Home

Antall fengselsplasser i norge

• Antall fengsler: 47. Oslo fengsel er størst med 392 plasser, Sandefjord fengsel (14), Mosjøen fengsel (15) og Horten fengsel (16) er blant de minste. • Antall årsverk: 3670 (2006). • Ca 39 % av alle plasser hadde lavere sikkerhetsnivå. • 201 kvinner satt i fengsel i gjennomsnitt i 2009, fordelt på 3582 totale fengselsplasser Fengselet rommer 242 innsatte, og er dermed stort etter norsk målestokk. Som sammenligning kan nevnes at vi i Norge pr. i dag har 3809 fengselsplasser. Norgerhaven vil gi oss en rask og påkrevet økning i antall fengselsplasser, og kan dermed gi et godt bidrag til å løse problemene beskrevet over

 1. Antallet nordmenn var 2507, og deretter følger Polen (163), Litauen (128), Romania Regjeringen ønsker å intensivere dette arbeidet ytterligere for å frigjøre flere fengselsplasser i Norge
 2. dre enn to måneders soning har gått ned hvert år, og samlet sett blitt mer enn halvert, i perioden 2007-2015. I 2016 ble imidlertid 9 prosent flere slike korte dommer gjennomført i anstalt, som figur 3 illustrerer
 3. Det totale antallet fengslede personer i verden har blitt estimert til å omfatte over ni millioner mennesker i 2006. Det reelle tallet kan antas å være langt høyere, i lys av en generell underrapportering og mangel på data fra en rekke land, spesielt autoritære regimer.. I absolutte tall er USA landet i verden med størst fengselsbefolkning, med mer enn to millioner personer i fengsel i.
 4. Antall meldte . Diagrammet viser daglig antall meldte tilfeller i Norge fra epidemiens start. Tilfellene er registrert etter dato for når prøve ble tatt. Du kan velge fylke og se daglig antall meldte tilfeller for hvert fylke. Det er 1-2 dagers forsinkelse i tiden fra diagnose til registrering i Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS)
 5. Norge eldes i et økende tempo. Om bare ti år vil det for første gang være flere eldre enn barn. Det forventes ikke at koronapandemien øker dødeligheten, men derimot reduserer fruktbarhet og innvandring på kort sikt

Norske fengsler er smekkfulle - Kriminalomsorgen

 1. Kurven viser antall registrerte koronadødsfall i Norge. Dag for dag-tallene hentes fra FHIs rapporter og viser endring fra foregående dag, totaltallene inkluderer foreløpige tall for siste.
 2. Arbeidsløsheten i Norge mer enn doblet seg da koronaviruset rammet landet, og på det høyeste var 400.000 mennesker registrert som ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere hos Nav. Siden da.
 3. Norge ligger ifølge OECD på fjerdeplass i verden i antall leger fordelt på innbyggere. Det riktige er antakelig at vi ligger på topp også her, bare slått av Østerrike. Det skyldes at tallet for de to landene med flest leger, Hellas og Portugal, inkluderer mange som ikke er i daglig arbeid
 4. I 2016 utgjorde antall årsverk nærmere 74 000 i disse to næringsgruppene. Hva skjer fremover. Den positive tendensen fortsetter. Interessen for Norge som reisemål øker fortsatt og det er flere som søker etter Norge som reisemål på̊ nett. Norges konkurranseevne er fremdeles sterk og Norge blir vurdert blant de tryggeste reisemål i verden

Implenia Norge AS skal bygge nye Austvoll bru Flere kontrakter. - Med dette har regjeringen klart å etablere et rekordhøyt antall fengselsplasser, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP). Siden regjeringen tiltrådte i 2013 er det opprettet 150 nye fengselsplasser skal opprettes i tillegg til de 98 som allerede er planlagt Skulle man planlegge med tanke på det riktige antall fengselsplasser i et «multikulturelt samfunn» der grensene er lagt så godt som fullstendig åpne, så måtte man jo også innrømme at man vet at man er i ferd med å utsette tusenvis av landets innbyggere for overfallsvoldtekter, grove ran og en voldsom økning i narkotikasalget til de unge (med alt hva det videre innebærer)

