdering. Publisert: 18. des 2017, Sist endret: 20. aug 2018. Last ned. Eksempel på risikovurdering ved geografisk flytting (excel) Omstilling og endring Den ansvarlige for en enkelt risikovurdering bør ta stilling til hvilken fremgangsmåte som skal benyttes som metode. Denne bør alltid tilpasses det som skal vurderes, og er en viktig oppgave for prosessleder. Vi anbefaler i tillegg at man tidlig vurderer om det kan være behov for å ta i bruk andre støttemetoder A+ A a For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske risikovurdering må gjennomføres med sikte på å klarlegge sannsynligheten for og konsekvensene av sikkerhetsbrudd, se personopplysningsforskriften § 2-4. Dokumentasjon på at risikovurdering er gjennomført skal være tilgjengelig for tilsynsorganer. Regelverket er nærmere omhandlet i vedlegg 1

Siden det er fire år siden en fullstendig risikovurdering, ønsket Difi å få gjennomført en ny omfattende gjennomgang av risikoregisteret i år. For å gjøre denne risikovurderingen sammenlignbar med tidligere risikovurdering, ble det valgt å legge til grunn det samme rammeverket. Det er tatt med mindre utdrag fra tidligere risikovurdering 2 Risikovurdering i forbindelse med anskaffelser. Med IT-anskaffelser mener vi i denne sammenheng anskaffelse av IT-løsninger, IT-vedlikehold og IT-drift. IT-løsninger kan være alt fra hyllevare og standardsystemer med eventuelle tilpasninger til løsninger som er utviklet spesielt for en enkelt kunde Denne siden gir en oversikt over alle maler, eksempler og støtteark som er presentert i denne veilederen. Malene og eksemplene er også å finne under de aktivitetene der de naturlig hører hjemme i veiledningsmateriellet En risikovurdering med handlingsplan er viktig dokumentasjon på hvordan dere arbeider med HMS i virksomheten deres. Arbeidstilsynet har utarbeidet tre skjemaer som kan brukes som støtte i arbeidet med kartlegging, risikovurdering, planlegging og dokumentasjon

Risikovurdering Digitaliseringsdirektoratet - Difi

Difi utvikler offentlig sektor og jobber med digitalisering, anskaffelser, ledelse og organisering, ID-porten, digital postkasse, universell utforming, klart språk, innovasjon, tidstyver, informasjonssikkerhet og e-læring En risikovurdering er et verktøy for å identifisere uønskede hendelser og risikoen for at disse skal inntreffe. Som en del av internkontrollen skal virksomheten ha en oversikt over hvilke behandlinger av personopplysninger som foretas, og hvilke personopplysninger som inngår i disse Du kan bruke en risikoanalyse, også kalt risikovurdering, som et verktøy for å øke prosjektets muligheter til å nå fastsatte mål. Risikoanalyse er viktig i innledende fase av et prosjekt, men husk også at i mange tilfeller vil risikoene endre seg underveis i prosjektet, slik at du må oppdatere analysen Basert på skjema utarbeidet av Asker kommune [Skriv inn tekst] FORSLAG TIL SKJEMA FOR RISIKOVURDERING Sted: Dato: Ansvarlig: Gradering 1-

Veiledning i risikovurdering av elektronisk kommunikasjon

 1. Rapporter: risikovurdering av brudd på menneskerettigheter innen utvalgte produktkategorier. Kilde: Swedwatch på oppdrag for Difi. Veiledere. Rapport: risikovurdering av brudd på menneskerettigheter for byggeprodukter og -materialer . Kilde: Swedwatch, Oslo kommune
 2. Risikostyring er et viktig verktøy i mål- og resultatstyringen i staten. Risikostyring vil si å identifisere, vurdere, håndtere og følge opp hendelser som kan påvirke måloppnåelsen negativt
 3. Jon Holden - Risikovurdering av skytjenester Helge Veum - Lovlig bruk av cloud computing Jan Meijer - Box: erfaringer med UNINETTs første internasjonale skytjenest
 4. En første risikovurdering for anskaffelsen bør gjøres tidlig i planleggingsfasen. Det kan gjøres som en øvelse en gang, eller det kan gjøres i flere omganger i løpet av anskaffelsen, avhengig av anskaffelsens størrelse og kompleksitet
 5. En metode som egner seg for å gjennomføre risikovurdering av mål på produkt/tjenestenivå finner du i metodedokumentet Risikostyring i staten. Last ned metodedokument og veiledning. Risikostyring i staten - håndtering av risiko i mål- og resultatstyringen, metodedokument

