Home

Samenes religion

Samisk religion Religioner

Historie Kilder til samisk før-kristen religion Lære Ritualer og kult Myter Materielle og estetiske uttrykk Sosial organisering Demografi og utbredelse Ulike retninger Samisk religion er en samlebetegnelse for myter, trosforestillinger og rituell praksis som tradisjonelt har vært utbredt blant samer i Skandinavia, Finland og Russland. Fra slutten av 1600-tallet ble det satt i gang en [ Samenes religion er tett knyttet til forhistorien deres, og sagn og fortellinger er med på å definere hva det vil si å være same i dag. Denne lisensen gir deg rett til å dele og bruke dette innholdet på visse vilkår. Du må alltid oppgi hvem som har laget innholdet Samenes religion var en naturreligion og besto av flere guder. De trodde på ånder og at naturen var besjelet. Guder og makter. I noen av 1700-tallsframstillingene av samisk religion blir den samiske gudeverdnen delt inn i fire grupper, basert på hvilket. Samisk religion var animistisk, det vil si at ting i naturen ble oppfattet som besjelet av ånder eller guder. Samenes religiøse forestillinger formidles ofte parallelt med andre historier. Det finnes flere fortellinger om verdens og menneskets skapelse i den samiske mytologien. Mytene varierer mellom ulike grupper av samer,.

Religion og etikk - Samene - et urfolk - NDL

Samenes førkristne tro (religion) Foto: Majia Holm Balto / NRK. Den gamle samiske religionen var sjamanistisk, det vil si at sjamanen, noaiden, hadde en sentral posisjon som forbindelsesledd. Samisk religion skiller seg ut fra andre religioner, på grunn av fokuset på det åndelige og animistiske. Begrepet «animistisk» betyr i denne sammenhengen at man anser naturen for å være besjelet. Før i tiden ble den samiske religionen kalt «sjamanistisk», altså at sjamanen (noaiden) ble sett på som et forbindelsesledd mellom menneskene og gudene i åndeverdenen Samer er en folkegruppe tradisjonelt bosatt fra Hedmark i sør til Kola-halvøya i øst, med et kjerneområde i de indre delene av Nordkalotten og fjordstrøkene i Nord-Norge.Tradisjonelle samiske leveveier inkluderer reindrift og kombinasjon av småbruk og fiske, men utøves i dag kun av et mindretall.Samene ansees som en urbefolkning av norske myndigheter

Samisk religion En kortfattet oversikt av Roald E. Kristiansen Karakteristikk Samenes gamle religion var en naturreligion som bygget på en animistisk livstolkning der menneskets og naturens væren er nært forbundet ved at alt liv er besjelet Før kristendommen fikk feste i Sápmi rundt 1700-tallet, hadde samer en annen religon. Det er mye vi ikke vet om den samiske religionen. Kunnskap i det samiske samfunnet har i hovedsak blitt videreført muntlig og gjennom praksis, mens de skriftlige kildene vi har er produsert av mennesker som ikke var en del av det samiske [

Samisk religion - Wikipedi

Samenes religion. Litt om samenes tro. Karakter: 5-Sjanger Faktaoppgave Språkform Bokmål Lastet opp 25.01.2006 Tema Samisk og naturreligioner. Noen av samenes viktigste guder: Ædme Ibmelid : Landets guder: store grove trebilder som var plassert i fjellhuler eller fjell. Samisk religion i gammel tid. Presten Thomas von Westen gjorde flere store misjonsreiser i de samiske områdene. Det ble også opprettet en egen skole i Trondheim for å utdanne lærere til de samiske områdene. Den viktigste oppgaven for disse lærerne var å gjøre samene til gode kristne, og utrydde deres gamle tro. De beskrivelsene man hadd Samenes opprinnelige og gamle religion baserte seg på naturen og naturfenomener. De trodde at naturen var besjelet, og at det var en sterk sammenheng mellom menneskenes verden og gudeverdenen. Innenfor religionen deres var det også veldig mange guder, som hadde hver sin spesifikke oppgave ovenfor natur og mennesker. Leaibolmmai, Bieggollmai, Horragallis, Jukshakka, Mattahakka og Sarahkk Samenes religion: Sjamanen i samenes religion ble sett på som et bindeledd mellom menneskene og gudeverden. De brukte en runebomme (en tromme) for å komme i kontakt med gudeverdenen. Den samiske religionen er animistisk (det betyr at man tror naturen er besjelet, solen er den sentrale kraften) Noen guder: Horragallis: gud over naturen og menneskene