Dette er nasjonene som fyller opp norske fengsle

Rekordmange i fengsel i 2016 - SS

Antallet lynladere som kan levere 150 kW ladeeffekt eller mer, hadde sterk vekst i fjor: Fra 25 til 226. Det er en økning på hele 804 prosent. Dette viser ferske tall fra den nasjonale ladestasjonsdatabasen Nobil , som driftes av Norsk elbilforening på oppdrag fra Enova Det reelle antallet hester er trolig tre ganger større, sier Rondestveit. Det vil i så fall bety 108 000 hester. De siste tallene fra Statens landbruksforvaltning viser at 36 000 hester får produksjonsstøtte her i landet. - I Sverige telles hestene på en mye mer nøyaktig måte enn i Norge Øke antallet fengselsplasser i Norge, ikke leie plasser i utlandet. Forslaget ble ikke vedtatt 8. juni 2015 17:11. Fremmet av Arbeiderpartiet og Senterpartiet. stemte for. stemte mot. Råtekst fra Stortinget. Stortinget ber regjeringen om å øke antallet fengselsplasser i Norge, ikke leie plasser i utlandet Kreftregisteret presenterer insidens både som antall krefttilfeller i befolkningen og som rater (antall krefttilfeller per 100.000 personer). Cancer in Norway er en rapport som Kreftregisteret gir ut hvert år, og som gir en oversikt over kreftsituasjonen i Norge. Special issue 2018: Sosial ulikhet, innvandring og kreft Per 23. mars hadde 2371 personer testet positivt på koronavirus i Norge, ifølge dagsrapporten til FHI. Den siste uka har antall bekreftede smittetilfeller mer enn doblet seg. Uka før mer enn femdoblet antall med bekreftet smitte seg, ifølge tall fra FHI. Den siste beregningen FHI har gjort av andelen positive prøver er per 19. mars

Gjennomsnittlig antall innsatte i 2015 var 3746, mens totalt 12 755 var innom i løpet av året. Om man ser på de som faktisk sitter i fengslene i et gitt år - altså ikke bare de som startet soning eller varetekt det året men de som har vært der en stund i tillegg, er det veldig liten utvikling å spore de siste årene om man ser utenlandske statsborgere samlet Regjeringen sørger for rekordmange nye fengselsplasser, og foreslår å bevilge 732 millioner kroner i 2018 til nytt fengsel i Agder med 300 plasser. Regjeringen går samtidig inn for å forlenge avtalen med Nederland om leie av fengselsplasser Tall for antall avdelinger og årsverk ved norske folkebibliotek er hentet fra den offiselle biblioteksstatistikken. Statistikken for 2010 og senere er innhentet og publisert av Nasjonalbiblioteket.Tidligere hadde ABM-utvikling/Statens bibliotektilsyn dette ansvaret. Antall folkebibliotekavdelinger gjelder faste avdelinger og inkluderer både hovedbibliotek og filialer Norges befolkning passerte tre millioner i 1942, fire millioner i 1975 og fem millioner i 2012. Ved inngangen til 2020 hadde Norge i alt 5 367 580 innbyggere inkludert Svalbard og Jan Mayen. På samme tidspunkt hadde 11,3 prosent av landets befolkning utenlandsk statsborgerskap, mens innvandrerbefolkningen (innvandrere og norskfødte med to innvandrerforeldre) utgjorde 18,2 prosent

Oslo har klart flest bekreftet smittede sammenlignet med antallet innbyggere, ifølge FHIs ukesrapport. Færrest er det i Nordland. Østerrike er fortsatt opphavet til flest smittede utenfor Norge med 659 tilfeller (14 prosent av alle smittede) Antall smittetilfeller i Norge doblet. Økningen i antall meldte tilfeller skyldes i stor grad lokale utbrudd i Bergen, Fredrikstad og Sarpsborg

