Home

Fordeling av kvinner og menn og ulike yrkesgrupper på stortinget

Andelen kvinner på Stortinget er i dag på 40,8 prosent, med 69 kvinnelige mandater. Bli med på et historisk tilbakeblikk på kvinner, valg og Stortinget Stortinget.no inneholder informasjon om saker som behandles i Stortinget, oversikt over møter og høringer, informasjon om stortingsrepresentantene, omvisninger, læringsspill, kurs med mer Stortingsrepresentantens kjønn, alder, utdannelse, yrke og konfesjonell tilhørighet. Stortinget Postboks 1700 Sentrum 0026 Oslo postmottak@stortinget.no Sentralbord: 23 31 30 5

Kvinner på Stortinget - stortinget

Mesteparten av det faktiske arbeidet foregår i komiteene. Fordeling av saker på de ulike komiteene er fastsatt i Stortingets forretningsorden. Det er tolv faste fagkomiteer på Stortinget, etter at utenrikskomiteen og forsvarskomiteen i 2009 ble slått sammen. Hver stortingsrepresentant sitter i en komité Ulik fordeling av månedslønn. Månedslønn er skjevfordelt for både kvinner og menn. Dette skyldes noen svært høye lønninger, som er med på å trekke opp gjennomsnittet. Derfor er det vanlig å oppgi median når man omtaler lønn Da Norge ble selvstendig og fikk egen grunnlov i 1814, var det ingen likhet for loven mellom kvinner og menn. Grunnloven nevnte ikke kjønn, bortsett fra å slå fast at tronfølgen fulgte mannsledd. Det var underforstått at kvinner ikke hørte med til de stemmeberettigede borgerne. Kvinner var en del av husholdninger, der menn var overhodet

Stortingsrepresentantenes utdannelse og yrke - stortinget

 1. Nå må vi få flere kvinner på Stortinget, og alle partier har et ansvar for at det skjer, Kampanjen «Flere kvinner i kommunestyrene 2003» avdekket at tre av fire listetopper var menn
 2. Stortinget er dermed den ene av de tre statsmakter, ved siden av den utøvende makt, som er Kongen og regjeringen, og den dømmende makt, som er domstolene med Høyesterett på toppen. Da Grunnloven av 17. mai 1814 ble vedtatt, var det meningen at Stortinget på den ene siden og Kongen og regjeringen på den andre reelt sett skulle være to forskjellige statsmakter
 3. Det neste tiåret lå antallet kvinner i regjeringen stort sett åtte, og kvinneprosenten 42. Unntakene var de første fem månedene av Kjell Magne Bondeviks første borgerlige koalisjonsregjering 1997-2000, og de første to årene av Jens Stoltenbergs rød-grønne koalisjonsregjering fra 2005, da antallet kvinnelige statsråder var ni og kvinneprosenten 47
 4. Sysselsettingsandelen blant kvinner og menn varierer imidlertid etter ulike landbakgrunner. Kvinner tjener i gjennomsnitt 84,7 prosent av hva menn gjør per måned hvis vi ser alle næringer under ett. Lønnsforskjellen kan i første rekke forklares med at vi finner kvinner i andre yrker og i andre deler av arbeidsmarkedet enn menn
 5. Etter at flere kvinner begynte å ta utdanning på universitet og høyskole, har lønnen til kvinner og menn blitt mer lik. Men i kommuner der kvinner tjener mye, tjener menn ofte enda mer. Det vil si at det fortsatt er stor forskjell i lønnen til kvinner og menn

Statistikk - stortinget

2.4.1 Utviklingen i størrelsen på og fordelingen av ulike inntektsarter 34 2.4.2 Demografiske endringer 3.3.3 Forskjeller mellom kvinner og menn.. 70 3.3.4 Innvandrere har lavere ding til Stortinget om fordeling og sosial bære-kraft i det norske samfunnet Vi har en partiledelse som består av to kvinner og to menn, og en 50/50 fordeling av talspersoner og fraksjonsledere i stortingsgruppa. Ved nominasjoner setter vi kvinner og menn opp på annen hver plass på listene - selv om vi fortsatt har en jobb å gjøre med å sikre at flere kvinner plasseres helt på topp

