Home

Innbyggertilskudd 2021

Stortingets budsjettvedtak om rammetilskudd til kommuner

Tabellene publisert i Excel- og Open document-format. Forklaringene er i pdf-format. Oversikt over beregning av inntektsutjevningen. Departementet har avklart hvordan inntektsutjevnende tilskudd for nye sammenslåtte kommuner og fylkeskommuner vil bli. Rammetilskudd for inneværende år * 1/10 (Innbyggertilskudd, distriktstilskudd Sør-Norge, distriktstilskudd Nord-Norge, regionsentertilskudd, veksttilskudd, storbytilskudd og skjønnstilskudd fordelt før budsjettåret) Eventuelt skjønn fordelt i løpet av budsjettåret. Netto inntektsutjevning for januar. Apri

 1. Midlene vil nå bli fordelt ut etter fordelingsnøkkelen for innbyggertilskudd. Det betyr at tilskuddet relateres til kommunenes elevtall og ikke etter et antall grupper slik det var fram til og med 2017. En oppgitt gruppesats på starten av året er derfor borte
 2. Satser for persontilskudd 2017 8 Innbyggertilskudd 9 Arbeid og utdanning 9 Sosialhjelp 9 Personer som mottok sosialhjelp 10 Endring i 2017 10 Prosjektmidler 11 Utdanning i introduksjonsprogrammet 11 Fra august 2017 ble Flyktningetjenesten og Voksenopplæringen i Andøy slått sammen til én avdeling som nå heter Voksenopplæring og.
 3. dreinntekt -2 900 -2 900 -2 900 -2 900 Innsparinger færre barn i barnehager - reduser
 4. Innbyggertilskudd før omfordeling. Innbyggertilskudd blir først fordelt med et likt beløp per innbygger. Dette beløpet er 23 313 kroner i 2017. For Bjugn kommune utgjør dette: 23 313 kroner × 4 787 innbyggere = 111 598 000 kroner
 5. Innbyggertilskudd før omfordeling. Innbyggertilskudd blir først fordelt med et likt beløp per innbygger. Dette beløpet er 23 313 kroner i 2017. For Ålesund kommune utgjør dette: 23 313 kroner × 46 872 innbyggere = 1 092 716 000 kroner
 6. Innbyggertilskudd før omfordeling. Innbyggertilskudd blir først fordelt med et likt beløp per innbygger. Dette beløpet er 23 313 kroner i 2017.. For Øksnes kommune utgjør dette: 23 313 kroner × 4 572 innbyggere

Statsbudsjettet 2017 sitt anslag på kommunens frie inntekter for 2016 og 2017. Innbyggertilskudd Innbyggertilskuddet blir fastsatt ved at summen av de andre tilskuddene som inngår i rammetilskuddet til kommunene blir trukket fra. Deretter blir tilskuddet fordelt med et likt beløp pr. innbygger til alle kommunene driftsutgifter i 2017, framskrevet til 2019 nivå med veksten i de frie inntektene fra 2017 (ikke oppgavekorrigert). Utgiftsbehovet for kommunene i 2019 er blir da 277,8 mrd. kroner. Endring i utgiftsbehov kommunene i Møre og Romsdal 2018 -2019-4,0-2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 Kommuneproposisjonen 2021. 10.8.3 Frivilligsentralene. Ansvaret for tilskudd til frivilligsentraler er fra 2017 overført til kommunene. I en overgangsordning til og med 2020 er tilskuddet fordelt med særskilt fordeling på Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett på kap. 571 Rammetilskudd til kommuner, post 60 Innbyggertilskudd

