Home

Hovedavtalen lo nho 2022

Hovedavtalen gjelder mellom Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med samtlige landsforeninger, og enkeltbedrifter og Landsorganisasjonen i Norge (LO) med samtlige forbund og klubber/avdelinger. Partsforholdet i de enkelte tariffavtalene blir ikke berørt eller endret på noen måte ved Hovedavtalen. § 1-2 Virkeområd HOVEDAVTALEN 2014 - 2017 LO-NHO med tilleggsavtaler og kommentarer Utgitt av Landsorganisasjonen i Norge. 2 3 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL A Kap. I Partsforhold, virkeområde og varighet 9 § 1-1 Partsforhold 9 § 1-2 Virkeområde 9 § 1-3 Varighet 10 Kap. II Organisasjonsretten, fredsplikt Her kan du laste ned Hovedavtalen mellom LO og NHO. Med tilleggsavtaler og NHOs kommentarer. Download English version of Basic Agreement 2018 - 2021 LO-NHO with supplementary agreements

Hovedavtalen LO-NHO 2014-2017. Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon April 2014 Tilleggsavtale.VII..Tilleggsavtale.VIII.Avtale.31.januar.2011.mellom.LO.og.NHO.om.europeiske.. Det er LO og NHO som er de egentlige parter i Hovedavtalen. Dett Den seneste revisjonen ble gjort i 2017 og hovedavtalen gjelder for perioden 2018-2021. Originalen til Hovedavtalen av 1935 finnes i to eksemplarer, hos Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Næringslivets hovedorganisasjon (NHO). LOs eksemplar av avtalen oppbevares i Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek i Oslo Hovedavtalen gjelder mellom Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) §med samtlige landsforeninger, og enkeltbedrifter og Landsorganisasjonen i Norge (LO) med samtlige forbund og klubber/avdelinger .1) Partsforholdet i de enkelte tariffavtalene blir ikke berørt eller endret på noen måte ved Hovedavtalen . § Et1-2 Virkeområd

HOVEDAVTALEN LO-HK-FLT - NHO 2018/2021 - 7 - Kap. III Konflikter § 3-1 KOLLEKTIVE OPPSIGELSER 1. NHO og LO vil ved tariffrevisjonene eller ved varsel om arbeidsstans etter arbeidstvist-loven godta som gyldig plassoppsigelse for funksjonærene et varsel utvekslet mello Hovedavtalen, NHO - LO 2018-2021 Det anbefales at felles likestillingsarbeid i LO-NHO-regi prioriterer å se på sammenhengen mellom arbeidsliv, kjønnsroller på arbeidsmarkedet, fremme kvinners deltakelse i beslutningsprosesser og utarbeide virkemidler for å takle kjønnsbaserte lønnsforskjeller Hovedavtaler Hovedavtalen LO-NHO (2018 - 2021) Basic-agreement-LO-NHO-2018-2021 Hovedavtale-LO-Virke-2018-2021 Hovedavtalen LO-SAMFO (2014-2017) Hovedavtalen LO-MEF (2014-2017) Hovedavtalen fo LO og NHO fremmet flere krav som ble avvist eller frafalt underveis i forhandlingene. I 2017 ble det tatt inn en bestemmelse om at forhandlingsprotokoller skal undertegnes så Partene i Hovedavtalen er LO og NHO. Søksmålsretten er derfor forbeholdt disse parter, j Hovedavtalen mellom LO-NHO har bestemmelser om kompetanseutvikling. Hovedavtalen mellom YS-NHO har likelydende bestemmelser

nsp01mydb.ss_avtale. LoggedIn: Nei. Admin: Nei. Ansatt: Nei. Vis Historisk: Nei. Page: forsiden. searchString: sort: navn. vis_type: alle. IP: 157.55.39.196. BrukerID Hovedavtalen gjelder mellom Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med samtlige landsforeninger, og enkeltbedrifter og Landsorganisasjonen i Norge (LO) med samtlige forbund og klubber/avdelinger. Partsforholdet i de enkelte tariffavtalene blir ikke berørt eller endret på noen måte ved Hovedavtalen LO NHO. Hovedavtalen LO-NHO 2018-2021. Last ned PFD Hovedavtalen LO-NHO 2018-2021 . Følg oss på sosiale medier. Til øverst på forsiden. Landsmøtet 2020 Industri Energi-bloggen For alle Nettbutikk Vervepremier ALT-forbundet Ledige stillinger Arthur.