De ulike bolkene. Forfatterne behandler mange temaer, men det er en rød tråd som går gjennom alle bolkene. Det er at organiseringen av familien og husholdet nedenfra og demografiske og økonomiske forhold skapte seige strukturer eller utløste dynamikker som kunne fungere som bølgebrytere mot makthavere og lovgivere som ville forme kvinner, menn og familier i bestemte retninger 8.3 Flest menn på Stortinget og i kommunestyrer blant menn og kvinner i ulike aldersgrupper. 1995, 1998, 2002,2005. Prosent .21 Figur 2.1. Kvinner og menn som har vært hos fastlegen: Andel som har Sysselsatte kvinner og menn i utvalgte yrkesgrupper. 1986 og.

Ulik fordeling av ansvar er derfor en viktig årsak til ulik lønn mellom kvinner og menn. Mindre lønnsforskjeller i likere grupper. Lønnsforskjellene blir i hovedsak mindre når man ser på sammenliknbare grupper, for eksempel etter alder, utdanning og stilling. Vi har tilgang på lønnsstatistikk for de vanligste yrkesgruppene i våre. 121 på erfaringer fra nasjonale og internasjonale forsøk. Fagforbundet vil at alle typer turnusordninger 122 likestilles med skiftarbeid. 123Likestilling 124 Det er fremdeles store utfordringer i likestillingsarbeidet i Norge. Forskjeller i arbeids- og 125 samfunnsliv gir ulik fordeling av inntekt, karriere og makt i menns favør

Høyere sysselsetting blant kvinner har ført til at kvinner i dag i stor grad er selvforsørget. Tidsbruksundersøkelser tyder på at kvinner og menn er vesentlig mer likestilte i dag enn for femti år siden, både når det kommer til tid brukt på inntektsgivende arbeid, og med hensyn til fordeling av omsorgsoppgaver og oppgaver i hjemmet kvinner og menn. 1 • Sammenlignes kvinner og menn i samme stilling er lønnsforskjellen om lag 1,5 prosent. •I gjennomsnitt er lønnsforskjellen mellom kvinner og menn redusert fra 1991 til 2001. Forholdstallet gjennomsnittlig lønn for kvinner dividert på gjennomsnittlig lønn for menn gir en indikasjon på lønnsforskjellen

En viktig forklaring på lønnsforskjellene er nettopp at kvinner og menn jobber innenfor ulike yrker, bransjer og sektorer som har ulikt lønnsnivå og ulike former for lønnsdannelse. Likelønnskommisjonen som ble oppnevnt av Stoltenberg II-regjeringen (NOU 2008: 6), pekte på tre hovedforklaringer på de vedvarende lønnsforskjellene mellom kvinner og menn følger 21 kvinner og 145 menn. Det ble gjort datainnsamling på slutten av hver av de tre skoleårene, gjennom spørreskjema og fysiske tester av maksimalt oksygenopptak og styrke (pushups, situps, hangups). Gjennomsnitts-alderen for kadettene i studien var 22 ± 1 år for kvinnelige kadetter og 24 ± 4 år for mannlige kadetter Uansett kan vi slutte at dagens kjønnsmønster i komitéstrukturen delvis er et resultat av tendensen til at kvinner og menn har på Stortinget har ulike preferanser, at kvinner prioriterer saker de synes er særlig viktige, og at normen er at stortingsrepresentanter bør plasseres i komiteer som jobber med spørsmålene de er sterkest interessert i