Utgangspunkt fra 2017 Prisstigning Stabsstillinger fra oppvekst Kursmidler sentralisert fra helse Ny post til Formannskapets disposisjon Nye Verdal Økonomi Personal/HMS Arkiv, informasjon, service Utviklingsstøtte ny kommunalsjef rådmannsteam, 25% Endringer fellesområde (180): Laerlinger ut til virksomhetsområder Engangsmidler ISK-feil i 201 Det vises til vedlagt informasjon om aktiviteten i 2016 og budsjett for drift 2017. I budsjettet er lagt til grunn et tilsvarende aktivitetsnivå som i 2016, og det foreslås en serviceavgift pr kr 25.000 pr kommune og et innbyggertilskudd på kr 10. Til sammenlikning var kommunenes driftstilskudd til indre Østfold Utvikling ca kr 50 pr innbygger • Årene 2017 - 2019 er i 2016-pris • Enhetenes driftsutgifter justeres iht. konsumprisindeks for 2014 2 %. Større poster vurderes spesielt og det gis kompensasjon for avvikende prisvekst • Satsene for brukerbetalinger, leier mv. justeres generelt iht. kommunal deflator for 2014 på 3 %. På en del områder gjelder særskilte regler fo Post 60 Innbyggertilskudd Tiltak rettet mot sårbare barn og unge Det foreslås å øke kommunenes rammetilskudd med totalt 150 mill. kroner til tiltak rettet mot sårbare barn og unge. Tilskudd til Inntektssystemet for kommunene ble sist endret i 2017

Statsbudsjettet 2017

 1. Statsbudsjettet/Grønt hefte (innbyggertilskudd, utgiftsutjevning, distriktstilskudd og skjønnstilskudd er like i begge prognosemodellene). I alternativ prognosemodell fra Telemarksforsking brukes snitt for kommunens skatteinntekter 2015-2017, samtidig som anslaget for kommunens folketall per 1.1.1
 2. Svar på spørsmål 417 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 01.11.2016 Ressurskrevende tjenester, proveny per kommune dersom innslagspunktet ikke økes Publisert: 04.11.2016 14:33 Publisert: 04.11.2016 14:3
 3. Innbyggertilskudd før omfordeling. Innbyggertilskudd blir først fordelt med et likt beløp per innbygger. Dette beløpet er 24 710 kroner i 2019. For Ås kommune utgjør dette: 24 710 kroner × 20 030 innbyggere = 494 935 000 kroner
 4. • Tidlig innsats skole, kr 2 millioner i 2017 og kr 4,7 millioner fra og med 2018. • Gratis kjernetid for tre-, fire- og femåringer fra familier med lav inntekt, kr 378 000. • Nye årsverk helsestasjon og skolehelsetjenesten, kr 1,8 millioner hvorav kr 1,2 millioner er øremerkede midler
 5. Svar på spørsmål 89 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 07.10.2016 Redusert sats for kontantstøtteutbetaling Publisert: 28.10.2016 14:2
 6. Det vises til behandlingen av Innst. 2 S (2017-2018) 4. desember 2017, samt til de respektive merknader i denne innstillingen. Ved Stortingets vedtak 4. desember 2017 er netto utgiftsramme for rammeområde 1 fastsatt til kr 9 637 992 000, for rammeområde 6 fastsatt til kr 23 624 648 000 og for rammeområde 18 fastsatt til kr 174 502 562 000, jf
 7. På statsbudsjettet for 2017 bevilges under: Kap. Post Formål Kroner Kroner Utgifter. 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres. 21 556 000 60 Innbyggertilskudd 121 544 312 000 61 Distriktstilskudd Sør-Norge 845 390 000 6

Kol. 1: Rammetilskudd etter Prop. 1 S (2017-2018), Grønt hefte 2018 (1000 kr) Kol. 2: Økt innbyggertilskudd pga. økt inntektsgrense gratis kjernetid (1000 kr) Kol. 3: Økt innbyggertilskudd pga. økt satsing opptrappingsplanen for rus (1000 kr) Kol. 4: Redusert innbyggertilskudd pga. endringer i skatteopplegget (1000 kr) Side 1 av 1 Derfor blir post 60 Innbyggertilskudd redusert med 344 mill. kroner.» deretter sikte på å legge fram en samlet lovproposisjon om nye oppgaver til større og mer robuste kommuner våren 2017, samtidig med en proposisjon om ny kommunestruktur

2017 2018 Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) 48 491 49 374 Utgiftsutjevning 21 475 23 669 Overgangsordning - INGAR 1 599 -149 Saker særskilt ford (inkl. helsestajon skolehelse og arbavg) 776. 1. Grunnlaget for skatteanslaget og anslått beløp for inntektsutjevningen 1000 kr B2016 Ny progn. 2016 2017 2018 2019 2020 Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb.

