Home

Velferdstingets kulturstyre

Tildelingskriterier for støtte til studentforeninger - Velferdstingets Kulturstyre. Støtte til studentpublikasjoner og andre studentmedier omfatter medier og publikasjoner som faller utenfor Velferdstingets medietildelingskriterier, jf. § 1) i Velferdstingets mediepolitiske tildelingskriterier Velferdstingets Kulturstyre Til alle foreninger som har fått støtte av Kulturstyret i 2020. Som følge av utbruddet av Korona-viruset har det kommet strengere regler for arrangementer og vi antar at mange av foreningene som har fått støtte av Kulturstyret i år kommer til å måtte avlyse en del av sine planlagte arrangementer Kulturstyret er Velferdstinget i Bergens utøvende organ for kulturpolitikk. Kulturstyret bevilger årlig rundt 1,5 millioner kroner til studentkulturen i Bergen Velferdstinget arbeider politisk opp mot samskipnaden, kommune og stat for å sikre at din hverdag blir best mulig. Bli med og frem saker i Velferdstinget

Tildelingskriterier for støtte til studentforeninger

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre . Vedtatt: 29. april 2011 . Sist oppdatert: 24. september 2012 § 1 Kulturstyrets formål . 1.1 Velferdstingets Kulturstyre (heretter Kulturstyret) har som formål å styrke det sosiale og kulturelle tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo. 1.2 Når foreningen er registrert på Min Forening, kan dere søke om midler hos Velferdstingets Kulturstyre. Søknaden sender du fra profilen din på Mine Foreninger. Husk at Kulturstyret ofte er ekstra greie med nye foreninger, så det er lurt å få frem at dere nettopp har startet opp og hvilke utgifter som er spesielle for oppstarten deres Søknad om midler til Velferdstingets Kulturstyre for 2018 FelicitasScheffknecht,lederavVelferdstingetsKulturstyre 11.september2017 VelferdstingetsKulturstyre. Velferdstingets Kulturstyre. Kulturstyret (KS) til Velferdstinget (VT) gir støtte til studentforeninger, og det er flere søknadsfrister hvert semester. Pengene som deles ut kommer fra semesteravgiften. Nye studentforeninger kan få særlig støtte til oppstart og innkjøp av nødvendig utstyr

Velferdstinget Vest er en sammensetning av studentdemokratier alle utdanningsinstitusjonene som er tilknyttet Sammen, Studentsamskipnaden på Vestlandet 1 1 TILDELINGSKRITERIER FOR STØTTE TIL STUDENTFORENINGER 2 VELFERDSTINGETS KULTURSTYRE 3 Vedtatt på møte i Velferdstinget 6.5.2013. 4 Revidert på møte i Velferdstinget 27.04.2015 5 Revidert på møte i Velferdstinget 11.10.2018. 6 Disse bestemmelsene er hjemlet i Velferdstingets og Kulturstyrets vedtekter 7 1 - HVA STØTTES? 8 1.1 Kulturstyret bevilger kun til aktivitet drevet av og. Velferdstingets kulturstyre disponerer midler fra semesteravgiften, og fordeler disse blant studentforeninger som søker. Leder og medlemmer av Kulturstyret velges av Velferdstinget. Totalt er det 11 medlemmer som skal velges, inkludert leder som velges direkte fra Velferdstinget Velferdstinget forvalter semesteravgiften, og fokuserer på mobilitet, campus, bolig, idrett & helse for en bedre studiehverdag. Les mer om politikken her

søke om økonomisk støtte fra Velferdstingets Kulturstyre; søke om lån av lokaler til foreningens aktivitet, jf. Reglement for studentforeninger som bruker lokaler ved UiO; stå på stand/ drive informasjonsvirksomhet på campus, jf. Reglement for stands og plakater; delta med eget stand på Foreningsdager ved semesterstar Velferdstingets kulturstyre: 3.070.000 -⁠ Det er ikke rom for å øke noe særlig mer. Dette er de reelle behovene studentene har i dag. Vi har pushet rammen, og kan ikke gi mer, sa arbeidsutvalgets leder, Maya Sol Sørgård tidlig i møtet. Likevel var det nettopp dette som skjedde. Det er en høy økning Vi har egne veiledningstimer for deg som skal søke Velferdstingets Kulturstyre eller dersom du har spørsmål om andre inntektskilder. Skal dere søke for første gang er det spesielt lurt med en veiledningstime, ta kontakt med oss for å avtale tid Kulturstyret, Bergen. 688 likes. Velferdstingets utøvende organ for kulturpolitikk Velferdstingets kulturstyre: 2.618.000 Universitas: 3.000.000 Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT) vedtar årlig hvor mye penger fra studentenes semesteravgift som skal tildeles ulike studentorganisasjoner og foreninger