Kvinnelig og mannlig - oversikt over enkelte

Studien omfatter vel 3,5 millioner innbyggere i yrkesaktiv alder, dvs. 20-70 år. Gjennomsnittet var 44 år, og det var om lag lik fordeling mellom menn og kvinner. Hver yrkesgruppe ble sammenliknet med den øvrige befolkningen i yrkesaktiv alder, og risikoen ble justert for alder, kjønn og fødeland Speilbilde av befolkningen. De som sitter på Stortinget, representerer altså Norges befolkning. Det er en mangfoldig samling av folk fra alle fylker, fra ulike partier og fra ulike næringer og yrker. Det er unge og eldre, menn og kvinner. Stortinget er derfor et slags speilbilde av befolkningen. Hvordan blir regjeringen dannet Representantene fremmer sine ønsker, og ulike hensyn skal tas og balanseres. 18 I sin erindringsbok om tiden på Stortinget på 1970-tallet, beskriver Torild Skard hvordan SV-representantenes ønsker i stor grad overlappet. 19 Alle ville unngå forsvarskomiteen av ideologiske grunner, og Skard oppgir at hun først ble først forsøkt presset til å sitte i den, men endte i justiskomiteen som. For at kvinner skal kunne oppnå stillingen hun bakgrunn av dette er berettiget, kreves for det første at det gis samme adgang til åndelig og legemlig utvikling, den samme oppdragelse som menn, og samfunnet er forpliktet til at yte de nødvendige midler enten ved at gi henne fellesundervisning med mannen eller ved å opprette kvinnelige undervisningsanstalter, hvor hun oppnår den samme.

Saktere nedgang i lønnsforskjellene mellom kvinner og menn

Fra rundt 1850 av fikk kvinner utvidet sine rettigheter på mange områder. I 1912 fikk de adgang til de fleste embeter, og i 1913 fikk de alminnelig stemmerett. Nå var de på mange måter formelt likestilt med menn. Det viste seg imidlertid at formelle, juridiske rettigheter ikke betydde at kvinnene fikk ta i bruk disse rettighetene i praksis Åste Solheim Hagerup, leder for Studenttinget ved NTNU, skrev nylig et innlegg hvor hun forsvarte bruken av kjønnspoeng for å få inn mangfold, og få mer lik fordeling av kjønnspoeng i høyere utdanning. For min del så høres det ut som en kortsiktig og diskriminerende metode for å få jevnere kjønnsfordeling uten å se på det som faktisk skaper disse problemene, nemlig samfunnsnormer. Fordeling av tidsbruk, arbeid/ omsorg6. Forholdet mellom kvinners og menns andel i arbeidsstyrken7. Forholdet mellom andel kvinner og menn i deltidsarbeid8. Andel fedre med fedrekvote eller mer (av foreldrepenger ved fødsel)IV. Fordeling av individuelle ressurser/innflytelse9. Forholdet mellom andel kvinner og menn med høyere utdanning10 Forholdet mellom lovverket og praksis har stått sentralt i undersøkelsen. Fram til 1854 var gjeldende rett at kvinner skulle arve det halve av menn. Forslag om lik arverett var en gjenganger i debatten på Stortinget fra 1815-16, og det var først og fremst østlandsbøndene som var forkjempere for lik arverett til kvinner og menn Siden kvinner og menn ble likestilt ved opptak til fysioterapiutdanningen først i 1973, er mye av forklaringen på kvinnedominansen å finne der. Men det hører med å minne om at det i 1970- og -80-årene oppsto en rekke folkelige bevegelser, blant annet en raskt voksende kvinnebevegelse

Norge har deltatt i rundt 120 internasjonale operasjoner fra 1947 til i dag. Over 100 000 norske kvinner og menn har deltatt i slike operasjoner. De aller fleste har tjenestegjort i militære operasjoner. Norge har dertil bidratt med personell blant annet fra politi og rettsvesen, samt annen sivil ekspertise, blant annet i overvåking av fredsprosesser tariffmakt og fokusere spesielt på konsekvenser framover for unge, kvinner og arbeidsinnvandrere. Disse gruppene vil på ulike måter kunne bli sterkt berørt av pensjonsreformen. Pensjonsdebatten vil være innrettet mot to ulike arenaer, både offentlig og privat tjenestepensjon