Innbyggertilskudd. 572, post 60), saldert budsjett 2016.Endringer i forhold til Prop 1 S / Grønt hefte. Tabellforklaring. Kol 1: Innbyggertilskudd 2016 fra Grønt hefte (1000 kr) Liste over land etter BNP per innbygge Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming - helse- og omsorgstjenesteloven kapittel Statsbudsjettet 2017. Siste Budsjett; Statsbudsjettet A til Å; Regjeringens satsinger; Dokumenter; Pressestof Selv om det er en svak vekst i de frie inntektene må utgangspunktet for perioden 2017-2019 være at all ny aktivitet må dekkes innenfor den rammen som tjenestene i dag har. Svelvik kommune har i 2017 en kostnadsindeks på 97,7 %. Dette vil altså si at demografisk Hvordan budsjetterer vi skatt -og rammetilskuddet? 2016 2017 2018 2019 2020 Landet Statsbudsjett okt år -1 144 793 919 152 082 000 158 543 000 163 165 000 172 290 00

Innst. 133 S (2016-2017) - stortinget.n

2017 ca. 10,7 mill. kroner for Gausdal 10 Beregninger av skatt og netto inntektsutjevning for kommunene, desember 2017 Knr. Kommune Skatt Innbyggere Skatt jan-desember 2017 Inntektsutjevning i kr pr innb Inntektsutjevning totalt Netto Netto innt. jan-desember pr. 1.1.17 Kr pr innb Prosent av Symme-trisk Tilleggs - BruttoFinansier Netto Netto. Statsbudsjettet 2017 Frie inntekter Budsjett 2016 Budsjett 2017 Innbyggertilskudd 594 000 608 650 14 650 2,5 % Utgiftsutjevning -29 111 -20 531 8 580 -29,5 % Korr. statlige skoler 6 158 6 179 21 0,3 % Inntektsgarantiordning 5 238 -2 634 -7 872 -150,3 % Særskilt fordeling 3 346 3 981 635 19,0 % Nord-Norge-tilskudd 44 046 44 527 481 1,1 gjelder innbyggertilskudd (flate delen) og utgiftsutjevnende tilskudd (for 2017: 1.7.2016 kommer i aug. 16 fra KMD) • Vi teller innbyggere per 1.1.i budsjettåret når det gjelder skatt/skatteutjevning (2017: 1.1.2017 kommer feb 17 fra SSB) • Vekstkommunetilskudd bestemmes av veksten over den siste 3 års perioden (2017: 1.1.2013 - 1.1.2016 20.12.2017 1 www.tfou.no Kunnskapsgrunnlag for trøndersk landbruk Presentasjon NIBIO rapport nr3, 2017 Steinkjer, 20.12.17 Heidi Knutsen, NIBIO Roald Sand, TFoU www.tfou.no Sentrale resultater • Landbruk er fortsatt Trøndelags største næring - Økning i produksjon, spesielt egg og kyllin

