Home

Sentralisering ssb

Fortsatt sentralisering - SSB

 1. Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet. Fortsatt sentralisering - SSB CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet
 2. Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet. Sentraliseringen fortsetter - SSB CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet
 3. Det er ingen tegn til sentralisering, mens teknologisk utvikling og effektivisering kan ha påvirket næringsfordelingen. Ingen sentralisering av virksomheter siste tiår - SSB CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet
 4. SSB: Kraftig sentralisering de neste 30 åra Selbuordfører Ole Morten Balstad (t.v.) og tydalsordfører Jens Arne Kvello har betraktninger rundt befolkningsutviklingen
 5. Hvordan kommer SSB fram til det? Ved å framskrive dagens trender. De forutsetter videreføring av de innenlandske flyttemønstrene fra de siste tiårene. De framskriver en fortsatt sentralisering, særlig blant unge voksne. De framskriver dagens aldring i Norge, og at forgubbingen rammer distriktene hardest
 6. I Sverige var den industrielle utviklingen etter den annen verdenskrig så vidt sterk at det på 1950-tallet ikke ble ansett som nødvendig å bremse fraflyttingen fra distriktene; det var en ønsket overgang til bedre levekår. I Norge derimot var politikerne tidlig opptatt av å stimulere til fortsatt bosetting i fraflyttingstruede distrikter
 7. Sentralisering var tema i Seniorrådgiver Even Høydahl i SSB sier til NRK at andelen av befolkningen som bor i de mest sentrale delene av landet, har økt så lenge SSB har målt dette

Ifølge SSB har det siden 70-tallet vært en økende tendens at folk flytter fra bygdene til sentrale strøk. Nærhetsprinsipp for statlige etater. Tajik svarer slik på spørsmål om hva som er Aps viktigste grep for å stanse sentralisering og snu flyttestrøm SSB analyse 2020/15. De som får førsteønske, har større sjanse for å fullføre videregående. 3. november 2020. Å fullføre videregående opplæring har sammenheng med det å gå på ønsket utdanningsprogram og skole, men elevenes karakterer fra ungdomsskolen er en klart viktigere faktor. For elever er.

I 2050 mener SSB at tallet er sunket til omtrent 420. Enda verre er det at en tredel av innbyggerne vil være over 65 år. Under 200 yrkesaktive i alderen 20 til 64 år skal sørge for skatteinntekter slik at det blir mulig å gi god omsorg til de eldre SSB-fasit. 1 Nye SSB-tall viser en sterk sentralisering av politifolk til de største byene i de nye politidistriktene. Mindre kommuner og mindre byer taper. Regjeringsseier. 2 Alle nye politi-årsverk er gått til «vinnerbyene», mens 300 årsverk er forsvunnet fra andre kommuner. Solberg-regjeringa kan notere enda en sterk sentraliseringsseier Sentralisering er samling av en forvaltnings, eller annen virksomhets ledelse, hos én myndighet. Det betyr «mot sentrum» og er det motsatte av desentralisering. En administrativ organisasjon kalles sentralisert når avgjørelser som ikke er av rutinemessig karakter, treffes av personer i stillinger øverst i det administrative hierarki. I vanlig norsk språkbruk betegner sentralisering at.

Video: Sentraliseringen fortsetter - SSB

Ulik respons på fraflytting og sentralisering - SSB

Ingen sentralisering av virksomheter siste tiår - SSB

SSB gir Vedum rett i at arbeidsinnvandringen til Norge økte kraftig etter EU-utvidelsene i 2004 og 2007. Men påstanden om at veldig mange av arbeidsinnvandrerne flyttet til Oslo og at dette bidro til sentraliseringen vil ikke SSB-forsker Lasse Stambøl uten videre gå god for. - Det spørs hva man mener med sentralisering Befolkningstallene er overordnet alle andre diskusjoner om Hemnes, utviklingen vil avgjøre skjebnen uavhengig av inntekter, vindmøller, barnehager, næringsliv, idrettshaller eller vinterstengte veier. SSB forteller at vi skal bli enda færre i Hemnes, deres framskriving forholder seg til at spillereglene ikke endres, at vi fortsetter som før. Det er opp til oss å foreta justeringer som [ I tillegg til flyttinger, har fødselstallene betydning for graden av sentralisering. Og etter hvert har fødslene fått større betydning for sentraliseringen enn flyttingene, påpeker SSB. Ettersom det er de unge som flytter og de eldre som blir igjen i distriktene, bor mange av dem som føder barn, i de mest sentrale delene av landet