Senterpartiet det eneste partiet som har flere kvinner på førsteplass, 10 kvinner og 9 menn. Arbeiderpartiet og Høyre har 9 kvinner, mens både KrF , MDG , Rødt og SV har 8 kvinner. Venstre. Sektor: Det er en klar tendens til at offentlig ansatte, både kvinner og menn, velger partier i sentrum eller på venstresiden. Blant privat ansatte skårer H og FrP høyere. Bosted: Bosted har trolig stadig mindre å si for valg av parti. Men det er noen klare tendenser Industrialiseringen i Norge omfatter tiden fra omtrent 1850 og fram til 1900 i en periode der det norske samfunn forandret seg drastisk innen urbanisering, utvandring, industrialisering, utvikling innen jordbruk og en rekke sosiale felter. Perioden er gjerne assosiert med dikteren Inge Krokanns begrep «det store hamskiftet», i tiden som gjerne plasseres rundt 1850 Halvparten av kvinnene med barn har brukt mye mer tid på stell og pass og lek og aktivisering av barn. Kvinner har også brukt mye mer tid på matlaging, husarbeid og hjelp til skolearbeid. Dette skjedd til tross for at flere menn enn kvinner er blitt permittert eller har fått hjemmekontor, og til tross for at flere kvinner enn menn er i jobber som defineres som samfunnskritiske mellom kvinner og menn innenfor de ulike områdene. Utgangspunktet for barometeret er et samfunn der kvinner og menn har lik fordeling av politiske verv,der lønnet og ulønnet arbeid er likt fordelt og der alle sektorer har en jevn Kvinner på Stortinget 1965-2001

Sektorer, næringer og yrker: kjønnsfordelin

Likestilling er at kvinner og menn har like rettigheter og muligheter innen alle vesentlige livsområder. Den norske likestillings- og diskrimineringsloven fra 2017 definerer likestilling som «likeverd, like muligheter og like rettigheter». Sentralt i likestilling er en lik fordeling av makt og innflytelse, samme muligheter til økonomisk uavhengighet, like muligheter i yrkesvalg, arbeid og. - Når en kvinne fortsatt tjener 87 kroner for hver 100-lapp en mann tjener, og beregninger viser at det kan ta mellom 50 og 100 år å rette opp dette med dagens framdrift, trenger vi en mer. Hun kan fortelle at kvinner i snitt har omtrent 12 prosent lavere timelønn enn menn. - En del av dette kommer av at kvinner og menn jobber i ulike yrker, bransjer og sektorer. Tidligere betydde forskjeller i utdanning en del, men det gjør det ikke lenger ettersom kvinner generelt har et høyere utdanningsnivå enn menn nå, sier Misje. kvinner og 51 pst. menn. På saksbehandlarnivå (rådgivar, førstekonsulent og arkivleiar) er det 56 pst. kvinner og 44 pst. menn. For kontorstillingar er fordelinga 87 pst. kvinner og 13 pst. menn. Rekruttering og omorganisering er viktige verkemiddel for å få jamn fordeling av kjønn på ulike fagområde og nivå i organisasjonen

hetlig perspektiv og bygge på erfaringer fra nasjonale og internasjonale forsøk. Fagforbundet vil at alle typer turnusordninger likestilles med skiftarbeid. Likestilling Det er fremdeles store utfordringer i likestillingsarbeidet i Norge. Forskjeller i arbeids- og samfunnsliv gir ulik fordeling av inntekt, karriere og makt i menns favør I 1910 vedtok Stortinget å gi kvinner stemmerett ved kommunevalg på lik linje med menn, med støtte fra Høyre. I 1907 var stortingsflertallet enig om en skrittvis utvidelse av stemmeretten for kvinner, på samme måte som utvidelsen hadde skjedd for menn. Det var bare én stortingsrepresentant som ikke støttet dette, og han kom fra Høyre Ved siden av etablering av ulike lokale fagforeninger og etter hvert LO, først og fremst kampen for allmenn stemmerett for kvinner og menn en viktig rolle i arbeiderbevegelsens krav om en mer rettferdig fordeling i samfunnet. Arbeiderpartiet ble Ved stortingsvalget i 1903 fikk partiet sine første representanter på Stortinget (4)