Der heter det at Norge på lang sikt - fram mot 2040 - trenger 2000 nye fengselsplasser, skriver VG. Med 99,6 prosents belegg er kapasiteten i dagens fengsler sprengt. I tillegg står 1.200. Treningssenterkjeder rangert etter antall lokasjoner. SATS: 76 sentre (38 i Stor-Oslo, 10 i Rogaland, 10 i Bergen, 4 i Grenland, 3 i Østfold, 4 i Kristiansand, 2 i Tromsø, 3 i Drammen, ett i Hønefoss og Lillehammer) Family Sports Club: 56 sentre (3 i Akershus, 2 i Aust-Agder, 5 i Buskerud, 4 i Hedmark, 3 i Hordaland, 8 i Møre og Romsdal, 13 i Nordland, 2 i Telemark, 4 i Troms, 1 i Vest. Norge var i utgangspunktet nøytralt under begge verdenskrigene, men ble okkupert av Tyskland under andre verdenskrig. Gjenoppbyggingen av landet og utviklingen av en sterk velferdsstat preget etterkrigstiden. Norge stemte nei til medlemskap i EF i 1972, og EU i 1994. Etter at landet begynte å utvinne olje på 1970-tallet vokste økonomien raskt Antall godkjente spesialister per 19.10.2020 samt historikk 2008- 2020 med fordeling på kjønn Andel med doktorgrad blant yrkesaktive spesialister under 70 år i Norge, etter spesialitet Historikk antall spesialister 1919 til i dag. Kjønnsfordeling i hver enkelt spesialitet. Hva synes du om denne siden. Hvor stor er oppdrettsnæringen i Norge? Fiskeridirektoratets «Statistikk for akvakultur» viser at det ble slaktet 1 281 872 tonn laks i 2018 til en verdi av 64,6 milliarder kroner. I tillegg ble det slaktet 67 886 tonn regnbueørret til en verdi av 3 milliarder

Fengsel - Wikipedi

Jøder, romanifolket (tatere), rom (sigøynere), kvener og skogfinner har siden 1998 hatt status som nasjonale minoriteter i Norge. Dette kom som en konsekvens av at Norge dette året ratifiserte Europarådets rammekonvensjon om vern av nasjonale minoriteter av 1995. Utgangspunktet for Europarådets vedtak var en historisk bevissthet om at minoriteter ofte har vært diskriminert og forfulgt. Antall fritidsbåter nærmer seg 1 million i Norge. Publisert: 19.04.2018; Antall fritidsbåter øker fortsatt i Norge, viser tall fra den siste båtlivsundersøkelsen. Undersøkelsen viser også at stadig flere bruker flytevest aktivt, sammenlignet med båtlivsundersøkelsen i 2012 Også Vestland, Innlandet og Møre og Romsdal er fylker med mange melkekyr, og samlet sett utgjør disse fylkene 80 prosent av melkekubestanden i Norge. Fra 1.3.2019 til 01.03.2020 ble antall melkekyr på landsbasis redusert med ca. 6800 dyr. Antall melkekyr ble redusert i alle landets fylker med unntak av Viken Antall thaier i Norge er nesten doblet på åtte år. Thailands Tidende har fulgt med på denne utviklingen, og har intervjuet mang en thai i Norge opp gjennom årene. Under ser du 20 av reportasjene. I vårt intervju med den thailandske ambassadøren forleden kunne han fortelle at det nå snart..

Totalt antall døde med koronasmitte i Norge er nå 281. Det viser oppdatert statistikk torsdag. Det er en mann i aldersgruppen 70-79 år som er død Norge hadde et folketall på 5,36 millioner innbyggere i fjerde kvartal i 2019. Det betyr at 5321 personer er testet per million her til lands. Blant de totalt 28 522 nordmennene som er testet. Antallet tilsvarer 17,7 prosent av befolkningen i Norge. Per 1. januar 2018 var det totalt 916.625 innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Innvandrerandelen for ett år siden utgjorde.