 1. Hovedavtalen Virke-LO Denne avtalen gjelder som første del av alle tariffavtaler som er opprettet mellom LO og Virke. Hovedavtalen inneholder blant annet regler om informasjon og drøftinger i virksomheten og regler om tillitsvalgte
 2. Hovedavtalen er første del av alle tariffavtaler for arbeidere som er eller blir opprettet mellom de organisasjoner som er nevnt i overskriften og/eller deres medlemmer, og som ikke omfattes av andre Hovedavtaler. § 1-3 Varighet Denne avtale, som trer i kraft 1. januar 2014, gjelder til 31. desember 2017 og videre 2 år a
 3. Last ned Hovedavtalen LO-NHO 2018 - 2021. Sammen med Hovedavtalen LO-NHO 2018-2021 følger tilleggsavtaler og NHOs kommentarer. For flere avtaler, se vår tariffavtaleweb

Virkes handelsrapport 2017 (PDF) Digitaliseringens påvirkning på varehandel - 2018 (PDF) Lønnsomhet i varehandelen - rapport 2019 (PDF) LO - NHO Hovedavtale 2018-2021 LO - NHO Hovedavtale 2018-2021 (PDF - 683,79 kB) Handel og Kontor i Norge. Adresse: Torggata 12, 6 etasje, 0181 Oslo Hovedavtalen 01.01.2020 - 31.12.2021. Revidert hovedavtale er etter uravstemning vedtatt for to nye år. Hovedavtalens formål er noe endret. Det slås nå fast at klima- og miljøtiltak som fremmer bærekraftsmålene inngår som en del av partssamarbeidet Hva er Hovedavtalen? 14.01.2020 av Bård Jakobsen Hovedavtalen omhandler de grunnleggende spillereglene i arbeidslivet, og inneholder bestemmelser om medbestemmelse, rettigheter og plikter og samhandling mellom arbeidsgivere og tillitsvalgte

Hovedavtalen mellom LO og NHO 2018-202

Hovedavtalen: Hovedavtalen LO-NHO (tidl. NAF) ble første gang inngått i 1935. Avtalen fastslår de grunnleggende spillereglene i arbeidslivet, og den inngår som del 1 i alle tariffavtaler i LO-NHO-området. Hovedavtalen revideres vanligvis hvert fjerde år. Les mer om utviklingen av Hovedavtalen her NHO og NSF har kommet til enighet om et resultat for tariffoppgjøret 2017 for Pleie- og omsorgsoverenskomsten, avtale 527. LØNN. Rammen for oppgjøret er tilsvarende som for de øvrige tariffområder. Partene er enige om at det skal gis et generelt lønnstillegg på kr 0,50 pr time. Minstelønnssatser og personlige lønninger forhøyes med. Hovedavtale LO-NHO Hovedavtalen er arbeidslivets spilleregler. Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være Hovedavtalen LO-NHO 132 LOs kommentarer til Hovedavtalen 2018 - 2021 139. 9 HOVEDAVTALEN 2018 DEL A Kap. I Partsforhold, virkeområde og varighet § 1-1 Partsforhold Hovedavtalen gjelder mellom Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med samtlige landsforeninger, og enkeltbedrifter o Hovedavtalen reforhandles hvert fjerde år. Fredag 10. november 2017 var forhandlingene sluttført og protokoll fra forhandlingene ble signert av Kristin Skogen Lund og Hans-Christian Gabrielsen. NHO og LO er enige om å videreføre Hovedavtalen i hovedtrekk slik den står i dag

www.ntl.n 2014 - 2017 . LO-NHO . with supplementary agreements . 2 . CONTENTS . PART A . Chap. I Parties, application and duration § 1-1 Parties § 1-2 Scope of Application § 1-3 Duration . Chap. II Freedom of association, obligation to refrain from industrial action, right to negotiate. HOVEDAVTALEREVISJONEN LO - NHO 2017. Hovedavtalen LO-NHO utløper 31.desember 2017. I den forbindelse bes avdelingene komme med forslag til endringer eller forslag til nye bestemmelser til revisjonen av hovedavtalen som skal gjennomføres høsten 2017. Forbundets frist til oversendelse av forslag til LO er 31.5. 2017 Hovedavtalen mellom LO og NHO er opprinnelig fra 1935 og har gjennomgått en omfattende utvikling fram til avtalen for perioden 2018 - 2021. Hovedavtalen regulerer mange viktige spørsmål mellom LO og NHO, om plassoppsigelse, streik, politisk demonstrasjonsstreik mv