Om representantene - stortinget

Ulik fordeling på heltids- og deltidsansatte kan også ha betydning. Vi viser til tabell 8, der lønnsopplysninger for menn og kvinner er fordelt etter yrkesgrupper Tabell 4. Månedsfortjeneste totalt per 1. oktober 2019 etter næringsgrupper og kjønn Næringsgrupper Kvinner Menn Månedslønn for kvinner i prosent av månedslønn for menn Hvorfor følger ikke Stortinget med på endringene i sykehusplanene det foreligger bl.a. hverken et endelig gjennomarbeidet forslag til fordeling av virksomheten mellom så vil vi kunne spare flere milliarder kroner ved å slippe å oppgradere byggene til Kjemi og Farmasi på Nedre Blindern». Men hvis. menn. For kontorstillingar er fordelinga 79 pst. kvinner og 21 pst. menn. Rekruttering og omorganisering er viktige verkemiddel for å få jamn fordeling av kjønn på ulike fagområde og nivå i organisasjonen. Rekruttering Ein gjennomgang av alle eksternt kunngjorde stillingar i 2008 viste at av den totale søkjarmassen var 52 pst. kvinner og. samarbeidet mellom ulike yrkesgrupper på dette feltet. nå både kvinner og menn, omskjeringa av menn, som er utan kjende alvorlege helsemessige konsekvensar. Verdshelseorganisasjonen (WHO) har føreslått å dele dei ulike formene for kjønnslemlesting inn i . 2003-200 Her ligger mange av årsakene til at kvinner og menn har ulike muligheter i dag. I arbeidslivet har vi en ulik fordeling av lønn, makt og tidsbruk mellom kvinner og menn. Vi har tro på at kortere normalarbeidsdag vil kunne gjøre det mulig for flere å jobbe fullt, samtidig som det kan gi mer fritid, bedre livskvalitet og økt likestilling

kommune- og fylkesnivå. Indeksen består av 12 indikatorer med mål på ulike aspekter av likestil-ling (se bilde på forrige side). Siden 2008 har det vært en positiv utvikling i likestillingen på alle indikatorer med unntak av kjønnsbalanse i privat sektor, forholdet mellom menn og kvinner med høyere utdanning og grad av kjønnsbalanser Sette et mål om 50/50 kvinner og menn i nøkkelposisjoner foran og bak kamera i norsk film, til erstatning for 40/60-målet. Styrke Filmfondet økonomisk Styrke filmregionene økonomisk Kvinner og menn er fremdeles konsentrert i ulike deler av arbeidsmarkedet, og de endringer som har funnet sted finner vi er relativt like for begge kjønn. Vi fant til dels ulike tendenser avhengig av om vi så på sektor, næringsgrupper og yrkesgrupper

Stortinget - Wikipedi

Partiet hadde kvinner på topp i Finnmark, Nordland, Oppland, Østfold og Nord-Trøndelag, som ikke kom inn på Stortinget. - Det vi gjør, er at vi pleier å nominere annenhver kvinne og mann. Og da sier det seg selv at hvis menn kommer øverst på listen med dette valgresultatet, er det stort sett menn som blir valgt inn 50/50-fordeling av kvinner og menn i medarbeiderstaben, og har per 31.12.2015 56,9 prosent kvinnelige ansatte og 43,1 prosent mannlige ansatte. Kvinner og menn i sammenlignbare stillinger lønnes likt. Fem medarbeidere er etter eget ønske ansatt i deltids- stillinger, dels grunnet omsorgsbehov i hjemmet og dels på grunn av nedsatt funksjonsevne Kvinners og menns ulike yrkes- og omsorgsløp gir ulik uttelling når det gjelder penger og makt. Menn taper når det gjelder omsorg, mens kvinner betaler for sin tilpasning til yrkeslivet av egen lomme - mangel på likelønn, ufrivillig deltid, lav pensjon, økonomisk avhengighet og dermed liten mulighet til å forsørge seg selv

