Home

Flerkulturelt samfunn problemstilling

Problemstilling: Hvordan konflikter kan oppstå og løses i et flerkulturelt samfunn? I denne teksten skal jeg skrive om hvordan konflikter kan oppstå og løses i et flerkulturelt samfunn. En konflikt er uenighet og uoverensstemmelser som har en viss utstrekning i tid. Dette utvikler seg til en konflikt Flerkulturelle samfunn er samfunn som består av to eller flere grupper som betrakter seg selv, og anerkjennes av andre, som kulturelt forskjellige fra hverandre.Begrepet ble vanlig i journalistikk og forskning i 1990-årene. Fenomenet det viser til er imidlertid ikke nytt. De fleste større samfunn er sammensatt av flere kulturer, selv om samfunnet gjerne blir portrettert som kulturelt.

Oppgave 1. Norge omtales i dag som et flerkulturelt samfunn, en betegnelse som har økt i styrke de siste årene. I denne oppgaven skal du drøfte om Norge har blitt et flerkulturelt samfunn de siste tiårene, eller om vi alltid har vært det. Er dette et nytt fenomen, eller er det noe som lenge har preget det norske samfunnet Problemstilling Da setter vi i gang dere. Definer multikulturell kompetanse, og drøft personlige og sosiale utfordringer i et flerkulturelt samfunn. Jeg tørr å påstå at det flerkulturelle samfunnet i Norge sannsynligvis er den største samfunnsendringen i vår tid Dere skal lese side 210-231 (det flerkulturellesamfunn), samt benytte nett til å svare på de følgende spørsmål. Alle kilder må oppgis. Spesielt viktig er det.. Forutsetningen for et flerkulturelt samfunn med full ytringsfrihet er at alle har like muligheter, og at man har en sterk, robust anti-diskrimineringslovgivning, understreket Nour i sitt innlegg. Se hele Nours innlegg under. Forsker ved Statistisk sentralbyrå Lars Østby tok for seg empirien knyttet til innvandring og det flerkulturelle samfunn I et flerkulturelt samfunn eksisterer flere forskjellige kulturer sammen, og det er ulike etniske grupper. En etnisk gruppe i et samfunn skiller seg fra andre grupper på områder som språk, religion, matvaner, tradisjoner og historie. De ser på seg selv som forskjellige fra andre grupper og er interessert i å beholde sin egenart

Konflikter i et flerkulturelt samfunn - Studienett

Et flerkulturelt samfunn forutsetter bl.a. en erkjennelse av og aksept for det kulturelle mangfold. Det innebærer at man erkjenner at alle kulturer, språk og religioner er likeverdige. At språk som urdu, tyrkisk, arabisk, vietnamesisk etc. regnes som en del av det norske samfunn. Et samfunn hvor man oppfatter mangfold som positivt samfunn, som politisk virksomhet, arbeidsliv, utdanningssystem, kulturssfæren, media og forskning: Innvandring og innvandrernes situasjon i det norske samfunnet. Interessen for innvandring kan begrunnes med at Norge er i ferd til å bli et flerkulturelt samfunn, som igjen viser til at det norske samfunnet er i en endringsprosess Et flerkulturelt samfunn - JA eller NEI ? Vi bør nemlig snarest ta et valg om vi skal gå inn i framtida med ryggen først fylt med angst, eller med et bryst fylt av mot og kjærlighet til den.

De flerkulturelle mulighetene I asylmottak rundt om i landet sitter nærmere 2000 mennesker med innvilget flyktningstatus, men uten noe sted å bo Hva er så galt med et flerkulturelt samfunn? NYTT TEMA. Side 1 av 3 Neste > Innlegg: 865. agitator. 31.07.02 00:15. Del. Det er så mange som virker livredde for at Norge og særs byen Oslo skal bli oversvømmet at mennesker som ikke hører hjemme her