Gjennomføre risikovurdering - Difi

 1. Difi anbefaler at det benyttes et egenrapporteringsskjema for å innhente informasjon om hvilke lønns- og arbeidsvilkår leverandøren tilbyr sine ansatte. Denne informasjonen er en viktig kilde for å gjøre en risikovurdering av kontrakten. Difi anbefaler at egenrapporteringsskjemaet innhentes innen en måned etter kontraktssignering
 2. Ny Norsk Standard for risikovurdering på høring. 2020-07-15. Forslaget til ny versjon av NS 5814 Krav til risikovurderinger, er nå på høring. Du og din virksomhet inviteres til å komme med kommentarer til standarden
 3. Risikovurdering - sett fra ISO og informasjonssikkerhet DFØs samarbeidsforum 21.06.2016 Jan Sørgård, Seniorrådgiver Difi
 4. Risikovurdering ved geografisk flytting (eksempel) Beslutningsgrunnlag (mal) Individuell samtale (mal) Individuell fjernarbeidsavtale (mal) Stillingsbeskrivelse (mal) Møteinnkalling til omstillingssamtale (eksempel) Kartlegging av kompetanse (mal) Kontrakt om sluttvederlag med oppsigelse fra arbeidsgiver (mal

Risikovurdering ved geografisk flytting - Difi

Planlegge risikovurderinger - Difi

Lillian Røstad i Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) tar i et innlegg på digi.no 25. juni i år opp temaet risikoanalyser innen sikring, med fokus på informasjonssikkerhet. Les kommentar: Risikovurdering uten sannsynlighet gir ingen menin Difi tilbyr alle statlige virksomheter en intern sone på virksomhetsplattformen.difi.no. Les mer her. NSM og Difi sine Risikovurderingsguider; Det eksisterer mange fler, og det finnes ingen fasit for hvilken man skal velge. Noen egner seg best på organisatorisk nivå (ISO 31000), andre passer ypperlig på teknisk applikasjonsnivå (DREAD m/ STRIDE) og så har man de mer generelle som man kan bruke nesten hvor som helst (RMF-NIST)

DIFI, Direktoratet for forvaltning og IKT har laget en fin mal (pptx) som inneholder et eksempel på en risikoanalyse, Risikovurdering i prosjekt. Alle prosjekter inneholder elementer som i ulike grad kan gå galt og føre til at hele prosjektet mislykkes Risikoanlyse er noe enhver virksomhet skal gjennomføre som et ledd i internkontrollarbeidet. Derfor skal virksomheter utføre en risikoanalyse av HMS- og GDPR-arbeid blant annet. Dette er tema vi i Kuba tar for oss i dette innlegget Veiledere til arbeidet med risikostyring. Andre veiledere for risikostyring. DFØ forvalter regelverket for økonomistyring i staten og risikostyringen slik den er regulert økonomiregelverket

Evaluere risikoer | Internkontroll – informasjonssikkerhet

Veiledning i risikovurdering av elektronisk kommunikasjon

Anskaffelser og utvikling Digitaliseringsdirektoratet - Difi

Innebygd informasjonssikkerhet er et overordnet prinsipp i arbeidet med informasjonssikkerhet Arbeidstilsynet publiserte nylig en veiledning om råd for tilbakeføring til arbeid på kontoret. - Det er viktig at arbeidsgiver og arbeidstakerrepresentanter samarbeider godt med kartlegging og risikovurdering i den enkelte virksomhet, sier direktør Trude Vollheim En risikoanalyse utføres for å avdekke risikoen knyttet til et tiltak, en aktivitet, et system eller en situasjon. Hensikten med analysen er å framskaffe underlag for beslutninger. På bakgrunn av analysen kan man da gjøre en risikoevaluering og velge å la være å gjøre aktiviteten, eller iverksette risikoreduserende tiltak som gjør at aktiviteten likevel kan gjennomføres