Nye tall gir bekymring i Nav: 674.000 årsverk gikk tapt i Norge i fjor. Norges pyntelig lave ledighetsrate skjuler en stor utfordring, ifølge Nav, som nå klasker nye tall i bordet: Nær ett av fem årsverk gikk tapt blant personer i yrkesaldre i Norge i fjor Troll er det største gassfunnet i Nordsjøen og en hjørnestein i norsk gassproduksjon, med hele 60 prosent av reservene i Norge. Samtidig er det også et av de største oljefeltene på norsk sokkel med produksjon på mer enn 400.000 fat per dag. Feltet er bygget ut med tre plattformer, Troll A, B og C, som alle er operert av Equinor

Statistikk om koronavirus og covid-19 - FH

Stabilt antall bønder i Norge, men tallet på sauer og kyr går ned Det er fremdeles i underkant av 40.000 aktive bønder i Norge. Samtidig går tallet på sauer og melkekyr ned, viser tall fra. Nord-Norge: 500: 48: Tønsberg Ishall: Tønsberg: 30x60 : 1995: BTV: 750: 49: Vinterbro Ishall : Follo: 26x61: 2015: Akershus: 1500 . Plug & Skate - kunstfrosne isløkker Halltyper Spillemidler og andre tilskudd til isanlegg og vant Vant Banestørrelse Diverse angående ishaller Ishaller i Norge Anlegg og aktiviteter Blant bosatte i Norge blir 12 prosent av befolkningen behandlet for skader hvert år, og skader er en stor utfordring for folkehelsen. For å kunne forebygge omfanget av skader og ulykker er det viktig å kunne beskrive utviklingstrekk og egenskaper ved hendelsene. Det har gjennom flere år vært en nedgang i antall dødsulykker, men. Det finnes ikke et entydig svar på hvor mange i Norge som er lesbiske, homofile, bifile, trans, interkjønn eller queer. Antallet avhenger av hvilke definisjoner som benyttes, og ulike spørreformuleringer gir ulike anslag

Befolkningen - SS

Målsettingen er å øke antall studieplasser innenfor medisin i Norge, og arbeidsgruppen vil vurdere å øke antall studiesteder. Blant annet skal arbeidsgruppen vurdere kapasiteten på de medisinske fakultetene, og tilgangen på praksisplasser. Arbeidsgruppen leverer sin rapport innen utgangen av september 2019 Antall personer som er 70 år eller mer i Norge forventes å mer enn dobles fra 624 000 i 2018 til 1,35 millioner i 2060. Antall som er 80 år eller mer vil øke fra 222 750 i 2018 til 697 000 i 2060. Befolkningen som helhet forventes å øke til om lag 6,5 millioner i 2060 (SSB, 2018) Hvor mange læreplasser har vi i Norge og hvor finner vi dem? Det norske arbeidslivet er avhengig av god tilgang på kvalifiserte fagarbeidere. Tilgang på læreplasser er en avgjørende faktor for å skaffe flere fagarbeidere. Formålet med samfunnskontrakten er derfor å øke antall læreplasser i landet

Status - tall og statistikk rundt koronaviru

Antall bekreftet virussmittede i Norge har det siste døgnet steget med 170. Forrige rapport viste 907 tilfeller. FHIs dagsrapport omfatter alle nye tilfeller meldt fram til midnatt dagen før Tabellen nedenfor viser antall buddhister i Norge for innvandrergrupper fra seksten land / territorier med buddhistisk befolkning beregnet ut ifra disse kriteriene. Vi ser her at tallet på buddhister med innvandrerbakgrunn i Norge i 2019 kan beregnes til 39.831personer. Buddhister med etnisk norsk / vestlig bakgrun Stortinget ber regjeringen bygge flere fengselsplasser i Norge, i stedet for å leie fengselsplasser i Nederland. Forslaget ble ikke vedtatt 11. desember 2017 21:08. stemte for. stemte mot. Råtekst fra Stortinget Antallet anmeldelser av voldtekt av personer over 14 år gikk opp med åtte prosent fra 2017 til 2018 og har økt med 45 prosent siden 2014. Antallet anmeldte voldtekter over internett har økt markant det siste året, tekter i Norge det foregående året