flerkulturelle samfunn - Store norske leksiko

Jeg spør fordi jeg som snart ferdig lærer føler meg som hår i suppa når jeg hevder at Norge IKKE er et flerkulturelt samfunn. men et kristent samfunn med stort rom for andre kulturer. Påstanden om det flerkulturelle samfunn mener jeg er propaganda framsatt (med stort hell) av krefter som vil feie vekk alle spor av kristendom i samfunnet Flerkulturelle samfunn SV-211-1 NDLA sin visjon er å lage gode, åpne digitale læremidler for alle fag i videregående opplæring og støtte opp om elever og lærere i aktivt og deltakende læringsarbeid Det har etter hvert blitt vanskelig å diskutere det norske samfunnet, eller for den saks skyld ethvert samfunn, uten å bruke ordet «flerkulturelt» Min problemstilling ble derfor som følger: Problemstilling: Hvilken forståelse har profesjonsutøvere av begrepet flerkulturalitet, og hvilken betydning har det for deres yrkesutøvelse at vi lever i et flerkulturelt samfunn? Metode: Som metode har jeg brukt kvalitativt intervju

Sosiologi og sosialantropologi - Flerkulturelle samfunn

Nordmenn lever i et mer flerkulturelt samfunn enn før, og er blitt mer positive til det. LEGGER VI Per Sandbergs virkelighetsoppfatning til grunn, er det oppsiktsvekkende at nordmenn har disse holdningene. Nå er ikke den virkelighetsoppfatningen alltid like lett å få grep om, slik den endrer seg før og etter beklagelser, og i ulike intervjuer For det første kan analysen gi et innblikk i hvordan skolens norskfag håndterer møtet med et stadig mer flerkulturelt samfunn. Moment og Grip teksten er skrevet av bredt sammensatte forfatterteam med erfaring fra norskfaget i skolen og høyere utdanning, og måten disse forfatterne skriver om dette kompetansemålet på, kan vi anta vil være representative for hvordan mange norsklærere.

DET FLERKULTURELLE SAMFUNNET: Problemstilling

- Norge som flerkulturelt samfunn - ulike perspektiver på forholdet mellom migrasjon og etnisitet, kjønn og seksualitet Studenter som består dette emnet har ferdigheter i å: - gjenkjenne teoretiske perspektiver til å drøfte ulike problemstillinger knyttet til migrasjon og flerkulturelle samfunn Hva vil vi med vårt flerkulturelle samfunn? Etter tragediene i Oslo og på Utøya viser de nyeste undersøkelsene at flere nordmenn nå er positive til det flerkulturelle samfunnet enn før flerkulturelt samfunn med tilnærmingen i USA, et land jeg har tilbrakt mye tid i. Også USA er kjent for å beskrive seg selv som åpent og inkluderende, men USA er likevel forskjellig fra Canada, til tross for mange likheter. Hovedforskjellen er følgende: USA fremstilles offisiel Fafo har de siste årene gjennomført en rekke prosjekter som handler om de kulturelle dimensjonene ved integreringsprosessen. Dette inkluderer islams plass i det flerreligiøse Norge og forholdet mellom myndigheter og nye religiøse minoriteter; studier av verdier, tillit og familieorganisering i ulike deler av innvandrerbefolkningen; organisering av offentlige tjenester og tilbud rettet mot.

Flerkulturelt samfunn - Studienett

 1. 1.1 Bakgrunn for oppgaven og problemstilling Et flerkulturelt samfunn I 2005 ble det nedsatt en arbeidsgruppe i regi av forsknings- og utdanningsdepartementet som skulle vurdere helheten i framtidens norskfag, særlig i lys av de utfordringene et flerkulturelt samfunn skaper. (Utdanningsdirektoratet, 2006, s. 8)
 2. Hvordan leve sammen i et flerkulturelt samfunn? - Kjønnslikestilling har med rette blitt kalt det flerkulturelle samfunnets hodepine, men vi må diskutere hvordan vi skal leve sammen og på hvilke premisser samtalen skal foregå, sier Hannah Helseth
 3. Hvilke utfordirnger og muligheter har vi i et flerkulturelt samfunn? Blog. July 16, 2020. Remote trainings: 3 tips to train your teams and clients onlin
 4. I dette notatet presenterer vi fakta og sentrale problemstillinger knyttet til innvandring, integreringspolitikk og utfordringene som oppstår i et flerkulturelt samfunn. De siste 30 årenes innvandring har hatt omfattende konsekvenser for demografi, politikk og kultur i Norge. Vi prøver her å gi en kortfattet oversikt over et omfattende felt, og tar blant annet opp hvem og hvor mange.
 5. problemstilling er et meget relevant og et aktuelt tema i dagens samfunn. Vi lever i et mangfoldig samfunn der kultur går på tvers av hverandre. Kommunikasjon i et flerkulturelt samfunn er etter