Oppgaven inneholder et sammendrag til min fremføring av samenes religion. Sammendraget forteller bakgrunnen og tradisjonen innenfor den samiske religion, og kommer blant annet inn på dens opprinnelse og sjamanisme Samenes tid. Svensk dokumentarserie. En historie som strekker seg over to tusen år og store deler av Norden, men som knapt har blitt fortalt. Sesong 1. 1. episode. 2. episode. 3. episode. 1. episode, spilletid. Direkte nå. Det oppstod en feil under lasting av. Samenes nasjonaldag / Sámi álbmotbeaivi feires til minne om det første samiske landsmøtet som fant sted i Trondheim den 6. februar 1917. For første gang møttes samer fra hele Sápmi for å arbeide for felles samiske saker over grensene

Samisk tro, om guder og gudinner - Sjamanistisk Forbun

Samenes gamle religion . I Jubmel skaper solfolkets land får vi innblikk i en samisk skapelsesmyte. Noe kjenner vi igjen fra kristne og norrøne myter, noe er nytt og ukjent. I denne oppgaven kan du få vite litt mer om de samiske gudene i førkristen tid, om runebomma og noaiden og om hvorfor det er bevart så få runebommer

Samenes gamle religion var en naturreligion. Naturreligion og bestod av flere guder. De trodde på ånder og at naturen var besjelet og Sjamanisme. Sjamanisme er ikke en religion, men en viktig praksis forbundet med en bestemt måte å kontakte oversanslige virkelighetsplan for å avhjelpe forskjellige krisetilstander Dette er en liten bok på nordsamisk om samenes førkristen religion, folketro, sjamanisme og hellige plasser. Samme bok er også oversatt til nordsamisk og engelsk.. Boka finnes også som digitalbok på nasjonalbiblioteket I verket forteller Leem om samenes liv og religion på en mer nøktern og optimistisk måte enn sine forgjengere. Leems «Beskrivelse» betegnes fortsatt som et av de viktigste etnografiske kildeskrifter om samene. De nevnte manuskripter finnes alle i trykt form, slik at leseren slipper streve med den gamle gotiske skrift Samenes gamle religion og folketro Navn: Hætta, Odd Mathis Publisert: [Alta] : Alta museum, 1994 Omfang: 42 s. ill. Overordnet post: Samisk Overordnet post: Norbok Overordnet post: Norsk lokalhistorisk institutt.

Religion og etikk - Samisk religion - NDL

Den nære kontakt mellom nordmenn og samer har utvilsomt bidratt til at man kjente relativt godt til hverandres religiøse tradisjoner og at der var viktige likhetstrekk mellom dem - selv om de religiøse uttrykksformene var noe forskjellige fordi folks livsformer var så ulik. 7 Mens samenes religion i stor grad var knyttet til veide- og fangstsamfunnets liv, var nordmennenes religion mer. Samisk religion/Sami religion Jarl Inge 21. januar 2020 Kilde/source: religioner.no Google trans Samisk religion er en samlebetegnelse for myter, trosforestillinger og rituell praksis som tradisjonelt har vært utbredt blant samer i Skandinavia, Finland og Russland Den andre delen behandler sentrale samiske kulturelementer som språk, førkristen religion, samisk folketro LES MER og samenes skikker og sedvaner. Siste del er en bred oversikt over samisk samtid, med vekt på etterkrigshistorie, endringer i reindriften, i utnytting av utmarksressurser og endringer i bosettingen Samenes religion skulle byttes ut med kristendommen. Det var forbudt å bruke det samiske språket i skolen. I dag er vi enige om at assimilering er feil. Myndighetene ønsker å hjelpe samene. i å bevare kulturen og språket deres. I 1989 åpnet Sametinget Samenes kultur bygget mye på deres religion basert på flerguderi. Ettersom religion hadde så mye å si for deres kultur, og store deler av religionen bygget på denne troen, gikk myndighetene først løs på denne. De ble utsatt for misjonering for at de skulle tro på samme gud som resten av landet

