Home

Levekår ndla

Økonomisk vekst og levekår - NDLA

 1. Økonomisk vekst og levekår. Når utviklingen går mot økt økonomisk vekst, får man også økt forbruk. NDLA sin visjon er å lage gode, åpne digitale læremidler for alle fag i videregående opplæring og støtte opp om elever og lærere i aktivt og deltakende læringsarbeid
 2. I samfunnsfaget ser vi på både individ og samfunn. Du er en del av samfunnet - et samfunn som gir deg rettigheter og muligheter, men også plikter. Du skal lære om hvordan samfunnet er bygd opp, og hvordan man samarbeider på ulike nivåer i Norge og verden
 3. Levekår i dagens Norge. Fattigdom i Norge. Fattig i Norge. Oppgaver velferd. Levestandard, livskvalitet og bærekraftig utvikling. Måling av velstand, levestandard og livskvalitet. Oppgaver levestandard, livskvalitet og bærekraftig utvikling. Introduksjon. Når du har fullført denne læringsstien skal du kunne
 4. Levekår i dagens Norge. Fattigdom i Norge. Fattig i Norge. Oppgaver velferd. Levestandard, livskvalitet og bærekraftig utvikling. Måling av velstand, levestandard og livskvalitet. Oppgaver levestandard, livskvalitet og bærekraftig utvikling.
 5. Hva er levekår og livskvalitet, hvorfor måler vi det og hvordan? Livet består av ulike pilarer eller livsområder, som alle har betydning for hvordan vi har det. Det handler om relasjonene vi har til andre mennesker, både de nærmeste og generelt, og hvorvidt vi har mulighet til å hente oss inn «mellom slagene»
 6. Veikart for bedre levekår. Bedre levekår gir sosial bærekraft. Her finner du forslag til tiltak for bedre levekår på Agder, forankret i Regionplan Agder 2030. Tiltak for. Barn i barnehage. Barn i skolen. Ungdom og unge voksne. Levekårssatsingen på Agder. Finansiering og tilskuddsordninger
 7. I helsearbeiderfaget skal eleven utvikle evner til å møte den enkelte brukeren av helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten. Opplæringen skal bidra til at eleven skal være skikket og ha evner til samhandling med mennesker med ulike behov på en forsvarlig måte

Samfunnsfag YF Vg2 - NDLA

Levekår, utvikling og globalisering Industrilokalisering og utvikling. Internasjonale handelsavtaler. Hva er målet med bistanden? Test deg selv. Begrepspar. Flervalgsoppgaver til kapittel 8. Oppgaver. Industrilokalisering og utvikling. Internasjonale handelsavtaler. Fordypning Levestandard, samlet uttrykk for alt som har betydning for en persons velferd. Ofte innskrenker man seg til å betrakte et noe snevrere levestandardbegrep, hvor det bare tas hensyn til tilgangen på økonomiske goder. Livskvalitet er et noe diffust begrep som omfatter mange sider av livet. Det dreier seg om livslyst og livsglede. Å føle at du betyr noe. Dette er verdier som føles, men som ikke er målbare. Det finnes ingen fasit eller retningslinjer på hva som er den riktige vegen å gå. Din livskvalitet vil være basert på dine omgivelser og de valg du tar Levekår blant innvandrere i Norge 2016. Ansvarlig. Signe Vrålstad og Kjersti Stabell Wiggen. Serie og -nummer. Rapporter 2017/13. Utgiver. Statistisk sentralbyrå. Oppdragsgiver. Justis- og beredskapsdepartementet. Emner. Sosiale forhold og kriminalitet, Levekår, Innvandrere. ISBN (elektronisk) 978-82-537-9539-3. ISBN (trykt) 978-82-537-9538.