Sterk sentralisering. Flyttetallene vitner om en fortsatt sentralisering i Norge, selv om 2016 er en betydelig nedgang fra toppåret 2015. I følge SSBs tall var det færre flyttinger til de mest sentrale kommunene i 2016 enn i 2015, som var et toppår. Tidligere toppår er 2006, 1997 og 1986 Slik karakteriserer Ole Helge Haugen prognosene fra SSB om en forventet kraftig sentralisering de neste 20 årene. Som mangeårig fylkesplansjef har Haugen fulgt befolkningsutviklingen i fylket tett Raser mot sentralisering i politiet: - Godt å få tallene på papiret Som SSB-tallene viser, er det bare 98 norske kommuner som opplever økning i antall ansatte i tidsperioden 2016-2018,. Han har skrevet en ny artikkel om sentralisering i SSBs artikkelserie Valgaktuelt 2009. Flere indikatorer Brunborg ser på flere indikatorer for denne sentraliseringsprosessen, spesielt på antall kommuner med nedgang og vekst i folketallet, samt befolkningsveksten og andelen av bosettingen i kommuner med forskjellig sentralitetsnivå, slik dette er definert av Statistisk sentralbyrå (SSB) SSB: Flere eldre enn yngre i Norge om 15 år - Norge vil snart ha flere rullatorer enn barnevogner, sier Marianne Tønnessen. Hun er Statistisk sentralbyrås ekspert på beregninger av befolkningsutviklingen

SSB: Kraftig sentralisering de neste 30 åra - Selbygge

SSB-forsker Stefan Leknes er ikke helt enig med Vareide i at SSB ser så mye mer optimistisk på utviklingen i de minst sentrale kommunene, enn det Telemarksforsking gjør. - Vi forventer også en tydelig trend med mer sentralisering framover og at den største veksten i befolkningen vil komme i de store byene og i områdene rundt disse, sier han 1.2.1 Sentralisering av bosetting Vi har sett på om tendensen til sentralisering av bosetting er annerledes i sammenslåtte kommuner enn i andre. I dette tilfellet ser vi på den sammenslåtte kommunen som én gjennom hele perioden 1990-2012. SSB har en definisjon på tettsted. Definisjonen1 e

Hvem sa sentralisering? - Natione

SSB tror gjennomsnittsalderen på nordmenn vil øke. I Innlandet var det allerede i fjor flere personer over 65 år enn under 19. Den samme utviklingen vil skje i de andre fylkene: * Før 2030: Nordland, Vestfold og Telemark, Møre og Romsdal og Troms og Finnmark * 2030-2035: Trøndelag, Vestland, Agder og Viken * Etter 2035: Rogaland og Osl Hun viser også til at det ifølge SSB har i perioden 2016-2019 foregått en massiv sentralisering av politifolk med om lag 1.700 flere stillinger ved politidistriktenes hovedseter og færre politifolk i nesten halvparten av landets kommuner Dagens Næringsliv er Norges viktigste leverandør av nyheter, historier og meninger om næringsliv, økonomi og samfunn