Samenes førkristne religion var basert på natur og krefter i naturen. Det var ingen «lære» - den samiske naturreligionen har ingen skrifter, og heller ingen regler for gudsdyrkelse. Den var basert på en sjamanistisk kulturform der runebomma og joiken betydde mye Samenes gamle religion og folketro. Sáme åvddårisstalsj åssko. Girjásj nuorttasámegiellaj sámij åvddårisstalasj åssko birra., álmmukåssko, noajddudahka ja ájllis saje. Sammi girjje la jårggålam nuorttasámegiellaj ja ieŋŋilsgiellaj I verket forteller Leem om samenes liv og religion på en mer nøktern og optimistisk måte enn sine forgjengere. Leems «Beskrivelse» betegnes fortsatt som et av de viktigste etnografiske kildeskrifter om samene. De nevnte manuskripter finnes alle i trykt form,.

Samenes religion ppt undervisning

RLE-nett: Kristendom - Samisk tradisjon og kirkeli

Det meste av kunnskapen om førkristen samisk religion kommer fra nedtegnelser fra prester og misjonærer på 1600- og 1700-tallet. - Det er vanskelig å si noe direkte om for eksempel hvilke guder og gudinner de har hatt rundt Kristi fødsel uten å overføre bildet av 1600-tallets religion til den tid, påpeker Fossum. Endres med kristninge Samenes nasjonaldag er 6. februar og offisiell flaggdag i Sverige, Finland og Norge. De har også flere høytider, som kanskje blir feiret litt annerledes enn resten av landet. Samenes nasjonaldag ble ikke en offentlig flaggdag før i 1993, men har siden den gang blitt en stor dag, også for alle som bor i resten av landet. Dagen setter fokus på det første samiske landsmøtet som ble holdt i. Denne uka startet med samenes nasjonaldag, Selv kongen vår og korset i flagget tilhører en religion vi importerte fra Midtøsten for tusen år siden. There ain't no such thing as norsk Samenes historie handler om urbefolkningen i nordvestområdene av Europa og deres forhold til andre folkeslag i dette området. Tidshorisont Samene hadde fra begynnelsen av sin egen religion, en naturreligion hvor man dyrket dyr, steiner, fjell og himmellegemer som guddommer

Video: Samisk religion er død - NRK Sápmi - samiske nyheter

samer - Store norske leksiko

6/2 er det Samenes nasjonaldag. Dette er en fin anledning til å lære litt mer om samene og samiske friluftsliv tradisjoner. Stikkord for hva man kan lære: lasso, snø/ værtegn, samisk mat, isfiske, lavoleir, bål, fletting av bånd, urter, medisinplanter, religion, rein, joik, klær og sko, eventyr og sagn De opplever at deres religion er truet, men å si at IS vant, er ikke en tilfredsstillende forklaring på hvorfor religionen er truet, forteller Michael Stausberg. - Nærliggende for nordmenn er samenes historie. Få religioner har så mange ganger blitt forsøkt utslettet som den førkristne samiske religionen, skyter James Lewis inn sin religion eller til å bruke sitt eget språk. Samenes situasjon ble utredet, og samenes rett til å ta vare på og utvikle samisk språk og kultur ble offisielt godkjent i 1960-årene. I 1980 oppnevnte regjeringen Samerettsutvalget for å utrede samenes rettsstilling

Kulturhistoriker: - Samer ble fratatt religionsfriheten i

Samer (tidligere kendt som lapper) er et oprindeligt folk, hvis hjemland, Lapland (nordsamisk: Sápmi, lulesamisk: Sábme, sydsamisk: Saemie, enaresamisk: Säämi skoltsamisk: Sääʹmjânnam), ligger spredt over fire lande: Norge, Sverige, Finland og Rusland.Lapland strækker sig fra Kolahalvøen i nordøst til Engerdal i Norge og Idre i Sverige.. Samenes gamle religion og folketro Overordnet post: Samisk Overordnet post: Norbok Språk: Engelsk ISBN: 8277840047 Emne: religion Dewey: 299.455 Annen klassifikasjon: Kc 45 04a 11d3 04a Materialtype: Bøker Kilde for metadata: NO-OsNB (999430524404702202). Samenes gamle religion var ingen helhetlig lære. Den samiske naturreligionen har ingen skrifter, og heller ingen regler for gudsdyrkelse. Den baserte seg på en sjamanistisk kultusform der en noaide fungerte som religiøs leder Religion, samer, homofile, og nynorsk: Denne utstillingen viser at Norge alltid har vært preget av dype konflikter. Vår anmelder: Samenes historie blir stemoderlig behandlet av Nationaltheatret KULTUR / / For abonnenter. Derfor er en gruve under.