Maler og eksempler Digitaliseringsdirektoratet - Difi

GDPR (General Data Protection Regulation) er EUs personvernforordning.Personvernforordningen er inkorporet i den nye personopplysningsloven som trådte i kraft 25. mai 2018.. Elektronisk behandling av personopplysninger. Forordningen er en del av norsk rett gjennom EØS-avtalen og den nye personopplysningsloven Hjemmel: Fastsatt av Kredittilsynet (nå Finanstilsynet) 22. september 2008 med hjemmel i lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet med finansinstitusjoner mv. (finanstilsynsloven) § 4 nr. 2, lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 2-9b, lov 5. juli 2002 nr. 64 om registrering av finansielle instrumenter. Internkontroll er en viktig del av virksomhetsstyringen og skal understøtte styringen og bidra til at virksomhetens mål nås. På denne siden gir vi svar på hvorfor internkontroll er en viktig del av virksomhetsstyringen, hvordan dere kan integrere internkontroll i virksomhetsstyringen, og hvordan internkontroll henger sammen med mål- og resultatstyring

PPT - DIFI 2

Risikovurdering - Arbeidstilsyne

Digitaliseringsdirektoratet gjennomfører flere arrangement gjennom året, og hvert år inviterer vi til Digitaliseringskonferansen En databehandleravtale skal sikre at personopplysninger blir behandlet i samsvar med regelverket og setter en klar ramme for hvordan databehandleren kan behandle opplysninger. Denne veilederen er en praktisk innføring i når man må in Difi internkontroll (235 downloads) Stikkord: risikovurdering Behandlingsoversikt (protokoll etter GDPR artikkel 30) Etter personvernforordningen (GDPR) artikkel 30 skal det lages en protokoll over hvilken behandling av personopplysninger som skjer i en virksomhet Difi tilbyr virksomheter som ønsker det, å laste opp nettkurset til eget LMS. Installere Er det sikkert? på virksomhetens læringsplattform - last ned ZIP-fil. Learning Tools Interoperability (LTI) Virksomheter kan opprette en LTI-forbindelse mellom kurset og eget LMS. Nødvendig informasjon for dette finnes i skjemaet under Risikovurdering handler om å identifisere konsekvenser ved ulike hendelser eller scenarier, og å vurdere hvor sannsynlig eller lett en uønsket hendelse kan inntreffe. Det er virksomhetens ledelse som avgjør hvor stor risiko (risikoappetitt) virksomheten skal ta ved ulike scenarier. Dette kalles toleransenivå for sikkerhet

Digitaliseringsrundskrivet er en sammenstilling av pålegg og anbefalinger om digitalisering i offentlig sektor. Rundskrivet gjelder for departementene, statens ordinære forvaltningsorganer, forvaltningsorganer med særskilte fullmakter og forvaltningsbe.. Som fremgår av Internkontrollskissen fra Difi ovenfor, er det vanlig at risikovurderinger er et element i et internkontrollsystem. Utdanningsdirektoratet anbefaler at barnehage- og skoleeier alltid gjennomfører en risikovurdering når opplysninger om enkeltpersoner behandles digitalt

Informasjonssikkerhet Digitaliseringsdirektoratet - Difi

• Datatilsynet: Risikovurdering av informasjonssystem • Difi: Informasjonssikkerhet og personvern i IKT-anskaffelser. 5 Dette kapittelet beskriver hvordan helse- og personopplysninger skal behandles på lovlig måte. Eksempler på personopplysninger er helseopplysninger i journal, registre 4. Risiko og risikovurdering 5. Risikovurderingsmetode 1. Kort om ErgoGroup og meg selv Kort om ErgoGroup og meg selv • ErgoGroup er et av Nordens ledende IT-selskap, heleid av Posten Norge. • Over 3000 ansatte, og med omsetning på over 5 milliarder kroner. • Fire forretningsområder: Offentlig-løsninger, IKT-driftstjenester Publisert 13.05.2020 (Sist oppdatert 27.10.2020) Koronavirus - beslutninger og anbefalinger (helsedirektoratet.no). Arbeidstilsynet har utarbeidet noen råd for tilbakeføring til arbeid hos kontorvirksomheter Difi har hatt dialog med politiet om hvordan personer som er beskyttet i henhold til kode-6 i folkeregisteret bør håndteres. Normen med veileder for risikovurdering og faktaarkene er i denne ROS-analysen benyttet til innspill, til definisjon av sannsynlighetsnivåer og konsekvens Temaveiledning i risikoanalyse for risikofylte forbrukertjenester Risikoanalysen 3.1 Metoder. Det er flere metoder for risikoanalyse. Fellestrekk for de mest anvendte metodene er lav brukerterskel og bred medvirkning av virksomhetens egne ansatte og tilknyttede medarbeidere under selve analysen