Selv om antall nye smittede har økt, fortsetter nedgangen i antall innlagte på sykehus med covid-19 i Norge. I forrige uke var det kun to nye koronainnleggelser på norske sykehus og én ny innleggelse på intensivavdeling. Onsdag er det 18 innlagte koronapasienter Nye tall fra Utdanningsdirektoratet viser at veksten i antall læreplasser i Norge fortsetter. De siste fem årene har antall lærlinger i offentlig sektor økt kraftig. - Det er bra at den systematiske satsingen på flere læreplasser gir resultater. Flere. - Totalt antall selvmord: 674 - 472 menn og 202 kvinner . Data fra Dødsårsaksregisteret viser at i 2018 døde 674 mennesker av selvmord i Norge - et høyt antall som vi ikke har sett siden perioden 1988-1991, da selvmordsraten var på sitt høyeste i landet helsetap i Norge fremgår klart av Folkehelseinstituttets rapport Sykdomsbyrden i Norge i 2016. Overvekt er særlig en risikofaktor for hjerte- og karsykdom, diabetes, svulster og muskel- og skjelettsykdommer. Antall såkalte sykdomsjusterte tapte leveår (også omtalt som «DALY») so

Velkommen til Norges største campingguide. Skal du på Norgesferie med campingvogn, bobil eller telt, eller foretrekker du campinghytte? På Campingportalen finner du oversikt over alle norske campingplasser. Du finner også oversikt over forhandlere av campingvogner, bobiler og campingutstyr. GOD TUR 19. mai ga KrF nemlig sin støtte til regjeringens forslag om å leie 242 soningsplasser i Nederland i en femårsperiode, mot at det bygges minst 500 nye fengselsplasser i Norge. 340 av disse går til Agder-fylkene, og fengselet i Evje får 40 av de nye soningsplassene Næringseiendom i Norge Figur 2. Totalt 1 og fullført kontorareal fra 2000-2015 i de største byene i Norge. Antall millioner kvadratmeter. 1 Totalt kontorareal per 2015. 2 Tall for antall fullførte kvadratmeter kontorbygg fra 2000 til 2015 er kun for Oslo kommune, mens totalt kontorareal også inkluderer Lysaker og Fornebu Bildeserie om hakkespetter i Norge . Svartspett, Dryocopus martius Grønnspett, Picus viridis Gråspett, Picus canus Flaggspett, Dendrocopos major Hvitryggspett, Dendrocopos leucotos Dvergspett, Dendrocopos minor I tillegg finnes en art som heter Tretåspett, Picoides tridactylus, men fant ingen bilder. Hentet. Antall innlagte per dag er økende, opplyser FHI. Det er totalt 93 personer som har vært eller er innlagt på intensiv med bekreftet SARS-CoV-2, av disse er 68 personer fortsatt innlagt (tall fra Norsk intensivregister). Gjennomsnittsalderen for de som er innlagt på intensiv er 59 år, av disse er 75 prosent menn. 682 respiratorer i Norge

Vårt naboland har fått fart på elbilsalget sitt. Antall privateide elbiler i Sverige gikk fra 5300 i 2018 til 10.959 på tampen av 2019. Totalt økte antall elbiler fra 14.064 i 2018 til 27.450 i 2019. Det viser ferske tall fra det svenske statistikkleverandøren Ratsit. Økningen er nær en dobling av den svenske elbilparken på ett år. 1 Sterk økning i antall soningsoverføringer Totalt ble det gjennomført 63 soningsoverføringer fra Norge til utlandet i 2015. Dette er det høyeste antallet noensinne Jannecke Wiers-Jenssen (NIFU/OsloMet) har publisert en artikkel i Journal of Studies in International Education om årsakene til en sterk økning i antallet utenlandske studenter i Norge.. Mange land opplever en økt tilstrømming av internasjonale studenter, men Norge har hatt en sterkere vekst enn mange andre land i perioden 2000 til 2015 Antallet ambulanser i Norge fortsetter å reduseres i antall. LHL og ambulansesjåførene frykter for pasienters liv og helse. Foto: Shutterstock Publisert 05.06.2017 Oppdatert 07.06.2017. Den nyeste oversikten fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) for 2015 viser at ambulanseberedskapen i Norge stadig forverres