Samisk religion - Muf

Kofte Koftene til samene er litt forskjellig fra sted til sted, men grunnmønsteret er det samme. Den nordsamiske koften har blå som hovedfarge. Skulderstykkene og koftekanten blir pyntet med rødt, grønt, og kult klede på alle kofter. Tilbehør til koftene er luer, skaller, bellinger, skallebånd og flettebånd. Silke- og ulltørkler, skulderkappe, søljer og belter Særlig legger boka vekt på bosettingsmønstre og levemåter. Her finnes beskrivelser av samisk språk, materiale om samisk jakt og fangst, om handel og skattelegging, konflikter, kolonisering, integrering, de tidligste teorier om samenes opphav, raseantropologi, hodeskallemålinger og om den gamle samiske religionen blant annet Sist men ikke minst bør nevnes finnmarkmisjonær Knud Leems manuskript «Beskrivelse over Finmarkens lapper», forfattet ca 1750, men først trykt i 1767 (dansk/latin), i 1771 på tysk og i 1808 på engelsk. I verket forteller Leem om samenes liv og religion på en mer nøktern og optimistisk måte enn sine forgjengere Samenes rettighetskamp banet vei for andre minoriteter. Opprinnelig var joiken knyttet til samenes tradisjonelle religion, som gjerne blir omtalt som naturreligion eller animisme

Samer - Wikipedi

 1. Religion med samisk fortegn var en veldig naturrettet religion, med guddommer som dyr, fjell, himmellegemer og fjell - de så på naturen som et vesen med sjel. Steingude - sieiddit - fikk sine offergaver, og ble sett på som kraftsentra for gudekreftene som befant seg i området
 2. Tidshorisont. Språkhistoria kan fortelje at dei samiske språka oppstod for rundt eller i overkant av 2000 år sidan, då det finsk-samiske urspråket vart delt i eit sørleg (austersjøfinsk) og eit nordleg språk.I den tida starta den samiske historia, så lenger attende enn det gjev det ikkje meining å snakke om samisk historie
 3. De gamle samene var et fangst- og jegerfolk.Dette bekreftes blant annet av arkeologiske utgravninger og av den eldste litterære kilden vi har til samenes historie, nemlig Tacitus' beskrivelse av fenni i hans verk Germania fra 98 e.Kr. Et av de eldste jordfunnene som man går ut fra at er samisk, er gjort på Kjelmøya i Sør-Varanger.Det dreier seg tydeligvis om en sesongboplass for.
 4. ner og kulturlandskap utgjør en viktig del av de materielle kultur

Samisk religion: en kortfattet oversikt - love

Håkan Rydving: Tracing sami traditions - in search of the indigenous religion among the western sami during the 17th and 18th centuries. Boka har samenes naturreligion på 1600 og 1700-tallet som tema De samiske språkene er finsk-ugriske språk som tilhører den uralske språkfamilien. Denne beskrivelsen forteller at de samiske språkene og finsk har felles opphav, men at de har utvikla seg til å bli ulike språk Under temaet Finnmarkens sydgrense i år 1240 kom vi inn på boka Tusen års Europahistorie og Iron Age Myth and Materiality av professor i arkeologi ved universitetet i Oslo, Lotte Hedeager. Siden dette temaet handler om samisk sjamanisme, synes jeg hypotesene til Lotte Hedeager bør tas med her. Kanskje kan det være en forbindelse mellom samisk sjamanisme som varte helt opp til 17-18. / Historie, religion / Samenes nasjonaldag / Sámi soga lávlla - Samefolkets sang. Sámi soga lávlla - Samefolkets sang. Det samiske flagget. Sámi soga lávlla - Samefolkets sang. Sámi soga lávlla ble vedtatt som samisk nasjonalsang på samekonferansen i Åre i 1986 KRISTENDOM, RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK - Kompetansemål etter 7. og 10. årstrinn innen hovedtemaene Kristendom og Filosofi og etikk. NATURFAG - Kompetansemål etter 7. og 10. trinn innen fagområdet Mangfold i naturen, og på videregående (studieforberedende utdanningsprogram) innen hovedtemaet Bærekraftig utvikling