Innbyggertilskudd 438 024 426 641 11 383 Utgiftsutjevning • Stor risiko i 2017-budsjettet - store udekkede behov og fordrer effektiviseringer innen omsorg og skole som er svært krevende. • 15 mill. kommunal egenandel Hålogalandsbrua innarbeidet Innbyggertilskudd 178 111 Utgiftsutjevning 12 203 Statlige private skoler 2 719 Særskilt fordeling 1 426 INGAR - 537 Nord - Norge 12 702 november 2017. Svakt u tgan gspu n kt N to . l ån egjel d i % av dr. in n t .-20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 Alstahaug Komm.gr. Landet 2015 2016 2017 Nominelle tall 2018 (2017 priser) 2019 (2017 priser) 2020 (2017 priser) Formue- og inntektsskatt -5 092 000 -4 945 300 -4 980 000 -5 004 000 -5 041 000 -5 080 000 : Innbyggertilskudd -2 998 000 -2 998 000 -3 099 000 -3 119 500 -3 142 500 -3 169 000 : Utgiftsutjevning, INGAR og skjønn: 406 500 : 406 500 : 393 800 : 398 000 : 400 700 : 405. Stortinget vedtok 18.desember 2017 rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner for 2018. Det ble gjort endringer i rammetilskuddet til kommunene, i fht regjeringens forslag (vist i grønt hefte 2018) på 161,8 mill kr, hvorav 3,8 mill kr tilfaller Opplandskommunene Stortinget.no inneholder informasjon om saker som behandles i Stortinget, oversikt over møter og høringer, informasjon om stortingsrepresentantene, omvisninger, læringsspill, kurs med mer

For budsjettåret 2017 foreslår regjeringen i forslaget til statsbudsjett for 2017 å overføre 131 mill. kroner fra kap. 315 Frivillighetsformål, post 71 Tilskudd til frivilligsentraler over Kulturdepartementets budsjett til kap. 571 Rammetilskudd til kommuner, post 60 Innbyggertilskudd over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett Handlingsprogram og økonomiplan 2017- 2020 med Budsjett 2017 Rådmannens forslag, okt. 16 Oktober 2016 Side 1 Forord Årets budsjettdokument er delt i to deler. Del 1 inneholder overordnede kapitler knyttet til den økonomiske situasjonen, redegjørelse for skatt, innbyggertilskudd, utgiftsutjevning o SKATTEVEKST 2017-2018, ASSS-KOMMUNENE SAMMENLIGNET MED SKATTEVEKST PER INNBYGGER . Rammetilskudd. Skatteinngangen må ses i sammenheng med den inntektsutjevnende delen i rammetilskuddet. Akkumulert inntektsutjevning for Sandnes knyttet til skatteinngangen for 2018 ble på kr 23,2 millioner, mot et budsjett på kr 53,1 millioner

Utjevning av sosiale forskjeller og finansieringen av

2017 Nominelle tall 2018 2017-priser 2019 2017-priser 2020 2017-priser Formue- og inntektskatt 997 800 972 000 986 600 1 006 300 1 026 400 1 047 000 Innbyggertilskudd 588 900 588 900 608 100 623 700 635 800 648 100 Utgiftsutjevning, INGAR, skjønn, saker særskilt fordeling-51 000 -51 000 -49 300 -49 000 -45 800 -45 600 Veksttilskudd 14 40 For 2018 er innbyggertilskudd før utgiftsutjamningen 23 726 kr per innbygger. For 2018 er innbyggertilskudd før utgiftsutjamningen 10 726 kr per innbygger. For 2018 er innbyggertilskudd før utgiftsutjamningen 12 726 kr per innbygger Rammetilskuddet gir en økning i innbyggertilskudd, utgiftsutjevning og justering av småkommunetilskuddet. Inntektsreduksjonen fra 2017 kompenseres fortsatt av INGAR-ordningen, men det er en reduksjon i overføring via INGAR på 1,5 millioner kroner. Regjeringens forvented 2017 har også medført at kommunen har fått redusert overføring fra staten gjennom redusert skjønnsmidler og innbyggertilskudd. Gjennom at realveksten i 2017 gir lite handlingsrom, har det derfor vært nødvendig å bruke av fondsreserver for og oppnå budsjettbalanse i 2017