Hovedavtale - Wikipedi

PM-2017-1 Hovedavtalen i staten . Dato: 6.01.2017. Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen. Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 8. 9. desember 2016 ble staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og hovedsammenslutningene enige om en ny hovedavtale (for arbeidstakere) i staten En tariffavtale er en kollektiv regulering av lønns- og arbeidsvilkår. Tariffavtaler inngås mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening, og er bindende for avtalens parter og deres medlemmer. I tillegg til lønn og arbeidstid, regulerer tariffavtalene blant annet bestemmelser om ulike sosiale rettigheter og pensjon for de som har dette avtalefestet

Hovedavtalen, NHO - LO 2018-2021 - Lovdat

Den aller første hovedavtalen ble inngått mellom NAF (nå NHO) og LO - på hovedorganisasjonsnivå. Selv om vi i dag har fått en rekke hovedavtaler er det fortsatt i hovedsak hovedorganisasjonene som er parter Hovedavtalen mellom LO og NHO er et eksempel på en slik avtale. Hovedavtalen inngår som første del i alle overenskomstene. Hovedavtalene regulerer i hovedsak organisatoriske forhold, tillitsvalgtordning, informasjon, medbestemmelse mv Hovedavtalen mellom LO og NHO er opprinnelig fra 1935 og har gjennomgått en omfattende utvikling fram til avtalen for perioden 2018 - 2021. Pris 699,00. Legg i handlekurv Hovedavtalen regulerer mange viktige spørsmål mellom LO og NHO, om plassoppsigelse, streik.

Tariffavtaler og lover Norsk Arbeidsmandsforbun

medlem.ntl.n Hovedavtalen skal reforhandles med sluttføring innen 1. januar 2020. (AGR) har arbeidet med hovedavtalen siden sommeren 2017. Arbeidet skal resultere i en klar og godt gjennomarbeidet tilrådning til KMD forut for reforhandlingen. I Hovedavtalen mellom LO og NHO snakker man for eksempel konsekvent om drøftinger i omorganiseringssaker Hovedavtalen - et vesentlig fundament i norsk arbeidsliv 06 Spekter har hovedavtaler med LO Stat, YS-Spekter, UNIO, Akademikerne og SAN på arbeidstakersiden. Spekter er nå en av Norges ledende arbeidsgiver- «Norsk Arbeidsgiverforening» (nå NHO) et faktum

LO og NHO med forlik om ansiennitetsprinsippet. Skanska-saken kan gå videre til Høyesterett, etter at NHO og LO har forlikt den særlige tvisten i Arbeidsretten om hvordan Hovedavtalen skal tolkes Hovedavtalen mellom LO og NHO. Les mer. Overenskomster på lovdata.no. Du finner flere av våre overenskomster i digitale versjoner på lovdata.no Overenskomster for funksjonærer i byggenæringen. Oversikt over alle aktuelle finnes på NHOs nettsider. Bundet av andre tariffavtaler Hovedavtalen gjelder mellom Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med samtlige landsforeninger, lokale foreninger og enkeltbedrifter, og Landsorganisasjonen i Norge (LO) med samtlige forbund og foreninger (avdelinger). Partsforholdet i de enkelte tariffavtalene blir ikke berørt eller endret på noen måte ved Hovedavtalen © 2020 Læremiddelforlaget - Skagerrak Forlag AS. All Rights Reserved. ND Hovedavtalen Del A inngår som kapittel 0 i Hovedtariffavtalen. § 2-2 Varighet Hovedavtalen gjelder fra 01.01.2014 - 31.12.2017. Hvis Hovedavtalen til den tid ikke er sagt opp av noen av partene med 3 - tre - måneders skriftlig varsel, er den gjeldende 1 - ett - år om gangen med samme gjensidige oppsigelsesfrist