Fredag kom SSB med ny oversikt som viser at den rene innvandringen til Norge faller for 7. år på rad. 52.485 personer flyttet inn i Norge i året som gikk 01321: Framskrevet folkemengde. 16 alternativer. Hele landet. (1999-framskrivingen) 1999 - 205 Kilde: Nordområdemeldingen, med henvisning til SSB (www.ssb.no) og Agenda Utredning & Utvikling AS, 2003. Samene - en distrikts- og utkantbefolkning Den samiske befolkningen har alltid bodd spredt over et stort geografisk område. Knut Kolsrud ga på 1950-tallet en oppsummerende situasjonsbeskrivelse av den samiske bosetningen i Norge. I en tid der sentralisering er det mest framtredende utviklingstrekket, tror Statistisk sentralbyrå (SSB) at Gildeskål som en av bare tre Nordlandskommuner vil få høyere befolkningsvekst enn landsgjennomsnittet, opplyser Gildeskål kommune. Det er positivt, og sannsynligvis overraskende for noen, at SSB i sin hovedmodell forventer at befolkningen i Gildeskål vil vokse med 12,1%, til 218

Ulik respons på fraflytting og sentralisering - SSB

 1. I 2050 mener SSB at tallet er sunket til omtrent 420. Enda verre er det at en tredel av innbyggerne vil være over 65 år. Under 200 yrkesaktive i alderen 20 til 64 år skal sørge for skatteinntekter slik at det blir mulig å gi god omsorg til de eldre
 2. Byrået beskriver en kraftig sentralisering de neste 30 årene. Ujevnt fordelt vekst. Samlet sett vil befolkningen vokse med 11 prosent fram til 2050, viser de regionale framskrivingenes hovedalternativ ifølge SSB. Men veksten er svært ujevnt fordelt geografisk
 3. Sentralisering av befolkningen til Østlandet De innenlandske flyttingene, sammen med innvandring, bidrar til at det foregår en sterk sentralisering av befolkningen til Østlandet, spesielt til fylkene rundt Oslofjorden. Akershus, Oslo og Østfold fikk til sammen over halvparten av samlet befolkningsvekst i 2001
 4. Sentralisering skal redde distriktene I 2040 vil det ifølge beregninger fra SSB bo 740 000 mennesker i områder med lav sentralitet. Så blir det mer krevende
 5. Statistisk sentralbyrå beskriver kraftig sentralisering og økende aldring de neste 30 årene. Det er byene som vil vokse, ifølge SSB. Bildet er tatt på Karl Johans gate i Oslo. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix. NTB-Steinar Schjetne og Anders R. Christensen. 18. aug. 2020 08:57
 6. SSB-forsker: Sentraliseringen fortsatte etter 2005. Stefan Leknes i Statistisk sentralbyrå (SSB) forsker på befolkningsendringer og har skrevet en rapport basert på flyttemønstre i årene 2006-2015. Han sier at det skjedde en sterk sentralisering i Norge i den perioden
 7. Sentralisering av befolkningen har vært en klar trend i Norge siden 1800-tallet, ifølge SSB. Den har skutt fart de siste 40-50 årene. Siden 1980 har andelen av befolkningen som bor i kommuner med flere enn 20.000 innbyggere vokst fra 56 til 70 prosent

Vedum tar feil om sentralisering - NR

Hun skriver at sentralisering er et komplisert begrep som krever operasjonalisering. Og det er nettopp det SSB gjør, når de beregner tempo i sentralisering på bakgrunn av befolkningsstatistikk. Sentralisering I hovedalternativet til SSB vil fruktbarhetstallet synke i 2018, for deretter øke igjen. Lav-alternativet har en nedgang til 2020 før fruktbarhetstallet igjen øker, men da bare til 1,59. I høyvekstalternativet øker fruktbar-hetstallet ganske bratt fra og med 2018 SSB ser for seg at 133 av 356 kommuner vil ha synkende befolkning frem mot 2040. Distrikt og sentralisering seiler opp som et stort tema frem mot stortingsvalget neste år - med Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum som anfører. Politikken kan påvirke noe,. Ved inngangen til 2004 bodde det 4 577 457 personer i Norge - vel 25 200 flere enn ved forrige årsskifte. I 2003 døde det færre enn på mange år, og de som lever forventes å leve lenger enn noen gang. Fruktbarheten er fortsatt lav, og førstegangsfødende blir stadig eldre. Innvandringen gikk sterkt tilbake, og det er fortsatt få som flytter mellom landets kommuner