Samene er et urfolk som er bosatt i fire stater: Norge, Sverige, Finland og Russland. Området strekker seg fra Kolahalvøya i nordøst til Engerdal i Sør-Norge og Idre i Sør-Sverige Samisk religion Når læreplanen snakker om samisk religion, mener den religionen samene hadde før kristendommen kom til Sameland. Nå er flertallet av samer kristne. La elevene lage en veggavis om samisk religion, hva de trodde på og hvordan de praktiserte sin religion. De kan eventuelt ta med informasjon om overgangen til kristendommen o

Eldgamle tradisjoner som joik, duodji og reindrift lever hånd i hånd med ny teknologi i en moderne hverdag, båret fram av nye, stolte generasjoner. Her er åtte ting du kanskje ikke visste om samisk kultur Fra midten av 1800-tallet og fram til etterkrigstiden sto fornorskningspolitikken sterkt. Den samiske kulturen «fantes ikke», og samene skulle helt og fullt bli en del av den norske befolkningen I samenes religion var det solen som hadde en sentral plass, den var et kosmisk uurvesen som bredte sine stråler utover verden. Solen bar de andre gudene på sine stråler. Horagallis var tordenguden, han hadde en tilknytting til storm, lyn, torden og regn Karakteristikk Samenes gamle religion var en naturreligion som bygget på en animistisk . Samenes førkristne religion var ingen helhetlig lære. Den samiske naturreligionen har ingen skrifter, og heller ingen regler for gudsdyrkelse. Samisk religion skiller seg ut fra andre religioner, på grunn av fokuset på det åndelige og animistiske

The Shaman Sami drum - Sjamantrommer - Images | Bente

Samisk religion og kristendom - et sammendrag - Samiske

 1. Samenes religion var en naturreligion og besto av flere guder. De trodde på ånder og at naturen var besjelet. Sjamanen, eller noaiden, var samenes prest.Han hadde angivelig en spesiell kontakt med åndeverden. Han greide å sette seg selv i en slags transe, eller en dyp meditasjon for å spå fremtiden eller helbrede sykdom
 2. Sammendrag av joik i den gamle samiske religionen. Eldre kildeskrifter beskriver også samenes joik utenfor noaideseansene. Samene joiket for å sikre seg lykke i dette og i det neste livet, de joiket for å motvirke ganning, og for å unngå fare eller dårlig vær
 3. Med mangelen på skriftlige beviser på samenes tilhold i Sør for Tydal før 1700-tallet, ble framrykkingsteorien presentert. Framrykkingsteorien gikk ut på at samene ikke fantes sør for Børgefjell før middelalderen og at de kom til Rørostraktene først på starten av 1700-tallet
 4. Gruppen var spesielt interessert i urfolks tradisjoner og religioner. Aage Solbakk hadde gleden av å gi dem en kort innføring i bl.a. samenes førkristne religion, noaidevuohta, som han mente ikke var helt borte. Solbakk kunne fortelle at fortsatt hører og leser man om samiske noaidier, sjamaner, som praktiserer denne religionen