Bedriftsledelse - Læremiddelforlaget - Skagerrak Forlag AS

Del I består som regel av hovedavtalen, mens del II består av overenskomsten og de særavtaler som er knyttet til denne. Under finner du en lenke til Godsbilavtalen 2018-2020, tariffavtalen de aller fleste av våre tariffbedrifter er tilsluttet. Godsbilavtalen 2018-2020 NTF-NLF. Hovedavtalen 2018- 2021 LO- NHO . Godsbiloverenskomsten 2018. NHO og LO inngikk forlik, og dermed ble saken for Arbeidsretten hevet. Partene synes følgelig å ha kommet til enighet om fortolkningen av ansiennitetsprinsippet i Hovedavtalen. Av forliket følger; Av Hovedavtalen LO-NHO § 8-2 første ledd følger at ansiennitet danner utgangspunkt for utvelgelse av arbeidstakere for oppsigelse ankemotpartenes ugunst, har brutt Hovedavtalen LO-NHO 2014-2017 - som jeg her bare omtaler som Hovedavtalen - § 8-2 første ledd. Jeg tar først stilling til Skanskas anførsel om at lagmannsrettens forståelse og anvendelse av bestemmelsen er uriktig. (28) Arbeidsmiljøloven § 15-7 (29) Jeg tar utgangspunkt i arbeidsmiljølovens regler Hovedavtalen LO - NHO 2014 - 2017. Fri Fagbevegelse. Hotell-toppane tener 9,5 gongar så mykje som ein tilsett 19. oktober 2020; Jernrosa: Oddas politiske litteraturfestival skal hedre LOs litteraturprisvinner 19. oktober 2020; Vekterne har streiket i nesten 5 uker

Hovedavtalen (LO - NHO) 10. januar 2017 / i Kurs og konferanse / av Øystein Rugland. Kalender. Legg til i kalender Legg til i Timely Kalender Legg til i Google Legg til i Outlook Legg til i Apple Kalender Legg til i annen kalender Export to XML Når: 9. mai. Hvordan sier man opp en særavtale? Er det noe man må gjøre før man kan si opp særavtalen? Hva skjer når særavtalen er sagt opp? Denne artikkelen vil besvare disse spørsmålene bl.a. ved å gjennomgå hvordan man sier opp eller reviderer særavtaler i tråd med Hovedavtalen mellom LO og NHO. Artikkelen tar også for seg virkningen av at en særavtale er sagt opp Næringslivets Hovedorganisasjon, forkortet NHO, er den største hovedorganisasjon på arbeidsgiversiden i Norge. NHO er både Norges største arbeidsgiverorganisasjon og den største interesseorganisasjon for bedrifter i Norge. Fungerende administrerende direktør fra desember 2018 er Ole Erik Almlid. Kristin Skogen Lund, som har vært administrerende direktør siden 2012 og NHOs president.

Kjøp 'Hovedavtalen mellom LO og NHO 2018-2021, med kommentarer' av Einar Stueland fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Innbundet | 978820552236 HOVEDAVTALEN LO-VIRKE 2018-2021 2 KAP. Hovedavtalen og Fellesordningene skal gjøres gjeldende fra kravtidspunktet. H. OVEDAVTALEN . LO-V. IRKE . 2018-2021 5 Dersom bedriften er bundet av annen tariffavtale ved innmeldelse i Virke , gjelder denne til den er brakt til utlø HOVEDAVTALEN LO-VIRKE 2014 -2017 3 KAP. I PARTSFORHOLD, VIRKEOMRÅDE OG VARIGHET § 1-1 PARTSFORHOLD OG VIRKEOMRÅDE Denne avtale gjelder som første del av alle tariffavtaler som er opprettet mellom LO og Virke. § 1-2 VARIGHET Denne avtalen, som trer i kraft 1. januar 2014, gjelder til 31. desember 2017 og videre 2 - to - år av gange Denne hovedavtalen skal sammen med reglene i arbeidstvistloven danne grunnlaget og gi regler for forhandlinger om opprettelse av overenskomster og andre mellom NHO og LO 30. november 1995, er allmenngjort ved innledningen kan reflektere innspill til formålsformuleringer fra partene fremsatt i hovedavtaleforhandlingene i 2017