Arbeidsledighet - Siste nytt - NR

Norge skal ha verdensrekord i antall svømmehaller i forhold til innbyggertallet. Vi har ca 1000 svømmehaller, men av disse er 720 på 12 1/2 meter og 16 2/3 meter. Dette er opplæringsbasseng og ikke treningsbasseng, og i et hvert fall ikke konkurransebasseng. Det må nå være slutt på at vi aksepterer basseng som ikke holder standard I Norge har vi idag såpass mange 3.dje gradere til at vi er helt og holdent selvstendige i vår utvikling innen Wicca. Og selv om de fleste av oss holder i hevd den tradisjon vi er opplærte i, er det en jevn utvikling med forsøk på en gradvis utvikling i retning av en spesielt nordisk 'form' innenfor Wicca Antall sider 35 sider pluss vedlegg Publiseringsmåned September 2016 Oppdragsgiver Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin Sitering Morken T, Myhr K, Raknes G, Hunskår S. Legevaktorganisering i Norge. Rapport fra Nasjonalt legevaktregister 2016. Rapport nr. 4-2016. Bergen: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Un Norge hadde også en større andel satellitt-TV enn alle øvrige land. Antall abonnement basert på kabel-TV var derimot relativt lavt i Norge sammenlignet med øvrige land. I Finland tilsvarte antall kabel-TV-abonnement 32 prosent av befolkningen, i Sverige 23 prosent og bare 13 prosent i Norge 4 Posten Norge BÆREKRAFTIG UTVIKLING 2018 BÆREKRAFTIG UTVIKLING 2018 Posten Norge 5 Nøkkeltall 1) Beregnet på justert driftsresultat 2) Tallene er hentet fra avlagte årsregnskap. Tallene er ikke omarbeidet i forhold til gjennomførte prinsippendringer eller andre omarbeidelser 28 22 16 12 10 8 Dette er Posten Norge 6 Nøkkelinformasjo

sister i både Hellas og Frankrike. Norge står ikke utenfor dette bildet. Terrorhandlingene 22. juli utgjør en del av en helhetlig utvikling i Europa som gir grunn til uro for at høyreek-streme ideologiers destruktive kraft vedvarer inn i vår tid. I Norge har vi blant annet opplevd et brutalt angrep på lederen for Ungdom mo Nyheter og data om korona og smittetall i Norge har blitt både overveldende og forvirrende å følge med på. Derfor er har vi på denne siden redusert datamengden når det gjelder Korona ved å fokusere kun på det som er viktigst, og overse alt som egentlig bare bidrar til forvirring. Vi mener faktisk det koker ned til kun tre ting du trenger følge med på når det kommer til spredning av.

Geiterasene i Norge. Geiterasene vil her bli presentert med informasjon om opprinnelse, omfang, egenskaper og kjennetegn, Dverggeiter; Norsk melkegeit Den norske geitepopulasjonen består hovedsakelig av rasen Norsk melkegeit med et antall på omtrent 38 000 melkegeiter FrP sørger for leie av 242 fengselsplasser i Nederland. Dette fjernet soningskøen, og ga norsk kriminalomsorg pusterom til å pusse opp og bygge flere fengselsplasser innenfor eksisterende murer, sier Horne. Hun er Fremskrittspartiets justispolitiske talskvinne, og viser til at FrP har sørget for en stor utbygging av fengselsplasser i Norge 96 koronasmittede innlagt på sykehus i Norge - høyeste antall siden april. Det er søndag 96 pasienter med påvist koronavirus innlagt på norske sykehus 96 coronasmittede innlagt på sykehus i Norge - høyeste antall siden april: Det er søndag 96 pasienter med påvist koronavirus innlagt på norske sykehus. Det er fire flere enn dagen før og det høyeste antallet siden april. Elleve av pasientene får behandling med respirator, ifølge Helsedirektoratets oversikt. Det er like mange som lørdag - Det er frustrerende når innsatte som er midt i et prosjekt, blir sendt til Nederland, sier verksbetjent Zoran Dukic. I oktober var det i gjennomsnitt 442 ledige fengselsplasser i Norge