Fakta om samene Samene er ett folk bosatt i fire land - Norge, Sverige, Finland og Russland. Områdene samene lever i kalles Samleland. Sameland strekker seg fra Idre sør i Sverige, via Nord-Norges kyst og nordligst i Finland, til Kolahalvøya og Kareleni øst i Russland. Kjerneområdet finner vi i de indre delene av Nordkalotten. Dett Samiske religion samisk religion - Store norske leksiko . Den gamle samiske religionen var sjamanistisk, det vil si at sjamanen, noaiden, hadde en sentral posisjon som forbindelsesledd Logg inn. samisk religion.Brødsmulesti. Store norske leksikon Samisk religion før kristendommen var ein naturreligion og bestod av fleire gudar Undervisningsopplegg om samer. Under finner du først hvilke kompetansemål oppgavene bygger på, så en liste med lenker til oppgavetekstene i pdf-format. RLE 1. - 4. trinn Kompetansemål Filosofi og etikk samtale om familieskikker i hverdag og høytid på tvers av religioner og livssyn samtale om respekt og toleranse og motvirke mobbing i praksis bruke FN Elsa Laula Renberg regnes som grunnlegger av samenes nasjonaldag og er blitt et ikon og et symbol for 6. februar. Hun arrangerte blant annet det første landsdekkende samemøtet i Norge og det skjedde i 1917. Elsa er hedret, som første samiske kvinne i Norge, med en statue som står utenfor Rådhuset i Mosjøen Intensjonen med denne analysen har vært å undersøke joik i den gamle samiske religionen. Jeg har orientert meg i joikemateriale som er samlet inn fra 1600-tallet til 1940-tallet utført av: Johannes Schefferus (1621-1697), Guiseppe Acerbi (1773-1846), Jacob Fellman (1795-1875), Johan Christian Friedrich Hæffner (1759-1833), Petrus.

Video: Samisk religion i dag Reaid

Samenes gamle religion var en naturreligion som bygget på en animistisk. I dag har Samisk Kirkeråd en viktig funksjon i arbeidet med den konkrete . Samernas gamla traditionella religion liknar många andra ursprungsfolks och jägarfolks religioner Smør inn alle mulige inntagelige innganger med griseblod, alle vet at samenes religion frabyr dem å være i nærheten av kjøtt og blod annet enn reinskjøtt (og blod). Ring brannvesenet, dette må ikke blandes med andre nødnummer som politiet eller ambulanse (ved mindre du er skadet eller det er en innbruddstyv i huset du søker tilflukt i) Die Samen (veraltet Lappen) sind ein indigenes Volk im Norden Fennoskandinaviens.Ihr Siedlungsgebiet erstreckt sich von der schwedischen Gemeinde Idre in der Provinz Dalarnas län im Süden über die nördlichen Teile Schwedens, Norwegens, Finnlands und im Nordosten bis zu den Küsten des Weißen Meeres und der Barentssee in Russland.Die ursprünglichen Sprachen der Samen gehören zur Familie.

Hvorfor skal samene ha en egen nasjonaldag? - V

 1. Samer (nordsamiska sámit eller sápmelaččat, föråldrad benämning lappar i Sverige och Finland) är ursprungsbefolkningen i delar av norra Norden samt på Kolahalvön i Ryssland.. Det område som historiskt bebotts av samer kallas Sápmi eller Sameland. Området omfattar delar av Norge, Sverige, Finland och Ryssland, men dess exakta utbredning inom dessa stater är inte väldefinierad.
 2. samisk religion, tro og mytologi; samepolitikk; samene som urfolk; dagsaktuelle saker for samane; samisk statistikk. Læreren deler elevene i inn grupper og ber dem om å sette seg inn i emnet samisk kultur. Gruppa velger et tema innenfor emnet som de vil fordype seg i, enten fra lista over eller et annet
 3. Kunnskap om og holdninger til ulike religioner, livssyn og samfunn danner et viktig grunnlag for identitetsdanning og for å kunne forstå og møte mennesker fra ulike kulturer. Kunnskapsområdet skal bidra til kjennskap om samenes historie som urfolk, og gi kjennskap til deler av samisk kultur og hverdagsliv
 4. Vår pris 49,-. Boken gir en innføring i samenes kultur og historie. Boken tar blant annet opp reindrift, husflid og håndverk, mattradisjoner, klestradisjoner, religion.
 5. Samenes gamle religion og folketro- Odd Mathis Hætta (Alta museums småskrifter nr.1) De åtta årstidernas folk- Ernst Manker Álgoáiggit sámis- birasoahppu- Johan Jernsletten, Aage Solbakk Suga suga su- Elisabeth Utsi: Sámi mánát stohke/Samiske barn leker
 6. Kunnskapsområdet behandler også samenes historie og skal gi kjennskap til religiøse aspekter ved samisk kultur. Kunnskapsområdet bygger på lærerutdanningsfagene Samfunnsfag og Religion, livssyn og etikk. Arbeidsformer og arbeidsomfang. Undervisningen består dels av.