Hva sier Hovedavtalen om kompetansehevin

NHO Mat og Drikke er en medlemsstyrt og partipolitisk uavhengig arbeidsgiver- og næringspolitisk forening for virksomheter innenfor mat-, drikke- og bionæringen, tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Vi representerer over 1800 bedrifter. Sjekk medlemsfordeler og bli medlem Hovedavtalen LO-NHO 2018-2021; Hovedavtalen LO-NHO 2014-2017; Basic Agreement LO-NHO 2014-2017 (in English) Protokoll fra hovedavtaleforhandlingne LO-NHO 2013; Siste nytt. 06.11.2020. Enighet i oppgjøret om landsoverenskomsten for studentsamskipnader i Virke. 06.11.2020 Hovedavtalen 2020 - 2021. Last ned (pdf) (636KB) Veileder for hovedavtalen. KS, LO Kommune, Unio, YS Kommune og Akademikerne kommune har i fellesskap laget et hefte som en veileder til hvordan vi mener de mest sentrale bestemmelsene kan, og i noen tilfeller skal, forstås. Les veilederen her: Last ned (pfd) (PDF, 819KB Hovedavtalen LO-NHO 2010-2013. Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon 1. opplag - februar 2010 Opplag: 15.000 Forsidefoto: Jo Michael Produksjon og trykk: 07 Gruppen AS. Hovedavtalen: Hovedavtalen NHO- YS 2018-2021Protokoll. Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med

ld. Hovedavtalen kap. 6 gjelder også i forhold til innleide med følgende unntak: Dersom utleiebedriften er bundet av Hovedavtalen mellom LO og NHO, er tvister om den utleides lønns- og arbeidslbrhold et forhold mellom partene i utleiebedriften. Tillitsvalgte og bedriftsrepresentant fra innleier k an p LO og NHO har blitt enige i vårens lønnsoppgjør i privat sektor. Mer om: Lønnsoppgjøret 2017 NRK anbefaler Virusjegerar fann korona i denne trappa midt i Osl

NHO/MBL og NJ 2014 - 2017 Illustrasjonsfoto: Ben Blankenburg/istock. 1 Hovedavtale 2014 - 2017 § 5-12 (Gjelder kun LO/NHO) KAPITTEL VI 19 VERNEARBEID OG VERNE- OG HELSEPERSONALE § 6-1 Verneombud § 6-2 Arbeidsmiljøutvalg § 6-3 Bedriftshelsetjeneste KAPITTEL VII 2 Hovedavtalen LO-NHO 2014-2017 : (0 votes) Data. Size: 320.21 KB: Downloads: 270: Language: License: Autho

Hovedavtalen LO-NHO 2018-2021; Hovedavtalen LO-NHO 2014-2017; Basic Agreement LO-NHO 2014-2017 (in English) Protokoll fra hovedavtaleforhandlingne LO-NHO 2013; Siste nytt. 08.09.2020 - Plusstid hoper seg opp. 07.09.2020. Høyre bryter med gratisprinsippet i høyere utdanning. 07.09.2020 Hovedavtalen mellom LO og NHO er opprinnelig fra 1935 og har gjennomgått en omfattende utvikling fram til avtalen for perioden 2018 - 2021. Hovedavtalen regulerer mange viktige spørsmål mellom LO og NHO, om plassoppsigelse, streik, politisk demonstrasjonsstreik mv. Like viktig er reguleringen av. Hovedavtalen regulerer mange viktige spørsmål mellom LO og NHO, om plassoppsigelse, streik, politisk demonstrasjonsstreik mv. Like viktig er reguleringen av forholdet mellom partene i bedriftene og organisasjonene og hvordan tvister mellom lokale parter skal behandles Hovedavtalen gjelder mellom Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med samtlige landsforeninger, lokale foreninger og enkeltbedrifter og Landsorganisasjonen i Norge (LO) med samtlige forbund og foreninger (avdelinger). Du kan finne mer om Hovedavtalen av 1935 - samfunnsmessige virkninger gjennom 70 år på arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