Velferd og levekår - NDLA

politikk som går ut på å påvirke befolkningens størrelse og levekår. befolkningspyramide, samme som alderspyramide, et diagram som viser hvordan befolkningen fordeler seg på aldersklasser, for menn og kvinner En pandemi er et sykdomsutbrudd som rammer svært mange mennesker og sprer seg over store deler av verden. Vi kjenner til en rekke pandemier av ulikt omfang, alvorlighetsgrad og varighet Levekår vil jeg si økonomi, bosted, familie, jobb osv. Altså de tingene man trenger i hverdagen, fysiske ting. Mens livskvalitet vil jeg si er hvordan du trives med det livet du har, med inntekt, jobb, økonomi osv. Du kan jo fint ha gde levekår men allikevel ha dårlig livskvalitet 21.04.2015: Anmeldelser - Barstad, Anders Levekår og livskvalitet Vitenskapen om hvordan vi har det

Folkehelse er helsetilstanden i en avgrenset befolkning, et land eller en region. Folkehelsen er noe annet og mer enn summen av de enkelte innbyggeres helsetilstand. Begrepet tar også opp i seg økonomiske, fysiske, psykiske og miljømessige forhold som påvirker helsetilstanden. Det er vanskelig å finne enkle, entydige og bredt aksepterte kriterier for vurdering av folkehelsen Forventet levealder var i 2016 cirka 84 år for kvinner og 81 år for menn. Kapittelet tar for seg endringer over tid, forskjeller mellom utdanningsgrupper og kommuner og internasjonale forskjeller

Barns levekår - Samfunnsfag - NDLA

Guttorm (NDLA) - 15.06.2016 - 12:54 Hans Rosling om befolkningsvekst Den svenske legen og professoren Hans Rosling visualiserer her verdens befolkningsvekst og forskjeller i levekår Bedre levekår gjør at færre barn dør for tidlig. Dette bidrar til at man ikke lenger trenger å få mange barn for å forsikre seg om at noen av dem vokser opp. Sterkere sosial og økonomisk utvikling bidrar også til at familier ikke lenger er avhengig av mange barn for å tjene penger for familiens overlevelse Levekår og dagligliv Dagliglivet på midten av 1800-tallet fulgte forutsigbart årstidene. Samtidig skjedde det endringer - levekårene var i bedring. Livsbetingelsene i Norge ble langt på vei bestemt av årsrytmen i næringsveiene og hva naturen kunne gi..

Slik har vi det - om målene på livskvalitet og levekår i

 1. Dette er en oppgave i Sosiologi og sosialantropologi omdreiende fordeling av goder og sosial ulikhet. I oppgavens kortsvar gjøres det rede for hvordan ford..
 2. Andelen fattige synker raskere enn noen gang. Likevel lever millioner av mennesker i ekstrem fattigdom
 3. Livskvalitet er et forskningsområde knyttet til folkehelse som virkelig er satt på kartet de siste årene. Derfor synes Folkehelseforeningen det er viktig å ha en konferanse om dette temaet. Utfordringen er at livskvalitetsuniverset er stort og ganske abstrakt. Jeg skal derfor prøve å forklare deg hva livskvalitet egentlig er
 4. Hellas har en omfangsrik historie, og har hatt stor påvirkning på den kulturelle og politiske utviklingen til mange europeiske land. Etter mange år med økonomisk og sosial uro, har landets økonomi igjen begynt å vokse

Veikart for bedre levekår

drøfte sammenhengen mellom levekår og livskvalitet. drøfte ulike former for kommunikasjon og gjøre rede for hvordan kommunikasjon kan fremme trygghet og tillit. Engelsk. vurdere og bruke ulike situasjoner, arbeidsmåter og læringsstrategier for å videreutvikle egne ferdigheter i engels Helsedirektoratet Vitaminveien 4 Postboks 220 Skøyen, 0213 Oslo. Nyheter. Press De store endringene i levekårene som har funnet sted i Norge etter 1980, har nær sammenheng med at vi i denne perioden har hatt den sterkeste økonomiske veksten i landets historie. Både det offentlige og det private forbruket har økt enormt. Norge er blitt et moderne velferdssamfunn og et av verdens rikeste land. Levestandarden for det store flertallet av befolkningen er høy, mens. NAKU utvikler det faglige grunnlaget for å skape gode levekår for personer med utviklingshemming Akuelt: Korona og utviklingshemming. Her finner du informasjon om koronavirus og tjenester til personer med utviklingshemming Klikk på «Velg kapittel», og du er i gang! Fra kapittelsidene velger du oppgaver og andre nettressurser til kapitlet. Her er forklaring av sentrale begreper i kapitlet, bildeserier, sammendrag av kapitlet, lydfiler med lærebokteksten og pedagogiske animasjoner som forklarer geografiske prosesser