Forfatterne diskuterer aktuelle spørsmål som tilkomst av samisk etnisitet, eksistensen av samiske rettigheter til områder og ressurser, tamreindriftens oppkomst og prosessen rundt kristningen av samene. Sentralt i framstillingen står samenes forhold til andre samfunn. Dette er det første av i alt to bind. Gjennomillustrert Feiring av 6 .februar, samenes nasjonaldag*, for barn og unge i hele landet, er et tiltak som Samisk kirkeråd har laget ressurser til. Det er utformet et ressurshefte som gjør at det enkelt kan gjøres en slik markering i alle landets kirker Kjøp Samene fra Cappelendamm Samene er Nordkalottens urfolk. Denne boka gir en oversikt og innføring i samisk historie, kultur og samfunn. Den første delen omfatter samenes historie fra de eldste tider fram til vår tid. Den andre delen behandler sentrale samiske kulturelementer som språk, førkristen religion, samisk folketro og samenes skikker og sedvaner Samene har lenge utviklet sin kultur i et stort landområde som strekker seg fra Hedmark i sør til Finnmark i nord, og Russland i øst. Allerede for 9000 år siden er det fastslått at samene kom til dette området. I dag bor det omtrent 50 000 - 80 000 samer i Sápmi, altså samenes landområde

Samisk og naturreligioner - Daria

 1. Roald Gundersen. Daglig leder i Norges Samemisjon og redaktør for Samenes Venn. I Vårt Land 3. februar reagerer Samemisjonens venner i Stavanger på omstillingsprosessen i Norges Samemisjon (NSM).De mener at verken grunnreglene eller landsmøtets (LM) vedtak i 2017 gir landsstyret (LS) fullmakt til å gå inn i forhandlinger med andre misjonsorganisasjoner om sammenslåing
 2. Kunnskapsområdet behandler også samenes historie og skal gi kjennskap til religiøse aspekter ved samisk kultur. Praksis og et prosjektarbeid knyttet til de to fagområdene Nærmiljø og samfunn og Etikk, religion og filosofi i barnehagens rammeplan, må være bestått
 3. Samisk religion (förr la mytologi) kallas den förkristna religionen hos samerna som grundades på muntliga traditioner och lade fokus på denna värld (s.k. primal religion). [ källa behövs ] De karakteristiska dragen är dyrkan av naturen ( animism ) och förfäderna . Samenes historie - Wikipedia
 4. På graven står det en bauta med innskriften: Samenes uredde fører Daniel Mortensson, f. 2/6 1860, død 3/9 1924. Den som går foran i den hete dyst, han seirer ei, men kjemper kun og faller. Kilder. Regnor Jernsletten: Trondheimsmøtet 1917 og samebevegelsen. I Årjel Saemieh - Samer i Sør, årbok nr. 4, Snåsa 1991
637 best shaman/kam images on Pinterest | Shamanism

Den samisk naturreligionen Fordypningsoppgave

 1. Samisk politikk. Kristin Strømsnes, professor ved Institutt for sammenliknende politikk Tema: Samenes politiske stilling, dobbeltrollen som norsk og samisk Kontakt: 55 58 31 14 / 901 18 906, Kristin.Stromsnes@uni.no Per Selle, professor ved Institutt for sammenliknende politikk Tema: Sametinget, moderne samepolitik
 2. Kjøp Samenes historie fra 1750 til 2010 fra Cappelen Damm Undervisning Boka tar for seg samenes omskiftelige historie fra 1750 og fram til våre dager. Basert på et omfattede og tverrfaglig forskningsmateriale presenterer forfatterteamet en helhetlig og oppdatert sammenfatning av utviklingstrekkene innenfor nyere samisk historie
 3. Kilder til samisk religion. Blant de viktigste eldre skriftlige kildene til samisk religion er «Nærøymanuskriptet» av presten Johan Randulf, og misjonsprest Thomas von Westens nedtegnelser. von Westen arbeidet med fornorskning av samene, og både Ranulfs og hans nedtegnelser må sees i lys av dette
 4. Samene er Nordkalottens urfolk. Denne boka gir en oversikt og innføring i samisk historie, kultur og samfunn. Den første delen omfatter samenes historie fra de eldste tider fram til vår tid. Den andre delen behandler sentrale samiske kulturelementer som språk, førkristen religion, samisk folketro og samenes skikker og sedvaner
 5. ering og fremme nestekjærlighet. Barnehagen skal bygge sin virksomhet på prinsippet om likestilling og ikke- diskri
 6. frimerkesamling kom jeg over dette frimerket. Posten ga det ut 15. september 2000 i forbindelse med 200 års jubileumet for Læstadius fødsel. Som vi ser har frimerket planter fra hans botaniske virksomhet og en runebomme. Privat fot
Shamanism - Wikipedia