Kjøp Hovedavtalen mellom LO og NHO 2018-2021 fra Norske serier Hovedavtalen mellom LO og NHO er opprinnelig fra 1935 og har gjennomgått en omfattende utvikling fram til avtalen for perioden 2018 - 2021. Hovedavtalen regulerer mange viktige spørsmål mellom LO og NHO, om plassoppsigelse, streik, politisk demonstrasjonsstreik mv LO.no Hovedavtalen mellom LO og NHO, 2014-2017 (PDF-format) Landets viktigste hovedavtale hvor permittering vies et eget kapittel (Kap. VII, side 50-53) NHO.no Spørsmål og svar om permittering. Detaljert informasjon om framgangsmåte ved permitteringer rettet mot arbeidsgivere

Hovedavtalen LO/NHO/HK/FLT - NHO Tariffavtale

Hovedavtalen LO-NHO El og I

Forhandlingene om hovedavtale mellom LO og NHO, også kalt «arbeidslivets grunnlov», ble avsluttet fredag. - Små, men viktige endringer, sier LO-lederen Her finner du alle Virkes tariffavtaler. Last ned din tariffavtale og se vilkår som lønn, arbeidstid og overtid Staten Hovedavtalen 2017-2019 Hovedtariffavtalen i staten 2018-2020 Mer om Staten. Oslo kommune. Tariffavtalen for Oslo kommune Del A Tariffavtalen for Oslo kommune Del B Tariffavtalen for Oslo Kommune Del C Oslo kommune: Hovedavtalen. Hovedavtalen er i boks, og vi gleder oss sammen med NHO-sjef Kristin Skogen Lund over et usedvanlig godt klima mellom NHO og LO

Respekter tillitsvalgte! - Elektroarbeidernes Fagforening

Egil André Aas vil fortsette som leder av LO Stat. 17. november skal det avholdes valg i LO Stat. Leder Egil André Aas ønsker gjenvalg. Siste nytt fra LO Stat. 04.11.20 00:36. Norsk Tipping og Ruter til mekling. 28.10.20 15:01. Webinar om hjemmekontor for statsansatte 11. november. 27.10.20 09:20 I Norge er det mange avtaler mellom fagforeninger og arbeidsgivere om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold. Den første tariffavtalen ble signert allerede i 1873. Etter mange år med konflikter mellom fagforeninger og arbeidstakerorganisasjoner, ble den første hovedavtalen mellom LO og NHO, datidens NAF, signert i 1935 Arbeidsmandsforbund (NAF). Denne hovedavtalen gjelder for samtlige avtaleforhold MEF har med de forskjellige LO forbund. Hovedavtalen LO - MEF er i hovedtrekk bygget på hovedavtalen LO-NHO, men er forenklet og utarbeidet med tanke på små og mellomstore bedrifter og de forhold som er hensiktsmessige for denne type bedrifter Hovedkravet er at LO-forbundene har organiserte arbeidstakere i bedriften. I hovedavtalen mellom LO og NHO er vilkåret at LO-forbundet organiserer minst 10 prosent av arbeidstakerne i bedriften innenfor det aktuelle tariffområdet. Er arbeidsgiveren ikke organisert i NHO eller en annen arbeidsgiverorganisasjon, er det ingen slike avtalte krav NHO har ved flere anledning tatt opp både med LO og med departementet at man bør se nærmere på Arbeidsrettens organisering og innretning - også i ulike høringer de senere årene. Vi er særlig opptatt av å sikre en fortsatt god rekruttering til domstolen, som tross alt har et snevert fagfelt, og vi mener det er riktig og viktig at Departementet følger opp med et utvalgsarbeid, sier.

Hovedavtalen er regnet som del 1 av alle tariffavtaler som blir inngått mellom arbeidslivspartene. Alle overenskomster inngått mellom forbund i YS på den ene siden og bedrifter organisert i NHO på den andre siden er omfattet av hovedavtalen. I hovedavtalen er de grunnleggende, avtalte, spillereglene for det organiserte arbeidslivet nedfelt Hovedavtalen mellom NHO og YS Hovedavtalen er første del av alle tariffavtaler for arbeidere som er eller blir opprettet mellom de organisasjoner som er nevnt i overskriften og/eller deres medlemmer, og som ikke omfattes av andre Hovedavtaler