Virksomheter - årlig - SSB

TROMSØ kan, ifølge SSB, vokse til en by på nærmere 82.000 innbyggere om drøyt 20 år, med en vekst på vel 15.000 innbyggere. Bodø kan komme til å øke med 11.000 innbyggere til nær 58.000 i 2030 Sentralisering- er det fremtiden? Re: Sentralisering- er det fremtiden? [Re: Supermann] #2598815 02/04/2020 09:45: Registrert: Apr 2018. Innlegg: 2,665. H. Havre. Besatt. Havre. Nå er det lenge siden SSB har gitt ut en statistikk på dette,. Ungdommen rømmer fra distriktene og inn til storbyene, viser beregninger SSB har gjort for de kommende 30 årene. Igjen på bygda sitter de eldre Unge rømmer distriktene og flytter til byene og områdene rundt. Statistisk sentralbyrå beskriver kraftig sentralisering og økende aldring de neste 30 årene

Sentralisering- er det fremtiden? Re: Sentralisering- er det fremtiden? [Re: Supermann] #2598815 02/04/2020 09:45: Registrert: Apr 2018. Innlegg: 2,520. H. Havre. Besatt. Havre. Nå er det lenge siden SSB har gitt ut en statistikk på dette,. Datakilde: SSB. Andelen eldre øker. Etter en lang periode med økning i antall innbyggere over 67 år har nivået vært ganske stabilt de siste årene. Årsaken er de små fødselskullene fra 1930-tallet. Norge har gjennom lang tid opplevd sterk sentralisering I lys av dagens pandemi ser vi at de store byene, og spesielt Oslo er episenter for smittespredningen. Personlig trekker jeg paralleller med høy befolkningstetthet. Dagens pandemi er trolig ikke det siste alvorlige sykdomsutbruddet vi har i Norge. Vil vi se at politikerne våre distanserer..

Ap skal stanse sentraliseringen

SSB: Flere eldre enn yngre i Norge om 15 år - Norge vil snart ha flere rullatorer enn barnevogner, sier Marianne Tønnessen. Hun er Statistisk sentralbyrås ekspert på beregninger av. SSB har ikke laget en Dommedagsbok, men en oversikt på hva som vil skje hvis vi fortsetter å gjøre det samme som vi har gjort omtrent de siste ti årene. Siden det er vanskelig å spå, som kjent spesielt om fremtiden, er SSB som de som ror baklengs og sjekker kjølvannet og tar stikkprøver underveis for å komme dit de vil Sentralisering RB har sett på befolkningstall fra SSB helt tilbake til 1973. Befolkningsveksten er fenomenal over hele Romerike, men siden 90-tallet har befolkningen sakte, men sikkert blitt mer konsentrert i Ullensaker og Skedsmo

Urbanisering i Europa skjøt fart under opplysningstiden og industrialismen.Forbedring av redskap og innføring av maskiner i landbruket ga redusert behov for arbeidskraft, noe som medførte tilflytting til byer og arbeid i en framvoksende industri.. Særlig i land i sør har økonomien og arbeidsmarkedene ikke kunnet absorbere den store tilflyttingen til byene, noe som har ført til. Definere urbanisering. Med ordet urbanisering mener vi normalt en trend hvor folk flytter fra landsbygda til byer, eller fra rurale områder til urbane områder. Skal en utforske urbanisering i verden eller Norge må en ty til statistikk for å kunne si noe om, i hvor stor grad urbaniseringen er en trend, at det faktisk er en urbaniseringsprosess og hvor stor den tendensen er Byrået beskriver en kraftig sentralisering de neste 30 årene. Befolkningen i Norge skal vokse med 11 prosent fram til 2050, ifølge framskrivingene som SSB presenterte, men veksten vil fordele seg svært ujevnt geografisk. Det er kommuner i innlandet, langs svenskegrensen,. Nav-sentralisering mangedobler reiseveien til jobb Minst 237 kommuner har fra 2016 til 2018 tapt statlige arbeidsplasser, ifølge SSB-tall. Nedlegging av Nav-kontorer er en av forklaringene. Kommunevalget 2019. Venstres Alfred BjørloSatser på fire nye år som ordfører i ny kommun