Helsearbeiderfag Vg2 - NDLA

Geografi (2020) er et læreverk som engasjerer elevene til utforsking av sammenhenger. Kunnskap om klima og det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling er med som et perspektiv i alle kapitlene Folkehelseinstituttet har nasjonale oppgaver innen blant annet smittevern, psykisk og fysisk helse, miljømedisin, epidemiologi og rusmidler Cøliaki. Har du cøliaki, vil mat som inneholder gluten, skape en betennelse i tynntarmen din. Dette kan hindre kroppen i å få i seg næringsstoffene den trenger Økende ulikhet. Forskjellen mellom fattige og rike blir av mange sett som en av verdens store utfordringer.Selv om de fleste i verden har fått det bedre de siste tiårene er forskjellene blitt større, ikke nødvendigvis mellom landene, men særlig mellom fattige og rike mennesker

Historie Vg2 og Vg3 - Befolkningsutvikling - NDLA

livskvalitet - Store norske leksiko

Et sterkt skjelett er viktig for å redusere risikoen for utvikling av benskjørhet, også kalt benskjørhet. Selv om genene våre påvirker risikoen, kan vi øke bentettheten vår ved å spise sunt og ved å være fysisk aktive Regjeringen.no skal gi befolkningen innsikt i regjeringens og departementenes arbeid og skape engasjement i demokratiske prosesser Livskvalitet handler både om materielle levekår og hvordan livet oppleves. Oppdatert 09.02.2016 Fakta om mobbing blant barn og unge Til enhver tid mobbes om lag 63 000 barn og unge i Norge. Belastningen medfører blant annet betydelig økt risiko for å utvikle. Afghanistan, innlandsrepublikk i det sentrale Asia, omkranset av Iran, Pakistan, Tadsjikistan, Kina, Usbekistan og Turkmenistan. Området var gjennom middelalderen dominert av muslimske hærer og mongolske kongedømmer, og det var også kjent fra Aleksander den stores tid som gjennomgangsområde for deler av den historisk sett viktige Silkeveien levekår, barnehager, skole- og læringsmiljø, arbeid og arbeidsmiljø, frivillig deltakelse og forhold i nærmiljøet» (s. 17). Sosial ulikhet er en betydelig utfordring for å sikre god helse for alle i befolkningen (Elstad, 2005; Næss, Rognerud & Strand, 2007). Forskning er ikke konkluderende p

Historie Vg2 og Vg3 - Befolkningsutvikling på 1900-tallet

India er en republikk i Sør-Asia, som strekker seg fra Himalaya i nord og omfatter hele Deccanhalvøya i sør, og er omgitt av Arabiske hav og Bengalbukta. India grenser mot Pakistan i vest, Kina, Nepal og Bhutan i nord, og Bangladesh, Kina og Myanmar i øst. Nær Indias sørspiss ligger Sri Lanka. India omfatter også øygruppene Andamanene og Nikobarene i Bengalbukta og Lakshadweep. Kurs om forståelse og bruk av forskning i folkehelsearbeid (tidligere kalt Forskning på Storo Sist endret 25.06.2020 Kontakt Espen Andersen, Statistisk sentralbyr Velferdsetaten er en fagetat som utvikler og tilbyr byomfattende tjenester som bidrar til gode levekår for innbyggerne i Oslo. Vi er nesten 1300 ansatte fordelt på ca. 50 tjenestesteder i tillegg til administrasjonen