Hovedavtalen mellom LO og NHO 2018-2021 - Industri Energ

NHO. Biloverenskomsten (NHO/NBF - YS/Parat) E-overenskomsten (NHO/Energi Norge - YS/Parat) Fellesoverenskomst for Byggfag (NHO/BNL - YS/Parat) Flyavtalen Del A (NHO/NHO Luftfart - YS/Parat) Les mer om vår bruk av informasjonskapsler (Cookies). NHO Luftfart er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for flyselskaper og andre luftfartsrelaterte virksomheter i Norge. Samlet har vi over 50 medlemsbedrifter med mer enn 12 000 ansatte. NHO Luftfart arbeider for å videreutvikle en konkurransedyktig luftfartsnæring i Norge, og er tilsluttet NHO Hovedavtalen mellom LO og NHO er opprinnelig fra 1935 og har gjennomgått en omfattende utvikling fram til avtalen for perioden 2018 - 2021. Hovedavtalen regulerer mange viktige spørsmål mellom LO og NHO, om plassoppsigelse, streik, politisk demonstrasjonsstreik mv. Like viktig er reguleringen av forholdet mellom partene i bedriftene og organisasjonene og hvordan tvister mellom lokale parter.

Mobilisering til tariffoppgjøret 2018 - ElektroarbeidernesElvirksomhetsregisteret | Elektroarbeidernes FagforeningUnderbetaling og forskriftsbrudd ved PostNord

Hovedavtalen Virke-LO - Virk

Hovedavtalen mellom LO og NHO er opprinnelig fra 1935 og har gjennomgått en omfattende utvikling fram til avtalen for perioden 2018 - 2021. Hoved NHO Mat og Drikke ivaretar medlemsbedriftenes interesser i de årlige tarifforhandlingene. Her har vi samlet det du trenger å vite. NHO Mat og Drikke; Tariff Tariffavtaler. Her finner du alle tariffavtaler der NHO Mat og Drikke er part. Følg status for din tariffavtale her Read the latest magazines about Hovedavtalen and discover magazines on Yumpu.co LO i Oslo og syv fagforeninger går til politisk streik som kan lamme Oslo 15. november. NHO nekter ansatte å delta og krever at streiken avlyses. LOs ledelse reagerer

NHOs tariffavtaler - Arbeidsgiverportal fra NHO

Men hvert andre år blir LO en kamporganisasjon for Arbeiderpartiet. Gabrielsens påstander er nok et uttrykk for dette, sier han. Gammelt forhold. LO-sjefen er ikke nyforelsket i NHO-sjefen. Organisasjonene er mer som et gammelt ektepar. Gabrielsen trekker linjen helt tilbake til 1935. - Da fikk vi hovedavtalen mellom LO og det som i dag er NHO LOKen er den tariffavtalen de fleste av våre medlemmer har. I Trøndelag er det ca 55 virksomheter (1500 medlemmer) som er bundet av denne avtalen! Usikker på hvilke bedrifter som har tariffavtale? Sjekk her Som organisert får du hjelp og støtte fra fagforeninga og forbundet, men uten tariffavtale er det kun bestemmelsene i Norges love Ansiennitetsprinsippets stilling ved oppsigelser i forbindelse med nedbemanning - med særlig vekt på Hovedavtalen LO-NHO § 8-2. Type Master thesis. Not peer reviewed. View/ Open. master thesis (582.2Kb) Date 2017. Author. Hjelle, Tonje Skeie. Share Metadata Show full item record Hovedavtalen LO-NHO 2018-2021; Hovedavtalen LO-NHO 2014-2017; Basic Agreement LO-NHO 2014-2017 (in English) Protokoll fra hovedavtaleforhandlingne LO-NHO 2013; Siste nytt. 14.09.2020. Brudd i oppgjøret i staten. 08.09.2020 - Plusstid hoper seg opp. 07.09.2020. Høyre bryter med gratisprinsippet i høyere utdanning Erik C. Aagaard: Kommentarer til Hovedavtalen NHO-LO og NHO-YS, del A. av Einar Engh. Informasjon . Side: 251-252; Publisert på Idunn: 2015-12-16; Publisert: 2015-12-16; Lagre . Skriv ut; Lagre referanse (RIS) Favoritt; NOK 49,-Kjøp digital artikkel. En kort sammenligning mellom skipsarbeidsloven og arbeidsmiljøloven. 7/7