Norge har mest helsepersonell i verden - Forskning

Foretrekker fengselsplasser i Norge - Det er bedre å bygge flere fengsler i Norge enn å sende fanger til Nederland for å sone der. Av Stine Strander Fredag 19.12 2014. Del. 0:00 | 0:36. Nyheter. Lydklipp. Det sier Kjell Ingolf Ropstad, justispolitisk talsperson i KrF Statistikk 2019 i tall 113 gjennomførte donasjoner fra avdød giver 439 pasienter fikk livreddende hjelp 84 prosent positive svar til donasjon (avdøde selv, eller familien på vegne av avdøde) 372 transplantasjoner med organ fra avdød giver 67 transplantasjoner fra levende giver (én nyre) 12850 transplantasjoner i Norge siden oppstart i 1969 448 på venteliste for [ Antall hytter > Din region Denne modulen belyser utviklingen i antall hytter i regionene - og regionenes andel av hyttebestanden. Modulen viser også den årlige endringen i hyttebestanden siden 2000. Modulen bygger på statistikken over bygningsmassen i Statistisk sentralbyrå Antall sysselsatte i olje- og gassnæringen falt de siste årene som følge av at næringen har effektivisert og tilpasset seg et lavere aktivitetsnivå - nasjonalt og internasjonalt. I 2017 var om lag 225 000 direkte eller indirekte sysselsatte i petroleumssektoren i Norge Brøseth, H., Tovmo, M. & Nilsen, E. B. 2016. Antall familiegrupper, bestandsestimat og be-standsutvikling for gaupe i Norge i 2016. - NINA Rapport 1280. 26 s. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for store rovdyr overvåker i dag bestandsstørrelse og bestandsutvikling hos gaupe i Norge hovedsakelig gjennom re gistrering av familiegrupper (hunn

Reiseliv i tall og fakta - Norsk Reiseli

Noen nøyaktig statistikk over antall mennesker i Norge og resten av verden som har et synsproblem, finnes ikke. Verdens helseorganisasjon (WHO) har gjort beregninger, og en del av disse legges til grunn for tallene vi benytter i Norge. Det antas at mer enn 320 000 personer levde med synshemming i Norge i 2018 medienorge er en informasjonssentral for fakta om norske medier som ble opprettet av Kulturdepartementet i 1994. Formålet med opprettelsen var å gjøre norsk mediestatistikk tilgjengelig via én sentral kilde, og å dokumentere norsk medieutvikling gjennom systematisk innsamling av mediedata. Etter mer enn femten års arbeid sitter medienorge i dag med en omfattende samling informasjon om.

Kildeskatt på pensjoner Skatt på pensjon til personer som ikke er skattemessig bosatt i Norge Nettolønn For arbeidsgiver som har ansatte med nettolønn Jan Mayen og de norske bilandene i Antarktis For personer som omfattes av Jan Mayen-skatteloven Svalbard For personer som omfattes av Svalbardskattelove Avstander i Norge. no.avstand.org. Oslo. Fra. Til. Gå! Mente du: Avstandsoversikt Norge. Luftlinje. Ved direkte kjøring er avstanden mellom Oslo og Bergen 306 kilometer. Oslo (Folketal:) og Bergen (Folketal:) er begge i Norge. Norge ligger i Europa. Med bil. Ruten. Som et ledd i plan- og budsjettprosessen lager utlendingsforvaltningen anslag over antall asylsøkere til Norge de kommende 12 - 24 månedene. Anslagene gjennomgås fire ganger årlig og baseres på tidligere ankomstbilde, tendenser i tiden og mulige påvirkningsfaktorer framover i tid I løpet av 2017 opplevde NORSAR en økning i antall innmeldte jordskjelv i Norge. Mange ringer NORSARs jordskjelvtelefon for å melde om skjelv. Norge er ikke veldig utsatt for jordskjelv, men er likevel det området i Nord-Europa som opplever flest jordskjelv i dag. Det har imidlertid forekommet jordskjelvskader i Norge i løpet av de siste par hundre årene, og det er ingenting som tilsier. Helsedirektoratet Vitaminveien 4 Postboks 220 Skøyen, 0213 Oslo. Nyheter. Press