Flerkulturelle samfunn SV-211-1. Inngår i studieprogram. Sosiologi, bachelorprogram; Lektorutdanning for trinn 8-13, 5-årig masterutdanning; Sosiologi, årsstudium; Anbefalte forkunnskaper. SV-133 Innføring i sosiologi, SV-135 Sociology of Welfare and Equality eller SV-217 Childhood, Families and Gender Start studying Det flerkulturelle samfunnet - nøkkelspørsmål, laget av julieharaldstad. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Kanskje er det nå på tide å fortelle imamene og andre islamske ledere at respekt for individet, for dets rett til å velge sin egen livsledsager, for dets rett til å bestemme over sin egen kropp og seksualitet, for dets rett til å utvikle sine ressurser og talenter - og til å forløse sin egen kreativitet, uavhengig av kjønn, - er den form for respekt vi anerkjenner Flerkulturelt samfunn definisjoner med eksempler. Flerkulturelt samfunn definisjon fra Kulturkampen: Et flerkulturelt samfunn er et hvor forskjellige kulturer får lov til å eksistere og bevare seg under samme politet.Disse forskjellige kulturene kan holde seg selv eller blande seg med hverandre så mye de vil

Kapittel 1. Valg av problemstilling og metode. 1.1 Valg av problemstilling Det var veldig vanskelig å formulere en passende problemstilling, og slik det ofte er når en arbeider med kvalitativ metode, endrer problemstillingen seg underveis. Jeg tok utgangspunkt i å forske på kulturkonflikter i det norske samfunnet. Ettersom arbeidet me Norge som et flerkulturelt samfunn. Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre utgjorde 17,7 prosent av befolkningen i Norge ved inngangen av 2019. En stadig økende andel av innvandrere og deres barn innebærer møter mellom ulike kulturer i samfunnet, og vi blir møtt med andre verdier, vaner og tradisjoner Hvilke utfordringer og muligheter gir det flerkulturelle samfunnet oss i yrkeslivet? For­fat­ta­ren: Va­nes­sa Sol­haug (17) frå Fos­na­våg (opp­hav­leg frå Lar­vik). De flerkulturelle arbeidstakerne gir Norge mulighet til å møte landets behov for arbeidskraft i både helse og oppvekst- og sosialsektoren, og i mange andre yrker Og samfunnet adopterer både gode og dårlige skikker. Vi får nye matretter, nye klesstiler, ny musikk, ny religion, nytt språk, og kanskje viktigst av alt et nytt syn på andre mennesker. Alt i et samfunn forandres av påvirkning fra andre kulturer Hva er misjon og trosopplæring i et flerkulturelt samfunn? - Er kirken en gammel dinosaur som speiler det Norge vi hadde for 50 år siden? I denne artikkelen utfordrer prest i Bøler Kirke, Erle Fagermoen, oss til å reflektere rundt hva vi gjør - og hvem vi gjør det for..