Risikovurdering og sunnheitsvurdering Tiltaka for å førebygge og redusere risikoen for helseskadelege omstillingsprosessar er laga for å fremme utvikling i verksemdene. Desse verkemidla blir som regel mindre effektive dersom dei blir brukte først når det brenn Bestill risikovurdering eller ROS-analyse her. Hver risiko skal vurderes mtp. sannsynligheten for at den inntreffer, Prosjektportalen er bygget opp etter Prosjektveiviseren fra Difi. Prosjekter organiseres i faser, med beslutningspunkter mellom hver fase Samarbeid med Difi. Risikovurdering og internkontroll. Oppdatert 18. okt. 2019. DFØ prioriterer arbeidet med styring og kontroll høyt. Vi gjennomfører faste aktiviteter, blant annet risikovurderinger, egenevaluering av internkontrollen og ledernes rapportering av status for internkontrollen på egne områder Hva tilbyr Difi? Innovasjonsprisen; StimuLab. Lær av andre; Nettverk for innovasjon; Hvordan jobbe med innovasjon? Hva er innovasjon? Verktøy og metoder; Effektivisering. Hvorfor effektivisere? Hvordan effektivisere? Steg 1 - Kartlegg nåsituasjonen; Steg 2 - Prioriter prosjekter; Steg 3 - Beskriv tiltak; Steg 4 - Gjennomfør tiltakene; Steg. Risikostyring og internkontroll er to begreper som blir brukt om hverandre og som henger tett sammen. Risikostyring på operasjonelt nivå i virksomheten er en sentral del av arbeidet med internkontroll. På denne siden gir vi en forklaring på sammenhengen og bruken av begrepene

Difi; Autentisering til SPA'er. Ved innlogging til en SPA, er det anbefalt å bruke code flow med PKCE og state. Gjennomføre en risikovurdering av de dataene som blir eksport av APIet og vurdere om de sikringsmekanismer som ovennevte tilbyr,gir tilstrekkelig beskyttelse. Flyt Kort om emnet. Dette emnet gir en bred innføring i de viktigste områder innen informasjonssikkerhet. Hovedtemaene som dekkes er: Konsepter og grunnleggende prinsipper relatert til informasjonssikkerhet, som f.eks. CIA-egenskapene (Confidentiality, Integrity & Avilability), identitet, authentisitet og autoriserin Difi rapport 2011-7. En felles meldingsboks Difi rapport-2012-10. Sikker digital post 2.2.1 Bedre tjenester og kostnadseffektivitet Det er en forutsetning at Sikker digital posttjeneste innebærer effektiv utnytting av offentlige ressurser, og gir innbyggerne enklere og bedre tjenester Retningslinjer for personalpolitikk ved omstillingsprosesser finnes kun digitalt. Det er mulig å laste ned pdf-versjon og trykke opp selv. På Arbeidsgiverportalen til Difi finner du verktøy du trenger i en omstilling. Difi svarer på spørsmål om retningslinjene Difi har gjennomført ROS-analyse av Digital postkasse til innbyggere basert på standarden ISO/IEC 27005:2011. Veiledningsmaterialet er basert på samme standard. Virksomhetene kan benytte annen metodikk i sine risikovurderinger. November 2014. Direktoratet for forvaltning og IK

NIFS - Nettverk for informasjonssikkerhet | DifiRettleiar om løns- og arbeidsvilkår i offentlige

En nasjonal innsats for å øke grunnsikringen - Anbefalte tiltak for å øke virksomhetenes egenevne (NSM, Difi og NorgesGruppen) 15:10. Nasjonal IKT-sikkerhetsøvelse 2020 og øvelse Locked Shields 2019 (DSB og NSM) 15:30. Slut Difi til DFØ. Budsjettåret 2020 vil være et overgangsår. Det er et behov for å arbeide vi-dere med koordinering av prosesser og rutiner for styringsdialog og -dokumenter. DFØ vil bli involvert i arbeidet. Tildelingsbrevet for 2020 inneholder føringer på fagområdene ledelse og organisering som fra 1. januar 2020 flyttes til DFØ fra Difi 6.3.6 Nærmere om risikovurdering og informasjonssikkerhet ved bruk av skytjenester 25 6.4 Eventuelle begrensninger som gjelder for nødvendig sikring av de informasjonskategorier som inngår (ut fra gradering) 26 6.4.1 Innledning 26 6.4.2 Sikkerhetsklarering og autorisasjon av personell 2