Og så mange mennesker som brenner for yrket sitt. Vår organisasjon har alltid bygget på den ene grunnleggende ideen om at arbeidstakere som står sammen i et fellesskap, står sterkere. I 1920 talte forbundet bare noen tusen medlemmer, men var allerede fra begynnelsen et mangfoldig fellesskap av ulike yrkesgrupper Ulik fordeling på heltids- og deltidsansatte kan også ha betydning. Vi viser til tabell 8, der lønnsopplysninger for menn og kvinner er fordelt etter yrkesgrupper Tabell 4. Månedsfortjeneste totalt per 1. oktober 2018 etter næringsgrupper og kjønn Næringsgrupper Kvinner Menn Månedslønn for kvinner i prosent av månedslønn for menn Arbeiderpartiet sier de vil være Norges mest likestilte parti. Nesten 90 prosent av Aps fylkesledere er menn: 17 menn og 2 kvinner - Jeg skjønner at familien skal få valgmulighet, men vi må ta noen radikale grep for å få en bedre fordeling og gi kvinner en mulighet til å gjøre god karriere, mener Lundgaard Menn har høyere sysselsettingsgrad (69,5 mot 65 prosent), det er 43 prosent flere kvinner enn menn som går på arbeidsavklaringspenger og 38 prosent flere kvinner som er uføretrygdet. Blant de som er i arbeidslivet tjener kvinner mindre, rekrutteres i mindre grad til lederstillinger, og kvinner har også høyere sykefravær

Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn minker - SS

Kvinners rettigheter i Norge fra 1814 til 1913 - Store

og nasjonen. Av nybrottsarbeid og tiltak Norsk Bonde- og Småbrukarlag har banet vei for, må nevnes: • Hovedavtalen som førte til jordbruksforhandlinger med staten. • Som den eneste jordbruksorganisasjonen, støttet NBS endringen av odelsloven i 1974 der kvinner og menn fikk like juridiske rettigheter • Verdiskapingsprogrammet for ma Ulik fordeling av likestillingen i norske husholdninger Kvinner vasker mer klær enn menn, men bare 3 prosent av de spurte mener snømåking er en «kvinnejobb», viser en boligbruksundersøkelse Kvinner og menn skal ha lik lønn for arbeid av lik verdi. Ved forskjellsbehandling i lønn på grunn av kjønn skal dette rettes opp. Mye av forklaringen på lønnsgapet mellom kvinner og menn i finanssektoren er at det er en hovedvekt av menn i ledende stillinger og spesialiststillinger

 • Jordbruksjord wikipedia.
 • Hotell i roma.
 • Tidslinjer 2 historie vg3 fasit.
 • Demi lovato filme.
 • Silvesterparty hamm.
 • Farming simulator 2017 sale.
 • Videregående yrkesfag.
 • Ladykracher neu.
 • Halloween film barn svenska.
 • Vhs selm.
 • Bayern munchen players 2017.
 • Clout goggles.
 • Olje og gass dannelse.
 • Pension deparade in altenburg altenburg.
 • Sharon stone barn.
 • Toulouse fc tropp.
 • Jobbe med dyr i utlandet.
 • Haus kaufen gänserndorf willhaben.
 • Polaris sportsman 500 säljes.
 • Wurzelbehandlung zahn tot.
 • Kjøp popsocket.
 • Lesja dialekt.
 • 10 km in 50 min geschwindigkeit.
 • Ringtones iphone 6.
 • Serenity amadores.
 • Jost real velden am wörthersee.
 • Fagmøbler oslo alnabru.
 • Konzertaula kamen parken.
 • John oliver winter olympics.
 • Adjectives and adverbs übungen.
 • Fristbruddportalen.
 • Rudelsingen lieder.
 • Varmepumpe best i test 2017.
 • Kviser av p piller.
 • Trykkluft på boks biltema.
 • Big sur.
 • Sommerjobb seter 2017.
 • Blocket haparanda.
 • Forsikring student dnb.
 • Cateringservice braunschweig.
 • Cod ww2 vorbestellen ps4.