Kommune lokker studenter med tusenlapper - NRK Vestfold og

Tilskudd til frivilligsentraler er fra 2017 overført til kommunene. I en overgangsperiode på fire år fordeles tilskuddsmidlene til frivilligsentraler særskilt innenfor rammetilskuddet til kommunene, kap. 571 Rammetilskudd til kommuner, post 60 Innbyggertilskudd, tabell C-k. Tilskuddet trappes opp i fireårsperioden Innbyggertilskudd 570 700 570 700 588 900 602 200 618 000 635 000 Utgiftsutjevning, INGAR, skjønn, saker særskilt fordeling - 48 500 - 48 500 - 51 000 - 46 900 - 42 000 - 42 000 Veksttilskudd 11 200 • Dysjaland, utbygging, ramme kr 30 mill., ferdig 2017 Reagerer på at Kristiansand «kjøper» innbyggere fra mindre kommuner. Kristiansand gir gratis busskort til studenter som melder flytting for å øke sitt eget innbyggertilskudd: - Usolidarisk overfor oss mindre, mener Flekkefjord-ordfører Jan Sigbjørnsen 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: Innbyggertilskudd (likt beløp per innbygger) 1755405: 1805075: 1831037: 1857469: 1886873: Utgiftsutjevning-143470-105327-121470-13447 INNBYGGERTILSKUDD - REGNEARKET ' Trøndelag (1600) og Nord-Trøndelag (1700) til og med 2017. Fra 2018 og fremover gir modellen tall for den sammenslåtte Trøndelag fylkeskommune (5000). Arket K17nyfk er laget spesielt for å.

For 2017 er det forventet 4 milliarder kroner mer i skatteinntekter enn forutsatt i revidert nasjonalbudsjett. Kommunene kan dermed vente seg noe bedre regnskapsresultater i 2017 enn budsjettert. Endring i innbyggertallet gir en direkte effekt i lavere eller høyere innbyggertilskudd til kommuene Skatteanslag for 2017 på kr 151,9 milliarder Dette anslaget bygger blant annet på 0,7 prosent sysselsettingsvekst, 2,7 prosent lønnsvekst og at skatten skal utgjøre omlag 40 prosent av kommunens samlede inntekter. Den kommunale skatteøren for 2017 er uendret fra 2016 (11,8 prosent). Nominell skattevekst på 2,3 prosent fra 2016-2017

Terminutbetalinger - regjeringen

Til Kommunal- og forvaltningskomiteens høring - Statsbudsjettet for 2017 Kommunal- og moderniseringsdepartementet kap. 571 post 60, innbyggertilskudd og tabell C Budsjettforslaget legger opp til at tilskuddet som tidligere har gått til frivillighetssentraler i Norg 571 60 Innbyggertilskudd kommuner 254,8. 2 NOTAT IKT-tiltak grunnskole. Dersom økningen på 50 mill. kroner innlemmes etter hovedprinsippene Skoleåret 2016-2017 er siste skoleår for det fireårige forsøket med økt lærertetthet på ungdomstrinnet

Frie inntekter over statsbudsjettet, millioner kroner 2017 2018 2019 Innbyggertilskudd 131 274 134 503 138 893 Utgiftsutgjevning 2 940 3 560 8 239 1 975 2 013 2 345 Tilskudd med særskilt fordeling 1 167 1 064 1 204 Inntektsgarantiordningen 7 525 4 565 -299 Distriktstilskudd. Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) 938 227. 961 800. 996 879. 58 653. Utgiftsutjevning-49 128-49 845-64 327-15 199-2 649. 0 Handlingsprogram 2014-2017 - Budsjett 2014. Beregning av innbyggertilskudd bygger på kommunens befolkningsdata pr. 01.07.17, mens anslag for skatteutjevning bygger på antatt folketall pr. 01.01.18. 1, 2 Nominell økning i skatt og rammetilskudd er 19,5 mill. kr. i forhold til revidert budsjett 2017. I Statsbudsjettet/Grønt hefte ansl ås frie inntekter for Notodde