Forside - SSB

Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet. Befolkning - SSB CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet Ålesund-regionen er allerede i dag det befolkningsmessig tyngdepunkt i fylket, men slår SSBs prognoser til vil dette i betydelig grad forsterke seg de neste 20 årene Foto: Staale Watt Knapt noe kull av kvinner født i Sverige på 1900-talet har reprodusert seg selv, mens norske kvinner født mellom cirka 1920 og 1950 har gjort det. I begge land er kvinner født etter 1950 svært nær reproduksjonsnivået, og har dermed hatt høyere fruktbarhet enn kvinner i de aller fleste europeiske land. Det høye antallet barn norske kvinner i gjennomsnitt har født, er en viktig grunn.

Sentraliseringen blir verre og verre - adressa

- SSB. 12. Sentralisering. Sentralisering er uunngåelig for norske universitet og høgskoler, men setter også høye krav til ledelse og styring . Meld. St. 18 (2014-2105) - Konsentrasjon for kvalitet. Kunnskapsdepartementet. Med samling av forvaltningsoppgaver er det nødvendig med standardiser OSLO-MAGNET: Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum kjemper mot sentralisering, men folk vil flytte fra bygda til byene - og spesielt hovedstadsområdet. Foto: SSB/Scanpix (Nettavisen (montasje) Prognoser: All utvikling det vises til er negativ og er hentet fra SSB. Dette er veldig usikre tall. Det sier også SSB klart. Slitu er vel et av de tettstedene som vokser og vi har i dag ca. 2000 arbeidsplasser. Det er i nærmeste fremtid planer om ca. 50 nye boenheter 2017 arbeiderpartiet boligplanlegging FRP Geir Heierstad Gro Sandkjær Hanssen Gunn Marit Helgesen Helga Pedersen Helge André Njåstad Marianne Tønnessen samsvar Samsvar 2017 samsvar-seminar sentralisering ssb Steinar Johansen urbaniserin MARIANNE TØNNESSEN, forsker i SSB ASTRI SYSE, forsker i SSB STEFAN LEKNES, forsker i SSB Antallet eldre øker, og de eldste blir enda eldre. Det blir dobbelt så mange over 70 år, tre ganger så.

På løpende bånd kommer det forslag om sentralisering av ambulanse, politi, tingretter, trafikkstasjoner, studiesteder og annen offentlig tjenesteyting. Alt dette er parallelle prosesser som pågår uten politisk vilje til å ta ansvar for helheten «Sentralisering er imidlertid ikke noen naturlov. Tvert imot! Hvis vi vil, kan vi utvikle hele det vakre landet vårt. Vi kan gi hver eneste en av oss frihet og mulighet til å bo og jobbe der vi vil. Til å skape et godt liv for våre familier - der vi selv ønsker», sier Vedum. Nettopp - vi lever i et fritt land

SSB sin seneste rapport er tydelig - Innlandet er første fylke i landet der andel innbyggere over 65 år er større enn antall innbyggere under 65 år. Sentralisering er en megatrend som har pågått i mange tiår. Sentralisering er ikke politisk bestemt men kan motvirkes med aktiv politikk Innad sentralisering. Frøya-ordføreren er en av flere som reagerer på utviklingen Adresseavisen beskrev tidligere denne uka. Der går det fram at nye Trøndelag politidistrikt har en kraftig intern sentralisering av årsverk til Trondheim, mens resten av fylket i sum er blitt tømt for politifolk Bladet Fri Fagbevegelse har ved hjelp av SSB-tallene regnet ut hvordan det gikk med kjøpekraften til ulike yrkesgrupper i fjor. Bioingeniører fikk som gruppe redusert kjøpekraften med 0,2 prosent. Fjorårets prisstigning på 2,7 prosent var altså litt større enn lønnsøkningen til den gjennomsnittlige bioingeniør