Rammeplan og støttemateriell til barnehagenes arbeid med rammeplanen. Refleksjonsspørsmål. Hva betyr rammeplanen for oss og vårt arbeid? Hvordan kan vi legge til rette for gode prosesser rundt refleksjon, diskusjon og forankring av rammeplanen i personalgruppen samenes historie. Innhold. Fornorsking og misjonering i Norge; altså den samiske religionen som senere kristne misjonærer bekjempet. Mytene forteller om en todelt innvandring til Sameland, en fra nord og en fra sør. De gamle samene var et fangst- og jegerfolk Saemiej Laavlome - Samenes nasjonalsang i sørsamisk og norsk versjon Den samiske nasjonalsangen Sámi soga lávlla ble skrevet i 1906 av Isak Saba (1875-1921) og melodien komponert av Arne Sørlie

Samenes religion - Daria

Samenes natursyn - vår klimaredning? Kan samenes hellige fjell være verktøyet vi trenger for å verne naturen? Demokratiet, et skjørt mirakel 30 år etter Berlin-murens fall leter vi fremdeles etter den beste måten å styre et land på. Spionen Treholt (6:6) Fengsel, flukt og frihet I siste del av Spionen Treholt får du blant annet høre om fluktplanene fra fengselet. Hårete religioner. Kjøp Samene fra Bokklubber Samene er Nordkalottens urfolk. Denne boka gir en oversikt og innføring i samisk historie, kultur og samfunn. Den første delen omfatter samenes historie fra de eldste tider fram til vår tid. Den andre delen behandler sentrale samiske kulturelementer som språk, førkristen religion, samisk folketro og samenes skikker og sedvaner Religion: Omtale; Omtale Samiske sjamaner. Boka forteller om sjamanistiske helbredelser i Norge, og redegjør for samenes forestillinger om sykdom og helbredelse. Forfatteren henviser til andre kulturer, psykoanalyse, og til særtrekk ved samiske eventyr

Hva tror vi på – noaidevuohta – en innføring i nordsamenes

Samisk religion.. Space for Sigrun Ann

Samiske sjamaner (Heftet) av forfatter Brita Pollan. Religion. Pris kr 381 (spar kr 54). Se flere bøker fra Brita Pollan

Samisk religion | Religioner
 • Briller etter grå stær operasjon.
 • Små akvariefisk arter.
 • Halbton unter d.
 • Luftegård hamster.
 • Hus bao online spielen.
 • Multiverse.
 • Svangerskapskløe symptomer.
 • Votter barn oppskrift.
 • Kalkgrå soverom.
 • Vegetar restaurant majorstua.
 • Sellerirot sunt.
 • Utredning mage tarm.
 • Forskjellige typer monosakkarider.
 • Lyssensor utelys.
 • Gravering skinn oslo.
 • Running app strava.
 • Bankkort med eget motiv nordea.
 • Skyt kryssord.
 • Connect to wifi ipad.
 • Kia soul batterivarmer.
 • Dykkersertifikat trondheim pris.
 • Kulelager sykkel.
 • Elbil brann statistikk.
 • Kvam agentur levanger.
 • Holdbarhet hjemmelaget likør.
 • Sending gifs on facebook.
 • Toppturer asker.
 • Anneks maxbo.
 • Gule stafylokokker smitte baby.
 • Male leca.
 • Hepatitis a impfung kosten barmer.
 • Vad kostar en resa med hurtigruten.
 • Hva slags sko til smoking.
 • Elbil brann statistikk.
 • Plan camping blue bayou.
 • E wheels.
 • Rykten luleå hockey flashback.
 • Free shutter count.
 • Fysikk 1 elektrisitet.
 • Hikaru nakamura parents.
 • Take away indisk.