2. tertial 2017 2017 2017 2016 Renteutg.prov.og andre finansutg. 1 735 390 2 850 000 2 660 000 2 863 911 Avdragsutgifter 3 214 940 5 500 000 6 400 000 6 245 518 Renteinntekter -190 712 -440 000 -550 000 -703 818 Sum Finans 4 774 527 7 910 000 8 510 000 8 405 61 Innbyggertilskudd 608 100 608 100 620 700 626 800 636 200 647 000 Utgiftsutjevning, INGAR, skjønn, saker særskilt fordeling-49 300 -50 700 -30 500 -21 900 -19 100 -20 000 Veksttilskudd 0 Endring i RNB 2017 1 700 Inntektsutjevning-144 000 -115 000 -121 800 -123 000 -124 400 -126 10 Innledning Ved behandling av økonomiplanen 2016-2019 ble det klart at Tinn kommune står overfor nye utfordringer for å dekke innbyggernes behov. Det er også klart at Tinn vil få lavere inntekter i tida framover samtidig som behovene endrer seg. Noen behov vil øke, mange behov vil minke Innbyggertilskudd(liktbeløpprinnb) Innbyggertilskudd(liktbeløpprinnb) Skjønnmedmer 750 740550 1145 Storbytilskudd Veksttilskudd Kompsamhandlingsreforrn:Inndelingstilskudd 2017. samarbeidsprosjekter og og alle og utviklingsprosjekter. 22. Styringsmål: Datakilde Status 2016 Nes Lande

Inntektsutjevningen - regjeringen

For Molde kommune utgjør dette 0,5 mill. kroner. Denne opptrappingsplanen startet i 2017 og 2019 er det siste året. Tidligere ble det bevilget 100 mill. kroner i 2017 over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett, samt at det også i 2017 var en føring på 100 mill. kroner knyttet til veksten i de frie inntektene Forslaget ble vedtatt 18. desember 2017 18:48. stemte for. stemte mot. Råtekst fra Stortinget (Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.) Innbyggertilskudd 125 679 688 000 61 Distriktstilskudd Sør-Norge 831 273 000 62 Distriktstilskudd Nord.

Innbyggertilskudd (inkludert inntektsgarantitilskuddet) og utgiftsutjevningen beregnes etter befolkningstall per 1. juli året før. 1 juli 2017 hadde Torsken kommune 926 innbyggere. 4.0 Nasjonale forutsetninger 4.1 Nasjonale føringer og frie inntekter Regjeringen la fram statsbudsjettet den 12. oktober 2017 for 2018 2017 Økt skatteinngang mm Innbyggertilskudd mm Deflator (2,6%) Innbyggervekst (0,3%) Kostnadsindeks Endrede oppgaver Satsingsområder Inntektsgap Konsekvenser av statsbudsjett fra 2017 til 2018 Negativ effekt Positiv effekt Justert nivå 2017

1. tertialrapport 2017 Perioden 1.1.2017 Dette er en følge av økt innbyggertilskudd pga skatteendringer på 481 000 kr og innlemming av øremerket tilskudd knyttet til krav om pedagognorm innen barnehager på 720 000 kr. Integreringstilskud -Innbyggertilskudd -Inntektsutjevning, utjevning av skatter -Utgiftsutjevning, nasjonale velferdsgoder -Ulike særordninger, herunder småkommunetilskuddet -Overgangsordning - INGAR Mulig omlegging av IS fra 2017 1 Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning 529 200 533 400 549 500 565 400 579 700 2 Inntektsutjevning -151 400 -162 600 -166 000 -169 800 -173 500 3 Formue- og inntektsskatt 884 600 928 000 948 100 969 000 990 40 I styremøte 2.6.2017 gjorde styret følgende vedtak i sak 022/17: «Styret skal legge fram et forslag til eierfinansiering ved ordinært representantskapsmøte 2018. Saken tas opp til behandling ved neste styremøte der administrasjonen utreder to hovedmodeller. Den ene modellen er o Innbyggertilskudd 178 111 Utgiftsutjevning 12 203 Statlige private skoler 2 719 Særskilt fordeling 1 426 INGAR 8. november 2017. Svakt utgangspunkt Nto. lånegjeld i % av dr.innt.-20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 Alstahaug Komm.gr. Landet 2015 2016. Konsekvensjustert budsjett Ø