Folketalsutvikling

Ifølge SSB vil kommunen miste mer enn 200 innbyggere frem mot 2050. Det vil Bø-ordfører Sture Pedersen (H) manglende distriktspolitikk og sentralisering av tjenester Befolkningsprognoser Nico Keilman Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 200

Det sier stortingsrepresentant Marit Arnstad. Den markante Sp-kvinnen mener det er tyngdekrafta som rår, og minner om at Trondheim er 1,5 ganger større enn hele det gamle Nord-Trøndelag i folketall til sammen. Denne saken ble først publisert på steinkjer24.no. - Det er bekymringsverdig at det. Vestfold og Telemark er landets sjette største fylke med i overkant av 419 000 innbyggere. Fylket har imidlertid lavere befolkningsvekst enn de fleste andre fylker i landet, og innvandring bidrar mest til befolkningsveksten. Bykommunene og tettstedene har størst vekst, mens flere av distriktskommunene opplever nedgang i folketallet. Vestfold og Telemark har i 2020 den tredje høyeste andelen.

Norge, et aldrende samfunn - Eldresenteret

Kjelde: SSB Næringsstruktur og sysselsetting. NIBR-rapport: 2009:5 •Sentralisering kan beskrives som en sum av rene demografiske forhold. Den naturlige befolkningsveksten (fødselsoverskuddet) er større i sentrum enn i periferien. Netto flyttestrømmer går fr Sentralisering og pendling. SSB har endret beregningen i 2015 og tall for 15 og 16 er ikke helt sammenlignbart med tidligere tider. Det kan derfor hende at det absolutte tallet på pendlere er noe høyere, men det rokker uansett ikke ved konklusjonen om at andelen som pendler har falt betydelig Den viser at Norge går i retning av mer sentralisering. Og at utviklingen i store trekk er ganske lik, uavhengig av hvilke partier som sitter i regjering. Ifølge SSB har det siden 70-tallet vært en økende tendens at folk flytter fra bygdene til sentrale strøk ; Regjeringen vil legge ned halvparten av passkontorene i landet Men dette er er ikkje ei sentralisering. Vi flyttar mange avgjerder ut frå Oslo, frå det som er vegdirektoratet i dag. Det er også 270 tilsette som skal flyttast ut frå Oslo, seier Eidsnes

 • Lustige menschen depressiv.
 • Lønn it konsulent 2017.
 • Djokovic australian open 2018.
 • Vhs selm.
 • M2000 uniform.
 • Mercedes cls 2017.
 • Sharon stone barn.
 • Mon amant de saint jean instrumental mp3.
 • Papà pig da colorare.
 • Ferdinand andreas zimmermann.
 • Undertøy triumph.
 • Nye skatteregler airbnb.
 • Syntocinon reseptfri.
 • Opel bochum mitarbeiter.
 • Klikk røyk sverige.
 • Nettomarginal formel.
 • Haus mieten saalfeld rudolstadt.
 • Det søte liv bok 2017.
 • Ice crystal emoji.
 • Tt kort lenvik.
 • Die deutsche märchenstraße buch.
 • Preussischer whisky test.
 • Petterøes 3 pris.
 • Menneskelig ondskap.
 • Takstein vekt pr m2.
 • Biltog hamburg.
 • Even benestad elisabeth benestad.
 • Store kunstplakater.
 • 2 2 bryter.
 • Reptiler i norge 2017.
 • Frauenlauf mannheim 2016.
 • Deutsch lernen flüchtlinge pdf.
 • Sjekkliste befaring ny bolig.
 • Windows 7 update fix.
 • New york rangers montreal canadiens live stream.
 • Ikea öffnungszeiten wien.
 • Utmattet etter mat.
 • Ålesund bergen båt.
 • Nalle puh och nasse citat kärlek.
 • Skilpaddearter.
 • Gq norge.