Nå presenteres nye tall for befolkningens levekår i 2017. Tallene forteller oss at andelen personer (utenom studenter) med lav inntekt i Norge var på 11,2 prosent i 2017. Den var på 10,8 prosent i 2014 og på 9,6 prosent i 2011. Personer med lav inntekt står gjerne utenfor arbeidsmarkedet, viser andre SSB-tall Levekår Innsattes livssituasjon er særlig vanskelig fordi den er preget av opphopning av levekårsproblemer; tre fjerdedeler har problemer på to eller flere levekårsområder. Opphopningen av levekårsproblemer henger sammen med innsattes oppvekstforhold: jo flere oppvekstproblemer, desto vanskeligere levekår som voksen. (1;2

Diskriminering er det samme som usaklig forskjellsbehandling. Å forskjellsbehandle vil si å behandle en person dårligere enn en annen på grunn av personens funksjonsevne, religion, hudfarge, nasjonale eller etniske opprinnelse, kjønn, seksuell legning og kjønnsidentitet, leveform eller politisk orientering Cøliaki er en autoimmun sykdom som skyldes en overfølsomhet overfor gluten, et protein som finnes i hvete, rug, bygg og spelt. Hos en cøliaker som får i seg gluten, vil tynntarmens slimhinne bli betent, tarmtottene redusert, og evnen til å absorbere næringsstoffene i maten vil svekkes FYR- opplegg i matematikk 1P-Y for yrkesretningen Helse- og oppvekstfag.Undervisningsopplegget tar utgangspunkt i Folkehelsepolitisk rapport som utgis årlig av Helsedirektoratet. Først gis en kort introduksjon til undervisningsoppleggets fundament, og begrunnelse for at anvendelsen passer godt for yrkesretningen Helse- og oppvekstfag (HO)

Forsiden - NDLA

Livsstilssykdommer øker i forekomst i industrialiserte land der folk lever lenge. Eksempler på livsstilssykdommer er koronar hjertesykdom (hjerteinfarkt og angina), hjerneslag, høyt blodtrykk, visse typer kreft, type 2-diabetes, KOLS, benskjørhet, depresjon, medikamentmisbruk, overvekt, artrose, hiv/aids En apotektekniker arbeider i apotek under faglig ledelse av farmasøyter.Apotekteknikeren hjelper kunder med å finne riktig legemiddel, og bidrar med veiledning og rådgivning om riktig legemiddelbruk Grupper med langvarig tilknytning til landet defineres som nasjonale minoriteter, i Norge er dette kvener/norskfinner, jøder, skogfinner, rom (sigøynere) og romanifolk/tatere. Norge har ratifisert Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonal.. Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger. Publisert: 16. desember 2019 Statistikken gir tall for husholdningenes inntekter og formue. I inntektene inngår de fleste kontante inntekter, både skattepliktige og skattefrie (for oversikt over inntekter som ikke inngår i statistikken, se avsnittet om inntekter som ikke inngår i inntektsstatistikken under Definisjoner)

Fakta om livskvalitet og trivsel - FH

ndla.no - versjon 2.0Nasjonal digital læringsarena Norwegian digital learning arena Status for tusenårsmålene Status for tusenårsmålene • Man er har nådd målet om å halvere andelen mennesker som lever i ekstrem fattigdom. • Målet om å sikre utdanning for alle innen 2015 er også nådd Betyr hva jeg spiser noe for hvordan jeg føler meg, spør du kanskje. Mat kan være noe av det som gir trøst når ting er vanskelig. Og noen unngår mat, eller spiser lite når de har det tungt

Samfunnsfag - Dette er NAV - NDLA

Holdninger til innvandrere og til mottak av flyktninger. Prosent Publisert 17. desember 2019; 2010 2018 2019; Innvandrere flest gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv: Helt eni Se klimaendringene i de siste 630 millioner år. Følg kontinentenes vandring over jordskorpa og livets utvikling. Les mer om istider og globale katastrofer