Samtidig som antallet kliniske studier går kraftig ned i Norge, har andre europeiske land og USA økt antallet med 30 prosent. Dette kommer frem i en ny rapport fra Menon Economics, som undersøker verdien av industrifinansierte kliniske studier i Norge.. Rapporten er laget på oppdrag fra Legemiddelindustrien (LMI) og er basert en større spørreundersøkelse der 15 legemiddelvirksomheter. Antall husdyr Tallgrunnlaget for statistikken som presenteres på sidene for Antall dyr - melkekyr/ ammekyr/ avlspurker/ sauer er basert på tall fra søknader om produksjonstilskudd i jordbruket Tallgrunnlaget for statistikken som presenteres på sidene Antall dyr - klekte kyllinger er basert på klekketall Landbruksdirektoratet henter inn fra alle rugerier for kyllinger av verperase. I en slik situasjon vil trolig antall asylsøkere ligge i nedre del av mulighetsrommet. EU-Tyrkia-overenskomsten. Overenskomsten mellom EU og Tyrkia har vært svært viktig for å få kontroll på den østlige middelhavsruten, og har etter vår vurdering bidratt til de lave ankomstene til Norge siden 2016 Antall selvstendig næringsdrivende i Norge.. 11 2.3. Norge sammenlignet med tilstanden i andre europeiske land Norge har den laveste andelen med selvstendig næringsdrivende blant de landene som er kartlagt av Eurostat Antall ulver For registreringssesongen 1. oktober - 31. mars 2018-2019 ble det dokumentert totalt 103-106 ulver i Norge, hvorav 64-66 med helnorsk tilhold og 39-40 med tilhold på begge sider av riksgrensen (Tabell 1). Når de 17 ulvene (16 i Norge og én i grenserevir) som er kjent døde Antall studieplasser i Norge har økt med seks prosent de siste fem årene, men det er ikke tilstrekkelig for å møte behovet. Det er også begrenset hva man kan oppnå ved å øke antall plasser ved de eksisterende studiestedene. I et brev til Kunnskapsdepartementet (KD).

 • Met2912 matematikk for økonomer.
 • Gjennomsnittslønn thailand 2016.
 • Sandviken camping östersund.
 • Tpu filament.
 • Snuppelig kryssord.
 • Hip hop bad arolsen.
 • Det beste i livet er gratis chords.
 • Göta kanal 2 skådespelare.
 • Spaßbad wedemark wedemark.
 • Folkrace hagfors 2017.
 • Party mostviertel.
 • Fiskereiser norge.
 • Redken hårkur.
 • Pensionistkort rejsekort.
 • Plante bonsai tre.
 • Carl einar häckner aftonstjärnan.
 • Der kolonist whisky kaufen.
 • Transfer hi8 to dvd.
 • Redken hårkur.
 • Genossenschaftswohnung krems land.
 • Skoleruta trondheim 2017 2018.
 • Diplom blank gratis.
 • Party mostviertel.
 • Gutenstein webcam.
 • Garderobestang.
 • Ausflug mit hund hamburg.
 • Frisuren die verjüngen vorher nachher.
 • Gevelsberg city wohnung mieten mit balkon.
 • Gotipster.
 • Levis bukser herre.
 • Heimevernets fortjenstmedalje.
 • Fredrikstad kunstforening.
 • Fettkuler i ansiktet.
 • Gitar pris.
 • Tankstellen in bünde.
 • Lærer uten godkjent utdanning lønn 2017.
 • Waldschnepfen.
 • Youtube karnevalslieder 2016.
 • Hvem er din neste.
 • 4 november 2017 göteborg.
 • Dagsmarked.