Det flerkulturelle samfunn er en styrke - Den norske

Et flerkulturelt samfunn er et samfunn bestående av ulike kulturer som har forskjellige verdier, tradisjoner, religioner, normer, synspunkt mm. I et flerkulturelt samfunn må de forskjellige kulturene lære å leve sammen og derfor er det viktig at alle blir respektert. Kunnskap er nøkkelen til respekt Vi i Norge lever i et flerkulturelt samfunn. Det bor mange som kommer fra andre kulturer enn den vi er oppvokst med her. Når vi lever i et flerkulturelt samfunn kommer det mange fordeler og noen ulemper. Noen av fordelene som kommer er at vi får bedre forståelse av andre kulturer. En ulempe med det, kan være at det også kommer mange fordommer Norsk Innvandrerforum ble opprettet i 1993 og er en organisasjon som arbeider for et flerkulturelt, antirasistisk samfunn basert på likestilling og gjensidig respekt mellom ulike etniske grupper. Vi arbeider for å utvikle et samfunn hvor alle kulturer, språk, religioner etc. aksepteres og anerkjennes som likeverdige Konflikthåndtering i et flerkulturelt samfunn; Konflikthåndtering i et flerkulturelt samfunn. Denne videreutdanningen vil bidra til å videreutvikle din forståelse for det flerkulturelle samfunnet og gjøre deg bedre rustet til å håndtere konflikter som du kan de stå overfor 10 Kommunikasjon i et flerkulturelt samfunn. Innhold kapittel 10. Migrasjon er ikke noe nytt (s. 220) Ulike tilpasningsformer (s.222) Likestilling i det flerkulturelle samfunnet (s.227) Makt og avmakt i en kommunikasjonssituasjon (s.229) Diskriminering (s. 232) Problemstilling:.

Overordnet problemstilling og formål for oppgaven..... 7 1.2.3. Avgrensninger Norge i dag er et flerkulturelt samfunn, noe jeg utdyper og begrunner i kapittel 2. En logisk følge av at Norge er et flerkulturelt samfunn er at en norske skolen er flerkulturell - ford «Advarer mot flerkulturelt samfunn» er Klassekampens overskrift samme fredag. I en stor reportasje fra lanseringen skriver redaktør Braanen og Jon Hustad følgende: «Flere av forfatterene er sterke tilhengere av å styrke integrasjonen av innvandrere i det norske samfunnet og kritiserer ambisjonen om at Norge skal være et flerkulturelt samfunn » (våre uthevinger) I et flerkulturelt samfunn eksisterer flere forskjellige kulturer sammen. Vi snakker ofte om ulike etniske minoriteter.En etnisk gruppe i et samfunn skiller seg fra andre grupper på viktige områder: Det kan være språk, religion, matvaner, tradisjoner og historie

Et flerkulturell samfunn - Norsk Innvandrerforu

Bakgrunn. Det norske samfunnet har til alle tider vært flerkulturelt.Til tross for at Norge har vært blant de mest homogene nasjonalsamfunnene i Europa, har landet aldri vært helt etnisk, språklig eller religiøst homogent.Man regner at landet har vært bebodd av samer i rundt 10 000 år, til tross for dette er det først i senere tid at samisk og kvensk kultur og deres politiske. Flerkulturelt råd skal forelegges alle saker som har betydning for Bodøs flerkulturelle befolkning, herunder budsjett og planer, og har rett til å uttale seg i sakene. Rådet kan ta opp saker på eget initiativ. Om flerkulturelt råd. Oppnevnes av bystyret for kommunevalgperioden, altså for 4 år. Rådet skal bestå av syv medlemmer Pleym skrev: Som liberalist mener jeg et flerkulturelt samfunn er positivt. Det spørs hva som menes med flerkulturelt. Om man mener multi-etninsk er jeg med på det. Men når det gjelder kultur, er det jo nettopp den islamske kulturen som muliggjør de voldelige reaksjonene på de famøse tegningene Et mer flerkulturelt samfunn betyr ikke at vi må slå strek over vår 1000-årige kristne kulturarv. DEBATT: Kristendommen har på en spesiell måte preget vårt samfunn og vår kultur. Den som tviler på det, kan jo bare ta på seg oppgaven med å telle antallet kirkespir fra Kristiansand til Kirkenes Videreutdanningen i flerkulturelt arbeid ved Høgskolen i Telemark er utviklet på bakgrunn av et økende behov for flerkulturell forståelse og kompetanse innen flere sektorer. Norge er i dag et flerkulturelt samfunn, og vi er en del av verdenssamfunnet gjennom økt handel, kommunikasjonsnettverk, internasjonalisering og globalisering