Velferdstinget holder møter en gang i måneden i studiemånedene. Alle Sammen-studenter har møte-, tale- og forslagsrett. Møtene blir holdt på Det Akademiske Kvarter og starter kl.12.15 med mindre annet er spesifisert.Du kan abonnere på VTs offentlige møtekalender i Google, og automatisk få alle møter i din kalender (Google | iCAL).. 1 Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre 1 Kulturstyrets formål 1.1 Velferdstingets Kulturstyre (heretter Kulturstyret) har som formål å styrke det sosiale og kulturelle tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo Gjennom Velferdstingets tilskudd fra semesteravgiften disponerer Kulturstyret øremerkede midler til kulturelle og sosiale tiltak i studentmiljøet. 2 Mandat 2.1 I 2018 skal Velferdstingets kulturstyre dele ut rundt 2.3 millioner kroner. Disse fordeles blant studentforeningene tilknyttet et SiO-lærested Velferdstingets komiteer. Som student i Bergen kan du stille til samtlige verv som Velveferdstinget velger til. Som tillitsvalgt gir du et viktig bidrag til dine medstudenter gjennom å representere dem som en aktiv del av studentdemokratiet eller de mange andre studentorganisasjoner Velferdstinget velger og oppnevner til Velferdstingets kulturstyre; Venstrealliansen argumenterer for at VTs politikk og ytringer ikke blir lyttet til. De løfter frem tre saker, som alle fant sted før Leren Stensrud tiltrådte som styremedlem. Kritiske til privat selskap

SiO - Gjør studentlivet i Oslo og Akershus bedre - Si

Ellers er jeg valgt inn i Velferdstingets kulturstyre for Oslo og Akershus, der vi fordeler midler til foreningsdrift for studenter i området. Dette er verv jeg føler jeg har lært svært mye av å sitte i, og det er givende å gjøre noe som kommer medstudenter til gode Disse kan leveres på Villa Eika på Blinder eller sendes i posten til: Velferdstingets Kulturstyre, Postboks 1088, Blindern, 0317 Oslo. Førstegangssøkere: Nystartede foreninger, som ikke har tidligere utgivelser for tidligere perioder, trenger kun å sende inn budsjett og aktivitetsplan for perioden det søkes om

Velferdstingets kulturstyre gir støtte til mindre studentforeninger, enkeltpersoner og prosjekter, og består av 11 representanter valgt av Velferdstinget. Disse møtes jevnlig, får inn 250-300 søknader og deler ut nesten 3 millioner kroner hvert år. Akkurat hvor mye penger Kulturstyret skal rå over, bestemmer Velferdstingets tildelingsmøte Velferdstinget er en interesseorganisasjon og øverste politiske organ i velferdsspørsmål for studentene som er tilknytta Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO). Det overordnede og styrende målet for Velferdstingets politikk, er prinsippet om lik rett til utdanning. En av Velferdstingets viktigste oppgaver er å være premissleverandører for SiO Velferdstingets kulturpolitikk (eller mangel på sådan) RELATERTE ARTIKLER: Velferdstinget, Kulturstyret og Studentersamfunnet (23/11-05) Studentersamfunnets surmuling (23/11-05) Kvalitet ved Høgskolen (23/11-05) STUDVEST FØLGER TEMAET: studentmedia og kulturstyre for å nevne noe Juryen har bestått av prorektor Nina Waaler (juryleder), Steinar Olberg (stedfortreder for prorektor Morten Irgens), styrerepresentantene Ingvild Straume og Ingrid Ruud Knudsen, Jeanett Andersen, læringsmiljøansvarlig i Studentparlamentet og Ingvild Garmo Nilsson og Henrik Hung Haram fra Velferdstingets Kulturstyre