Nedsatt funksjonsevne innebærer tap av, skade på eller avvik i en kroppsdel eller i en av kroppens psykologiske, fysiologiske eller biologiske funksjoner. Mennesker med nedsatt funksjonsevne er imidlertid en svært sammensatt gruppe med ulike utfordringer Hva som kjennetegner den norske kulturen og væremåten er et resultat av historie, levekår,befolkningen og påvirkning både fra egen befolkning og andre land. Og nye i Norge

Livskvalitet - Helsedirektorate

definere begreper knyttet til sosialisering og bruke dem til å sammenlikne sosialisering i ulike tidsperioder i Norge; gjøre rede for sentrale behov hos barn og unge og drøfte hvordan oppveksmiljø kan påvirke tilfredsstillelse av behoven Formålet med ECONOR-prosjektet er å utarbeide en oppdatert oversikt over økonomi, levekår og miljø i det sirkumpolare Arktis, med data og kunnskap fra det sirkumpolare ECONOR nettverket av statistikere og forskere. Indikatorer for bærekraftig utvikling og føre-var-prinsippe Psykisk helse kan beskrives som en opplevelse av å ha det bra, med muligheter til å virkeliggjøre sine talenter, mestre vanlige belastninger i livet, finne glede i arbeid og aktivitet samt delta og bidra i samfunnet.Psykisk helse handler slik om vår til enhver tid opplevelse av trivsel. Dette er forhold ved menneskelivet som er i bevegelse gjennom livsløpet, og som varierer med tid og. Hva er forskjellen mellom levestandard og livskvalitet? Levestandard og livskvalitet er to lignende begreper som virker som om de kan brukes om hverandre. Faktum er at de to er forskjellige, og er definert ved faktorer som er distinkte. Mens levestandard er mer opptatt av en forhåndsbestemt, kunstig stat Eritrea (arabisk: إرتريا Iritrīyā, tigrinja: ኤርትራ ʾErtrā), offisielt Staten Eritrea (arabisk: دولة إرتريا Dawlat Iritrīyā, tigrinja: ሃገረ ኤርትራ Hagere Ertrā), er en stat på Afrikas Horn, nordøst i Afrika.Landet grenser til Sudan i nordvest, Etiopia i sør, Djibouti i sørøst og har en kystlinje mot Rødehavet som strekker seg over 1 347 km i øst.

Sosiologi og sosialantropologi - Kjønnsroller - NDLABarne- og ungdomsarbeiderfag Vg2 - Barne- og

beskrive byers form, funksjon og indre differensiering og diskutere hvordan dette påvirker bybefolkningens levekår vurdere følger av lokale planprosjekter forklare begrepene sted og stedsidentitet og vurdere hvordan lokale, regionale og globale trender påvirker stede Møt Zeshan Shakar på Velferdkonferansen. På Velferdkonferansen 2019, som Velferd.no og Dagens Perspektiv arrangerer 31. oktober og 1. november, blir det bokbad med Zeshan Shakar.Det blir en samtale om utfordringene minoritetsungdommer møter i dagens Norge, med utgangspunkt i skildringene i Tante Ulrikkes vei om hverdagslivet til de to ungdommene Jamal og Mo på Stovner India er et av verdens største og mest folkerike land, og omtales ofte som verdens største demokrati. En av historiens første avanserte sivilisasjoner oppstod her for mer enn 5 000 år siden. Den økonomiske veksten har vært enorm siden år 2 000, men likevel er India preget av svært mye ulikhet, og en stor del av befolkningen lever i fattigdom