Utfordringer i dagens samfunn. Mange unge har det bra og trives godt både med livene sine, foreldre og venner. Mange opplever også utfordringer. Ensomhetsfølelsen øker blant unge, sosialt press på vellykkethet og prestasjoner øker, samtidig som at mange unge rapporterer at rammene for normalitet snevres inn. Ung i Nordlan Helsearbeid i et flerkulturelt samfunn prøver å gi svar på disse og andre spørsmål, og har som mål å gi helsearbeidere hjelp til å sette seg inn i ulike pasientgruppers tenkesett og bakgrunn. På den måten blir det lettere å stille relevante spørsmål til disse pasientene på en god måte, og å håndtere situasjoner som kulturforskjeller fører med seg

Noen land og samfunn er mer flerspråklig enn andre på grunn av store innvandrermiljøer og etniske grupper som bruker mange ulike språk. Kulturell og språklig kontakt. Siden tidenes morgen har det vært kulturell og språklig kontakt mellom forskjellige kulturer Relaxing Sleep Music 24/7, Healing Music, Calm Music, Sleep Meditation, Yoga, Study Music, Sleep Yellow Brick Cinema - Relaxing Music 1,503 watching Live no

Å være flerkulturell i Norge : Kulturforskjeller med unge

Problemstilling: Hvordan kan sykepleierens kulturkompetanse bidra til ivaretakelse av verdighet hos kvinnelige muslimske innvandrerpasienter i somatisk sykehus? Metode: Litteraturstudie med hermeneutisk tilnærming Et av de viktigste spørsmål i tiden som kommer ser vi nå konturene av: Hvordan leve sammen, når samfunnet består av ulike kulturer? Under kritikk og selvkritikk av den pågående debatten om integrasjon er det blitt stadig klarere at sameksistens også må kreve noe av oss, de innfødte. At det perspek (Knudsen, 2018). Som et resultat av dette blir samfunnet mer mangfoldig. Dette innebærer at befolkningen i Norge består av mennesker med ulike språklige, kulturelle og religiøse bakgrunner (Gjervan, Andersen, & Bleka, Se mangfold! Perspektiver på flerkulturelt arbeid i barnehagen, 2012, s. 9) En integrert prestetjeneste i et flerkulturelt samfunn. Det er mitt inntrykk at sykehusprester og -diakoner i prestetjenestene på norske sykehus har høy faglig kompetanse og nyter stor tillit. Hvorfor skal vi da endre tjenesten? Etter min mening er det naturlig at prestetjenesten utvikler seg og finner sin plass i et samfunn i endring Utviklingen mot et mer flerkulturelt samfunn aktualiserer skillet mellom de ulike solidaritetsformene. Mens man i Norge har basert fellesskap på forestillinger og idealer om likhet, med noen klare felles verdier som man kunne kalle norskhet, har utviklingen av det flerkulturelle samfunn i stor grad endret denne forestillingen

Problemstilling: Hvordan kan sykepleierens kulturkompetanse bidra til ivaretakelse av verdighet hos kvinnelige muslimske innvandrerpasienter i somatisk sykehus? Verdighet i et flerkulturelt samfunn: nb_NO: dc.title.alternative: Dignity in a multicultural society: nb_NO: dc.type: Bachelor thesis: nb_NO: dc.subject.nsi: sykepleievitenskap: nb_NO Politiet i et flerkulturelt og mangfoldig samfunn Et heterogent og sammensatt samfunn vil stille politiets overfor endrete og nye krav og forventninger. For at politiets møte med publikum skal oppleves trygt, rettferdig og tillitsvekkende av alle befolkningsgrupper, må politiet videreutvikle sin profesjonalitet Norge har blitt et flerkulturelt samfunn med økende forskjeller mellom majoritets- og minoritetsbefolkningen. Boken behandler svært aktuelle spørsmål knyttet til situasjonen for kvinner og barn med flyktning- eller innvandrerbakgrunn, eller som tilhører ulike etniske og religiøse minoriteter flerkulturelt samfunn, er det viktig å vite hva sosi-alarbeidere opplever som utfordringer i dette arbei-det. Vi har derfor i to studier henvendt oss til prak-sisfeltet for å høre hva sosialarbeidere selv sier om sine erfaringer fra minoritetsarbeidet. Vi var interes-sert i hva de opplevde som spesielt krevende, hvilk