Kulturstyret - Velferdstinget Ves

 1. Hvert år betaler rundt 65.000 Oslo-studenter semesteravgift, men hvor tar pengene egentlig veien? I et forsøk på å få en oversikt over hvor mye penger som årlig bevilges til kjøp av alkohol i studentforeninger, har Universitas vært i kontakt med Velferdstinget i Oslo og Akershus, Velferdstingets Kulturstyre, Radio Nova, Oslostudentenes Idrettsklubb, Det Norske Studentersamfund og.
 2. Velferdstingets Kulturstyre støtter studentforeninger med midler fra studentenes semesteravgift. Foreningene kan søke om enten driftsstøtte for et helt semester, eller prosjektstøtte for enkeltprosjekter
 3. Velferdstingets kulturstyre gir støtte til studentforeninger. Kulturstyret gir ikke støtte til ordinær drift av studentorganer (som fagutvalg), men det er mulig å søke om støtte til sosiale prosjekter utenom organets normale virke som klart og betydningsfullt styrker studentenes sosiale og kulturelle tilbud
 4. 61 Velferdstingets kulturstyre, for å kunne støtte studentforeninger. 62 2.2 Studentboliger 63 Ettersom det er stort press i Oslos boligmarked må en større andel av studentboligene gå til 64 Oslo. Studentparlamentet mener også at det skal være studentboliger tilhørende HiOAs 65.

De mindre studentforeningene søker gjennom Velferdstingets Kulturstyre som også ble tildelt semesteravgiftsmidler på mandagens møte. Kulturstyrets tildeling ble redusert fra 2,75 millioner til 2,2 millioner, ifølge sakspapirene for å kompensere for en økende egenkapital Bevilling fra Velferdstingets Kulturstyre Søknader: Store foreninger Fysikkforeningen Driftsstøtte Høstsemester inneværende år Beløp: 8,000 Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner i driftsstøtte til foreningen høsten Cybernetisk Selskab Driftsstøtte Høstsemester inneværende år Beløp: 20,000 Velferdstingets Kulturstyre utsetter søknaden om kroner i prosjektstøtte i driftsstøtte Under en tiendedel av pengene som Velferdstingets Kulturstyre fordeler gikk til høgskolens foreninger. I 2013 ble det undertegnet en avtale mellom Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) om å bedre foreningsmiljøet på høgskolen Man kan for eksempel søke Velferdstingets kulturstyre. Kontakt med huset Ledelsen. Hvis du lurer på noe, har konflikt med andre foreninger, med huset eller med administrasjonen eller bare vil prate, ta kontakt med Ledelsen i DNS. De sitter på større ressurser enn de fleste foreningene, og kan kanskje hjelpe deg VELFERDSTINGETS KULTURSTYRE Innholdsfortegnelse Takk for meg. 3 Leder: Identitskrisen er hvorfor jeg begynte på samfunnsgeografi 4 Kort sagt 6 Tema: Jubileum 8 Samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo: Litt historie og noen studenttall 12 Samfunnsgeografi som kritisk samfunnsviten- skap: Fra marxisme til konstruktivisme: 16 Geografisk.

Mål og Makt er eit tidsskrift gjeve ut av Studentmållaget i Oslo, med støtte frå Velferdstingets Kulturstyre. Mål og Makt vart gjeve ut fyrste gong i 1934, men sovna raskt att. Etter 1934 gav Studentmållaget ut fleire aviser og blad, men noko nytt tidsskrift etter same lesten vart det ikkje før på 70-talet. I 1971 vart tidsskriftet skipa under namnet Sentrum og Periferi, og det bytte. VELFERDSTINGETS KULTURSTYRE Innholdsfortegnelse 3 Leder 4 Hvorfor feilet vi i responsen på Ebola- Et nytt semester, en ny utgave av Samfunnsgeografen og en ny redakutbruddet? 6 Tema: Kart 8 Kartprojeksoner: Vi er vant med å se på kart. 10 Krig, fred og GIS 13 Fri forskning. Fri programvare. 16 Nytt metodekurs: GIS på masternivå 18 Oslo. Velferdstinget i Oslo og Akershus, Oslo, Norway. 1,691 likes · 30 talking about this · 44 were here. Velferd for alle studenter i Oslo og Akershus! Twitter: @VT_Osloakershus Instagram: @VT_Osloakershu Prosjektet støttes av Frifond, Velferdstingets Kulturstyre, Oslo Kommune og Norsk Musikkråd.---ENGLISH: Nowruz means 'new day' and is a New Year's tradition celebrated by 300 million people worldwide (The Black Sea basin, the Balkans, the Caucasus, Western Asia, central and southern Asia, and by Iran)