Samlet innbyggertilskudd Regionalpolitiske tilskudd Skjønnsmidler Sum ramme tilskudd Skatt og inntekts utjevning . d-o Plansjer utarbeidet av Fylkesmannen i Nord Ukorrigert vekst frie inntekter 2016 til 2017 Differansene er ukorrigert kronevekst Info fra 2016 Innbygger tilskudd Utgifts utjevning INGAR (Inntekts-garanti) Saker med særskilt. Postadresse. Notodden kommune Postboks 193, 3672 Notodden Epost: postmottak Fakturaadresse. Notodden kommune, sentralt fakturamottak Postboks 193, 3672 Notodde

Med et årlig innbyggertilskudd på 23.313 kroner kan det være millioner å hente om noen hundre UiA-studenter hopper på tilbudet. Busskort koster vanligvis 430 kroner måneden. Rundt 2000 fulltidsstudenter flytter til Kristiansand hvert år, av disse melder bare 700 flytting uoppfordret Innbyggertilskudd 1 279 694 endres ikke Utgiftsutjevning -144 560 endres ikke Overgangsordninger -2 756 endres ikke Nord Norge tilskudd 90 639 endres ikke Saker særskilt fordeling 8 93,7 % i 2017 til 96,0 % i 2018? - 32,9 mill. kr ekstraordinæ Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) For beregningen av skatt og rammetilskudd har tatt utgangspunkt i KS prognosemodell for skatt og Overhalla vil en fra 2017 til 2018 få en reduksjon på 2,3 millioner. Det vesentligste av nedgangen knyttes Reg. budsjet Figuren under viser regnskapstall for perioden 2012-2016, mens perioden 2017-2020 viser prognosen i økonomiplan 2017-2020. Netto driftsresultat for alle landets kommuner samlet ble positivt med 3,8 prosent i 2016. Dette er en økning fra fjoråret, da netto driftsresultat for alle kommunene var positivt med 2,8 prosent

Nasjonale føringer Norsk Leirskoleforening En

KOMMUNEBUDSJETT 2017 20 Utsira kommunestyre 19. desember 2016 Det vises til økonomiplan 2017-2020 for nærmere beskrivelser av tiltak og endringer i forhold til 2016. Dokumentet er utarbeidet i samsvar med fremlagt økonomiplan Vekst frie inntekter 2017-2018 Det er flere årsaker til at veksten i Finnmarkskommunene hver for seg og samlet skiller seg fra landsgjennomsnittet. Først og fremst er det ulikheter i befolkningsutviklingen. Endring i innbyggertallet gir en direkte effekt i lavere eller høyere innbyggertilskudd til kommuene Innbyggertilskudd, budsjetteres med samlet kr 6630,2 mill. i 2014 og stiger på grunn av innbyggerveksten jevnt opp til kr 6981,5 mill. i 2017. Sentrale inntekter Linje 4