Rasisme påvirker samfunnet både direkte og indirekte på så mange måter at det er vanskelig å svare på spørsmålet her. Blant annet får det konsekvenser for både de som blir rammet av rasisme, de som utsetter folk for rasisme og alle som er en del av samfunnet hvor rasisme eksisterer - DINE forfedre har kjempet og sloss for at nettopp DU skal få kalle dette for DITT land. Er du for et flerkulturelt samfunn kunne du like gjærne ha spytta på grava til dine forfedre. Tro om de neste generasjonene kommer til og spytte på vår grav nettopp pga dere valgte et flerkulturelt Norge

SRLE2 Samfunn, religion, livssyn og etikk 2 Emneplan for studieåret 2020/2021. Tidligere studieår. praktisere og lede flerkulturelt foreldresamarbeid; Studentene skal undersøke en SRLE-faglig problemstilling ved å innhente informasjon for å belyse en selvvalgt problemstilling Kapittel 3 Et flerkulturelt samfunn Her finner du oppgaver til kapittel 3 i Her på berget Tekstbok (side 34-45). Husk også oppgavene i Her på berget Arbeidsbok Show simple item record. Et flerkulturelt samfunn. En komparativ analyse av norsk og svensk integreringspolitikk som en toveis proses Flerkulturelt arbeid. Kirkens Bymisjon arbeider med inkludering i et flerkulturelt og mangfoldig samfunn. Vi vil skape et romsligere samfunn og et inkluderende fellesskap Det norske samfunn er pr. definisjon blitt et flerkulturelt samfunn. Her lever folk med forskjellig tro, kultur og etnisk opprinnelse side om side. Spørsmålet er bare hva de framtidige utfordringene blir. Før jeg går videre, vil jeg fastslå følgende: For det første at et flerkulturelt samfunn er det beste som finnes og en global realitet

FFT /Flerkulturelt Forum Tromsø/, Tromsø, Norway. 301 liker dette. Flerkulturelt forum Tromsø (FFT) ble dannet 25. juni 2008 og er et møtested for alle som bor i Tromsø Positivt med flerkulturelt samfunn Finnes det bare negative sider ved et flerkulturelt samfunn . Vi har nå sett at en del konflikter kan forekomme i et flerkulturelt samfunn, men det er også viktig å se på de positive sidene flerkulturelt samfunn TEMA. 2 KREFTSYKEPLEIE 1-2016 KREFTSYKEPLEIE blir gitt ut av Norsk Sykepleierforbunds fag-gruppe Forum for Kreftsykepleie, i samarbeid med Sykepleien. ISSN: 0804-0567 ANSVARLIG UTGIVER NSFs Faggruppe Forum for Kreftsykepleie v/leder Mona Grytten Tlf: 98 80 72 5 Start studying Et flerkulturelt samfunn. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Har kommet over noen eksempler på eksamensoppgaver i samfunnsfag og skal selv opp som privatist om tre dager. Skulle ønske jeg fant disse tidligere - håper inderlig noen har nytte av dem. INDIVID OG SAMFUNN a. Hva er typisk norsk i Norge i dag? b. I hvilken grad er det riktig å si at forskjellene.. Man skal snakke om et tema eller problemstilling, og belyse de ulike synspunktene eller sidene av en sak. En god drøfting. En god drøfting er når du klarer å belyse alle sidene av en sak, slik at en som leser det også kan gjøre seg opp en mening rundt temaet du skriver om, men også få innsikt i andre sider av saken 4 Et flerkulturelt samfunn. Her finner du lærerressurser til kapittel 4. I kapittel 4 dekkes dette kompetansemålet: Eleven skal kunne gjøre rede for utfordringer og muligheter som vårt flerkulturelle samfunn representerer for yrkesutøvelsen i oppvekst, helse- og sosialsektoren Samfunn, i politisk dagligtale ofte oppfattet som synonymt med nasjonalstat. I samfunnsvitenskapene blir samfunn oftere analysert som et sosialt system. Det er vanlig å operere med tre hovedbetydninger: samkvem, omgang, forbindelse, lag, krets, sammenslutning, selskap med religiøst, ideelt eller faglig formål, omfattende, selvstendig folkegruppe med et eget landområde og levesett