1 Velferdstingets lille håndbok 2 2 3 Om håndboken Velferdstinget er en stor interesseorganisasjon tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo, og vi har mange tillitsvalgte i systemet. Å ha mange tillitsvalgte betyr at vi alltid har noen som er nye (heldigvis!), og ettersom vi selv har prøvd å være nye i systemet vet vi også at det kan virke både kaotisk og uoversiktlig i begynnelsen Et slikt prosjekt i forbindelse med studiestart kan dessuten søke direkte etter hos Velferdstingets kulturstyre. Husk da å bruke logoen deres på alt materiell. PR og Sponsorinnhenting. Ha i hvert fall en egen PR-ansvarlig. Storsalproduksjonen er et alt for stort prosjekt til at du kan etterlate det kun til Teater Neufs PR-ansvarlig Om oss. Kristianiastudentenes Haandbryggerlaug ble startet i august 2010, basert på det løsere organiserte Kristiania Haandbryggerlaug. Organisasjonen har som formål å fremme interesse for og kunnskap om ølbrygging og ølkultur blant studenter i Oslo. Vi tror og håper at flere og flere begynner å innse at det finnes flere typer øl enn den trauste, norske pilsen

VELFERDSTINGETS KULTURSTYRE Innholdsfortegnelse 3 Leder 4 Kan trygghet planlegges? 6 Å endre et samfunn med sport 8 30 frie studiepoeng og en strand: Minha aventura no Brasil 10 Masteroppgaver 12 Tema: Klima 14 En ny vår for samfunnsgeografi? 16 De urettferdige klimaforandringene 18 Samfunnsgeografi sin rolle i klimaforsknin Hvert år deles Velferdstingets pengepott ut, i år er beløpet på nesten 16 millioner kroner. Det er 10 søkere om beinet, og spennet er stort med innstillinger fra null til flere millioner. Den endelige beslutningen faller 19. oktober

Skal Mæhle studentenes kake | Nyhet | universitas

Velferdstinget

Velferdstinget i Oslo og Akershus, Oslo, Norway. 1,775 likes · 22 talking about this · 44 were here. Velferd for alle studenter i Oslo og Akershus! Twitter: @VT_Osloakershus Instagram: @VT_Osloakershu Velferdstinget er en interesseorganisasjon som til sammen har 37 representanter fra de ulike utdanningsinstitusjonene i Oslo og Akershus. Det er 65 000 studenter tilknyttet SiO, og en av Velferdstingets viktigste oppgaver er å være premissleverandører for SiO. Dette skjer ved at Velferdstinget v.

Start forening - Hvordan starte forening - Si

Velferdstingets Kulturstyre Representant. aug. 2015 - des. 2015. Kulturstyret gir støtte til studentforeninger registrert hos Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SIO). Hvert år behandler Kulturstyret mellom 250 og 300 søknader, og fordeler ca 2,9 millioner kroner Opplag 400 Takk til Velferdstingets Kulturstyre Fordelingsutvlaget ved IFI. Kontakt post@ifiavis.no. 2. Lokalkjent Velkommen

(For English, scroll down) Nowruz betyr 'ny dag' og er en nyttårstradisjon som feires av 300 millioner mennesker over hele verden (Svartehavsområdet,.. Jeg har også ansvaret for a velge ut styret og klargjøre styremedlemmenes oppgaver, samt ferdigstille søknader til bl.a. velferdstingets kulturstyre for publikasjonsstøtte. Assisterende redaktør / Assistant Edito