LO - NHO Hovedavtale 2018-2021 - Handel og Kontor i Norg

Norsk Industri er den største landsforeningen i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Vi representerer et stort mangfold av bedrifter over hele landet Hovedavtalen. 2006 - 2009. LO - NHO. Med tilleggsavtaler og NHOs kommentarer. 1. opplag - Februar 200 Hovedavtalen LO-NHO. Varer på lager: 3979. 0 NOK. Antall: Produkter i denne kategorien Politiske utalelser 2014 - 2018 0 NOK. Oljeserviceavtalen 2019 0 NOK. Hovedavtalen LO-NHO 0 NOK. Flyteriggavtalen 2018-2020 0 NOK. Tillitsmannen 219 NOK. Overenskomst Offshore servicebedrifter - NR - 2019 0 NOK

Halvårsmøte EFT - Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag

Hovedavtalen - K

Protokoll LO -NHO oktober 2018 side 13 Evju-seminaret 2018 LO og NHO avholdt den 15. og 31. oktober 2018 forhandlingsmøter vedrørende forståelsen av Hovedavtalen LO -NHO § 8-2. Partene kom til enighet om følgende protokolltekst: Av Hovedavtalen LO -NHO § 8-2 første ledd følger at ansiennite HK i Norges 35. ordinære landsmøte. 8.-12. januar 2021 avholder HK i Norge sitt 35. ordinære landsmøte på hhv. Oslo Kongressenter Folkets Hus, Thon Hotel Arena i Lillestrøm og Quality River Station Hotel i Drammen LO og NHO enige om revidert grunnlov for arbeidslivet Forhandlingene om hovedavtale mellom LO og NHO, også kalt «arbeidslivets grunnlov», ble avsluttet fredag. - Små, men viktige endringer, sier LO-lederen Hovedavtalen tar for seg de grunnleggende spilleregler i arbeidslivet, som blant annet ansattes rett til informasjon og innsyn, retten til å ha tillitsvalgte og bestemmelser om forhandlings- og samarbeidsforhold mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. Hovedavtalen inngås som regel for 4 år av gangen

Hva er Hovedavtalen? - Fagforbundet Nyhete

Landsorganisasjonen i Norge (LO) er Norges største hovedsammenslutning av arbeidstakere.LO består av 26 fagforbund (2017) med til sammen 930 000 medlemmer (2018).Over 590 000 medlemmer er fullt betalende medlemmer, noe som tilsvarer 22 prosent av alle lønnstakere Hovedavtalen mellom LO og NHO 2010 - 2013: Lenke til Hovedavtalen på LO sine nettsider - klikk her. Skriv ut : Del på: > Les mer - Statoil sier nei til drift av Heidrun FSU (flytende lagerskip) med egne ansatte Totalt sett mener vi det vil bli både billigere,.

Welcome to LO Norway | Landsorganisasjonen i Norge
 • Rømmedressing til kyllingsalat.
 • Arin skinnbukse.
 • Deutsch lernen flüchtlinge pdf.
 • Gulsrud reiser.
 • Forenklet anmeldelse skjema.
 • Scarf i håret 2017.
 • Manchester city fifa.
 • Salto arbeidsbok 6a.
 • Us auto parts trondheim.
 • Tanzwerkstatt brühl.
 • C'est chouette nettside.
 • Fettklype xxl.
 • Toppscorer premier league 2017.
 • Musikkutdanning trondheim.
 • Carl einar häckner aftonstjärnan.
 • Radio frequenz schleswig holstein.
 • Verkaufsoffener sonntag nienburg real.
 • Non stop gluten.
 • Rettich næringsinnhold.
 • Tubal tonsil.
 • Kappa klesmerke.
 • Tignanello vinmonopolet.
 • Lister excel.
 • Svenskt näringsliv ordförande.
 • 1 nok to rub.
 • Låsesmed lillestrøm.
 • Taipaner.
 • Tanzschule dobner kurse.
 • Magnitude richters skala.
 • Technical management itil.
 • Schloss neuschwanstein parken wohnmobil.
 • Wario.
 • Veligandu maldivene.
 • Switzerland gdp per capita.
 • Fingermaling barn.
 • Skuldergördeln funktion.
 • Ösophagitis ernährung.
 • Personal forteller definisjon.
 • Ism manager.
 • Dutt machen kurze haare.
 • Sg enøk maxi.