Flerkulturelle arbeidsplasser - både utfordringer og

Flerkulturelt forum ble etablert i 2001 og har vært i stabil drift siden. Forumet retter søkelyset mot mangfoldet av utfordringer vi finner i møtene mellom representanter for majoritet og minoriteter i et flerkulturelt samfunn: Forstår jeg det du sier og det du gjør Det tror ikke Grete Brochmann.Hun tror ikke på det konfliktløse samfunn. 10 SISTE FLERKULTURELT: 13.06.2002 13:16 Skikk og bruk 11.06.2002 12:11 Makt og flerkultur. 05.06.2002 13:1 Et flerkulturelt samfunn. Start - Et flerkulturelt samfunn. Her drøfter vi hva kultur er, og hvordan det har gått til at Norge er blitt et flerkulturelt samfunn. I den sammenheng behandles både frivillig migrasjon og forhold knyttet til flyktninger og asylsøkere

2. Problemstilling. Problemstillingen er forskningsspørsmålet, dvs. det du ønsker å undersøke og finne ut av. Den skal være faglig relevant og mulig å svare på innenfor rammene av oppgaven. Det blir dermed viktig med en klart formulert og avgrensende problemstilling Flerkulturelt samfunn = utopi? NYTT TEMA. braveattack Innlegg: 2301. 16.02.08 21:10. Del. Eller er det mulig? Kommentarer folkens! Upassende innlegg? Svar. Fabian56 Innlegg: 1338. 16.02.08 23:29. Del. Ikke så lenge innvandrerne består av muslimer. De kan aldri la seg integrere i et vantro samfunn Særlig i et flerkulturelt og demokratisk samfunn må vi ha ulike meninger, hilsen John Stuart Mill. Slik sett så kan vi ha rett begge to, men du bør ikke tillegge meg meninger jeg ikke har. Vikingene for eksempel var brutale, men også dyktige handels menn Psykisk helse i et flerkulturelt samfunn . Rapport fra Rådet for psykisk helse (2007). Forfatter: Kirsti Jareg. Denne rapporten handler om psykisk helse og etniske minoriteter fra lav- og middelinntektsland Lydbok kapittel 4 Et flerkulturelt samfunn (2014) Innledning kap. 4 (s. 83) 0:39 Last ne

 • Lebenshilfe st johann in tirol.
 • Nashville season 6 episode 1.
 • Rikstv dekoder elkjøp.
 • Kognitiv funksjon definisjon.
 • The shack korsets seier.
 • Genesis mining iceland.
 • Lebensmittelfarbe mischen tabelle.
 • Altaposten pdf.
 • Cinderella film anschauen.
 • Syphilis behandlung.
 • Kamera entfernung berechnen.
 • Ausgefallene namen mit bedeutung.
 • Papagei kaufen.
 • Iglow vippeserum prisjakt.
 • Romsdalseggen erfaringer.
 • Vinterlagring lazy boyz.
 • Dikt til en voksen datter.
 • Freenet mail einstellungen.
 • California king bed size.
 • Temperatur physik formel.
 • Pyntefat med lys.
 • Furminator kloslip hund.
 • Tanzkult die tanzschule lüneburg.
 • Blanding kryssord synonym.
 • News waldbröl.
 • The rose chords.
 • Samvirkeprinsippet.
 • Utredning mage tarm.
 • Water park germany.
 • Hvorfor er vannet turkis.
 • Cable current awg.
 • Mest sålda begagnade bilar.
 • Begivenheter 1937.
 • Glideskinner til skuffer.
 • Jeb bush height.
 • Ute freudenberg youtube.
 • Canon ef s 10 18mm f/4.5 5.6 is stm.
 • Windows 7 update fix.
 • Pubg aldersgrense.
 • Mvv tarifrechner.
 • Weisheiten esel.