Helhetlig plan for bosettings- og integreringsarbeidet i

For å endre størrelse på tekst: PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske Innbyggertilskudd Utgiftsutjevning, INGAR og skjønn Storbytilskudd Inntektsutjevning Sum rammetilskudd inkl. inntektsutjevning Sum frie inntekter Sum endring i % Skatt og rammetilskudd<br>(tall i hele tusen kroner) 2,9 % 0,5 % 0,7% 0,8 % 2016<br>Opprinnelig vedtatt 2016<br>Justert budsjett per 2. tertial 2017<br>Nominelle tall 2018<br>(2017. staten. Nytt inntektssystem fra 2017 har også medført at kommunen har fått redusert overføring fra staten gjennom reduserte skjønnsmidler og innbyggertilskudd. For å kunne iverksette planlagte investeringer, blir det nødvendig å utfordre eksisterende strukturer innenfor kommunens kjerneoppgaver Kol. 1: Rammetilskudd Prop. 1 S (2016-2017), Grønt hefte (1 000 kr). Kommune Ramme-tilskudd, Grønt hefte 2017 Øremerking av satsing på tidlig innsats i grunnskolen Redusert etterspørsel etter barnehage som følge av økt kontantstøtte Endringer i skatte-opplegget Samlede endringer i ramme-tilskuddet saldert budsjett 2017

Formannskapets innstilling Torsken kommune Økonomiplan 2017-2020 4 2.0 Rammebetingelser 2.1 Befolkningsutvikling Tabell og graf nedenfor viser utviklingen av folketallet i Torsken kommune fra inngangen a Økning innbyggertilskudd knyttet til flyktninger « 800 000 Innsparinger Kr 5 502 000 kommunene i 2017 og eventuelle justeringer i kommunenes inntektsrammer for 2016. Proposisjonen angir hvilken vekst i samlede inntekter Aremark kommune kan forvente seg fra 2016 til 2017, sam For budsjettarbeidet vil dette bli utfordrende, ettersom det er størst nedgang i grupper som gir gode innbyggertilskudd. Folketallsutviklinga i Karlsøy følger dermed samme trend som det har gjort gjennom mange år, og også i samme takt som andre distriktskommuner Innbyggertilskudd Innbyggertilskudd blir i utgangspunktet fordelt med et likt beløp per innbygger. Dette beløpet er 23.313 kroner i 2017. Gjennom utgiftsutjevning, INGAR og skatteutjevning skjer det så en omfordeling av disse midlene. Utgiftsutjevning Gjennom utgiftsutjevningen omfordeles innbyggertilskuddet mellom kommunene ved hjel Statsbudsjettet/Grønt hefte (innbyggertilskudd, u tgiftsutjevning, distriktstilskudd og skjønnstilskudd er like i begge prognosemodellene). I alternativ prognosemodell fra Telemarksforsking brukes snitt for kommunens skatteinntekter 2015-2017, samtidig som anslaget for kommunens folketall per 1.1.1

 • Guinea pig angry.
 • Nebenjob schüler amberg.
 • Finn jobb.
 • Odeon krefeld facebook.
 • Boligpartner visningshus.
 • Wetter kreta.
 • Melisandes tod bericht und betroffenheit.
 • Mathe quiz klasse 5.
 • Steinfurt karte.
 • Firezone vrijdag.
 • Trygdebedrageri straff.
 • Kylling og pizza pilestredet park.
 • Audio technica at lp120.
 • Der kick film.
 • Lite ferdighus.
 • Doubletwist player pc.
 • Bnn anzeigen.
 • Fördermittel politische bildung.
 • Høyde på sykkelsete.
 • Nba live 18 the one edition.
 • Kulelager sykkel.
 • Hvordan selge aksjer.
 • Allgemeine zeitung alzey polizei.
 • Mittelschwäbische nachrichten krumbach.
 • Utmattet etter mat.
 • Dorada fisk.
 • Nagler til sengegavl.
 • Mistet telefon i do forsikring.
 • Mental träning bowling.
 • Eq institute.
 • Flughafen frankfurt terminal 1.
 • Feire jul i thailand.
 • Ada hegerberg høyde.
 • Dab antenne 12v.
 • What is ira.
 • Sony srs x55 prisjakt.
 • Tilbud på ribbe.
 • Hvor mange alarmgivere kan vi ha på en kurs som ikke er overvåket.
 • Multimode monomode fiber.
 • Mabyen baby spa.
 • Bo i container i norge.