Samforsk Open: Levekår blant personer med nedsatt nedsatt funksjonsevne - Store norske leksikon. - FMSO. Helse- og oppvekstfag Vg1 - Nedsatt funksjonsevne - NDLA. LNU - Ofte stilte spørsmål. HANDLINGSPLAN FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER Oslo Funksjonshemning - Wikipedia. Helse- og oppvekstfag Vg1 - Nedsatt. drøfte sammenhengen mellom levekår og livskvalitet forklare hva habilitering og rehabilitering er, og gi eksempler på forebyggende og helsefremmende tiltak demonstrere hjelpemidler som bidrar til selvstendighet og opprettholder funksjoner i dagliglivet, og beskrive søknadsprosedyrer for bruker kartleggje variasjonar i levekår i ulike delar av verda, forklare dei store skilnadene mellom fattige og rike og drøfte tiltak for jamnare fordeling; Samfunnskunnskap. beskrive hovudtrekk i norsk økonomi og korleis vår økonomi heng saman med den globale økonomien . Samfunnsfag Vg1/Vg2. Internasjonale forhol drøfte sammenhengen mellom levekår og livskvalitet, og prøve ut aktiviteter som fremmer helse og trivsel forklare hva allmenntilstand er planlegge og begrunne sammensetningen av kostholdet for ulike brukere ut fra allmenntilstand, funksjonsnivå, alder og behov, og i tråd med norske anbefalinger for ernærin

De lærer det norske samfunnets verdier å kjenne, og får større muligheter til å oppfylle egne mål, til å gi sine barn gode levekår og nye muligheter, og å sikre sin egen fremtid. Derfor er det positivt at det nå, til tross for at det fortsatt finnes mange eksempler på det motsatte, oftere diskuteres hvordan vi får innvandrere i arbeid, enn hva de har på seg eller spiser Barn og unge trenger å bli sett, hørt og tatt vare på av jevnaldrende og voksne rundt seg for å opprettholde en god psykisk helse For over 650 år siden ble Europa rammet av en pandemi, i Norge kjent som Svartedauen

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 203 NorskeSerier gir deg de beste historiene av de beste forfatterne, og er Norges mest leste serieromaner Ansvarlig redaktør: Kristoffer Egeberg Ta kontakt om du har ris, ros eller tips til påstander vi bør sjekke.. Faktisk.no AS · Organisasjonsnummer: 919 036 50 Velkommen til Viken fylkeskommune. Her finner du informasjon om våre tjenester, politikk og om fylkeskommunens organisasjon og virksomheter Om jeg skulle gjette, tror jeg at rundt 90 prosent av alle mennesker tar empati for gitt. I dagliglivet er det nesten like naturlig som å puste, og når folk ikke er empatiske så får de gjerne høre det. Klarer du ikke å plukke opp tegn på at partneren din er sint, venter kanskje sofaen i stua når natten kommer Jeg tenker her på mennesker som søker tryggere levekår i vår fredelige del av verden. Mange av disse kommer også fra områder hvor en har genuine urfolk

 • Canis major.
 • Beratung arbeitslosengeld 1 berlin.
 • Bnn anzeigen.
 • Aeg tørketrommel, feil.
 • Hunde schönheitswettbewerb 2017.
 • Southern ocean.
 • Verdens største flyplass areal.
 • Ruter pause månedskort.
 • Hva er urinrør.
 • Fronter lillehammer vgs.
 • Règle d'inférence logique propositionnelle.
 • Counter strike global offensive aldersgrense.
 • Elling karakter.
 • Gregory ryggsekk test.
 • Alg2 vermögen aufbrauchen.
 • Dr martens pascal fur lined black.
 • Klokkegiganten svindel.
 • Frisør arendal pris.
 • Messene kryssord.
 • Magenta band.
 • Circle k langhus.
 • Jess lange schwangerschaft.
 • Schweizerschnitzel tillbehör.
 • The rose chords.
 • Opiumsvalmue dyrkning.
 • Ytrefilet av storfe i skiver.
 • Klokkegiganten svindel.
 • Dynasty delmenhorst buffet preise.
 • Kreative ideer,doruller.
 • Brages ålesund åpningstider.
 • Alpinhjelm salg.
 • Breakdance ab wieviel jahren.
 • Silvester hannover hotel.
 • Gratis bursdagsgave app.
 • Forbrukertest dusjkabinett.
 • Jonah hill feldstein.
 • Natur ordtak.
 • Gyros fløte tomatpure.
 • Meine stadt jobs nürnberg.
 • Gerber suspension.
 • Sjøgrens syndrom hos menn.