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre. Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre 1 Kulturstyrets formål 1.1 Velferdstingets Kulturstyre (heretter Kulturstyret) har som formål å styrke det sosiale og kulturelle tilbud til studenter tilknyttet . Detalje Medlem av Velferdstingets Kulturstyre (KS) I Kulturstyret har KS-medlemmer ansvar for å behandle og gi støtte til studentforeninger. I tillegg kan enkeltpersoner og prosjekter søke om prosjektstøtte. Hvert år behandler Kulturstyret mellom 250 og 300 søknader, og fordeler ca 2,9 millioner kroner. Midlene som fordeles kommer fra. Velferd for alle studenter i Oslo og Akershus! Twitter: @VT_Osloakershus Instagram: @VT_Osloakershus Velferdstinget er et organ bestående av valgte studenter som sørger for at eierne av SiO - vi studenter - styrer SiO. Gjennom oss bestemmer du hvordan semesteravgiften skal brukes, legger føringer for SiO og påvirker kommunen og staten til å prioritere studentvelferd 2. Styret Styremedlemmer: Styret i YATA Oslo ble stemt inn ved årsmøte 29. november 2016, og har bestått av følgende personer: Navn Verv Daniel Vazquez Leder Jenny Nortvedt Nestleder Martin Ingebrigtsen Økonomiansvarli

Steinbiten akvarieforening er en studentforening ved Institutt for Biovitenskap ved Universitetet i Oslo. Vi er en gjeng studenter som studerer ved instituttet som arbeider frivillig med akvariet i biologikantina, og nedlegger adskillige arbeidstimer hver måned i dette arbeidet. Foreningen har eget styre med leder og kasserer, samt øvrige styremedlemmer Studiestart er her, og vi gleder oss til å ta imot alle dere nye studenter som kommer til OsloMet. 14. august blir en spennende og innholdsrik dag, og det er bare å glede seg VELFERDSTINGETS KULTURSTYRE. Utgitt med støtte fra: kulturstyret, frifond og SAI (SOSIALANTROPOLOGISK INSTITUTT) Trykket AV BK-Grafisk 2. Antropress#2.indd 2. 31.03.2015 13:02:04 Velferdstingets kulturstyre bevilger støtte til aktivitet drevet av og rettet mot studenter ved utdanningsinstitusjoner tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo. Midlene gis til kulturelle og sosiale tiltak i studentmiljøet

Søke midler Studentforeninger Studiemiljø - Studen

Reglement for godkjenning av studentforeninger ved

 1. Velferdstingets tildelingsmøte: Ber SiO om 1,7 million mer
 2. Kulturstyret - Posts Faceboo
 3. Velferdstinget i Oslo og Akershus øker støtten til seg
 4. Velferdstinget - Velferdstinget Ves
 5. Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre - PD
 6. Vil du skrive om studentforeninger? - Studentsamskipnaden Si
 7. Om Velferdstinget Vest - Velferdstinget Ves

Vil kaste studentrepresentantene i SiOs hovedstyre Nyhet

Semesteravgiften går til alkoholsponsing Nyhet

 1. Finansiering - Slik finansierer du studentforening - Si
 2. Fordelte 16,4 millioner av studentenes penge
 3. Logoen kan lastes ned fra Velferdstingets nettsider
 4. Høgskolen har dobla antall foreninge

Foreningsleder - Vitebok

Velferdstingets lille håndbok - PD

 • Aldring definisjon.
 • Redken hårkur.
 • Prometh with codeine.
 • Stegosaurus egg ark.
 • Øyesminke 40 år.
 • Pasjonsfrukt kake.
 • Bremen severdigheter.
 • Pewdiepie alder.
 • Kart over buskerud.
 • Hvordan fylle ut budskjema egenkapital.
 • Hp utility scan.
 • Tubal tonsil.
 • Ting å gjøre i mexico city.
 • Hafþór júlíus björnsson theresa líf.
 • Vitamines voor senioren.
 • Martina hingis partner.
 • Asuncion island.
 • Lenestol ellos.
 • Voss vindtunnel priser.
 • Continental icecontact 2 195/65r15.
 • Smådjursburar.
 • Partnersuche dresden.
 • Kreisliga b gruppe 2.
 • Täglicher bibelvers.
 • Siegesparade moskau 2017.
 • Fentanyl bivirkninger.
 • Panasonic norge.
 • 60 meter norgesrekord.
 • Ile de france fr trouver stage.
 • Rodinia.
 • Restaurant kreuz aegerten öffnungszeiten.
 • Mt 10 tourer edition.
 • Neo coin reddit.
 • Kimberly lein mathisen.
 • Avstand lindesnes kirkenes.
 • Hvordan bli en bedre forfatter.
 • Rakete nürnberg tickets.
 • Typical british facts.
 • Rettungsdienst potsdam.
 • Feste in wolfenbüttel.
 • Toyota truck stavanger.