I planleggingsfasen må dere avklare behovene for informasjonssikkerhet og personvern i det valgte konseptet. Dette må dere gjøre tilstrekkelig detaljert til at dere kan utforme krav til produktene/leveransene, og avklare hvilken kompetanse som er nødvendig på informasjonssikkerhets- og personvernområdet Hva bør du være oppmerksom på når du skal gjøre en risikovurdering av medarbeidernes arbeidsmiljø? Publisert: 04. Mai 2020, Sist endret: 29. jun 2020. Å lede på avstand skiller seg ikke fra stedlig ledelse, men den nye arbeidsformen krever en ny bevissthet for deg som leder for å lykkes med å lede medarbeidere som sitter på hjemmekontor Norges Kommunerevisorforbund (NKRF), Haakon VIIs gate 9, Postboks 1417 Vika, 0115 Oslo, Telefon: 23 23 97 00, Epost: post@nkrf.n 5.4 GJENNOMFØR RISIKOVURDERING VED ANSKAFFELSE For metode vises det til Normens faktaark 7, veiledning fra Datatilsynet, veiledning fra Difi eller standeren NS-ISO/IEC 27005:2011 - Risikostyring av informasjonssikkerhet. Nedenfor gis eksempler på områder som kan inngå i risikovurderingen av velferdsteknologi På disse sidene har vi laget en steg for steg-fremstilling av fagprøven. Denne er generell og skildrer en prosess som er felles for alle fagprøver. Din egen fagprøve kan inneholde elementer som ikke er omtalt her

Har du en beredskapsplan for flom og vannskader?

Difi internkontroll (193 downloads) Stikkord: risikoanalyse. Artikler > risikoanalyse. Om risikovurdering er påkrevd før anskaffelser av it-tjenester med Helse-Sør-Øst-saken som eksempel Digitaliseringsdirektoratet arrangerer Nettverk for informasjonssikkerhet (NIFS) Hopp til hovedinnhold. Digitaliseringsdirektoratet. Norwegian Digitalisation Agenc

Forskrifter, veiledninger, temaveiledere og faktaark om samfunnssikkerhet, forebygging og beredskap lokalt, regionalt og nasjonalt Husk å skrive all styringsdokumentasjon i et klart språk som gjør at innholdet blir lettfattelig og godt kommunisert. Ellers vil kvaliteten og nytteverdien av dokumentasjon bli dårligere, og dermed ikke bidra til å sikre god prosjektstyring Lovpålagt HMS-kort Formålet med byggherreforskriften §15 er å sikre at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt. På byggeplasser er det lovpålagt at alle ansatte skal bære et HMS-kort, tidligere kalt byggekort eller ID-kort. Arbeidstilsynet vil da kunne identifisere både hvem.. Skal du fylle ut elektronisk? Last ned skjemaet og husk å lagre det. Hvis du ikke lagrer, kan utregninger bli feil. Er du privatperson? Du kan bruke enklere skjemaer hvis du skal nabovarsle og bygge en frittliggende bygning mindre enn 70 m 2 eller et tilbygg mindre enn 50 m 2.Du kan også bruke et enklere skjema hvis du skal søke om bruksendring

 • Connect to wifi ipad.
 • Train paris orléans horaires.
 • Lol emoji.
 • Kursutvikling tyrkiske lire.
 • Pilegrimsleden oppdal trondheim.
 • Maiszinken gasthaus.
 • Godt nytt år 2018 video.
 • Hvordan forberede seg til fotballkamp.
 • Pyntefat med lys.
 • Sso online.
 • Bakugan kugeln toys r us.
 • Norske kvinnelige idrettsutøvere.
 • Tips mot barnevernet.
 • Helly hansen k shelter bib.
 • Genesis mining iceland.
 • Anführer der horde.
 • Philippine embassy oslo opening hours.
 • Mario kart 8 deluxe switch youtube.
 • Extreme hills minecraft.
 • Switzerland gdp per capita.
 • Sekkepipe skottland.
 • Hvite blomster bukett.
 • Studio 3 timeplan.
 • Solhatt drikke.
 • Niese.
 • Hvorfor ser han på andre.
 • Tippetips premier league 2017.
 • Forboring skrue.
 • Yggdrasil 7 den lange kysten.
 • Fernanda nissen husmorskole.
 • Lourdes francia mapa.
 • Tendinitt ina l87.
 • Prag altstadt metro.
 • Gewitterradar schweiz.
 • Bergans bukse.
 • Dørblad innerdører.
 • Alkohollagen sverige.
 • Fjerne floker på hund.
 • Ma anand sheela.
 • Ford transit custom l1.
 • Samsung mu 55.