Home

Dansk skriftspråk i norge

Dansk er det nordiske språket som andre nordbuar har størst problem med å forstå - og hovudårsaka er den danske uttalen. Å lesa dansk er sjeldan noko problem. Å forstå talespråket er noko heilt anna. Ei forklaring er at det er stor skilnad mellom dansk tale og dansk skriftspråk I 1830-årene ble språket i Norge et nasjonalt debattemne. Det danske skriftspråket og norske talespråket sto langt fra hverandre, og man [hvem?] stilte spørsmål ved om dette var hensiktsmessig. Det dannet seg tre fraksjoner som hadde synspunkter på saken. Noen ville beholde dansk som skriftspråk, [omstridt - diskuter] men disse var i klart mindretall, og dette synspunktet fikk ikke. Dansk er et språk som hører til den germanske språkgrenen i den indoeuropeiske språkfamilien. Det er offisielt språk i Danmark. Innen de germanske språkene utgjør dansk, sammen med svensk, norsk, færøysk og islandsk, de nordgermanske eller nordiske språkene. Innen nordisk grupperes dansk og svensk på grunnlag av lydutviklingen i en østnordisk gruppe, mens norsk, færøysk og. Svar: Det er misforståelser og feiloppfatninger når det det gjelder nordmenns talespråk i de fjerne århundrene, og det er langtfra alt man vet. Men noe er sikkert: 1. Overklassen i Norge bestod av både dansker og nordmenn, altså av både danskfødte og norskfødte. 2. Danskene i Norge snakket dansk, men nordmennene greide like dårlig å snakke dansk den gang som nå Hva er årsakene til at dansk overtar som skriftspråk i Norge? To konsonantlyder som fortsatt finnes i moderne engelsk og islandsk, forsvinner i mellomnorsk tid. Hvilke konsonanter er dette? I mellomnorsk tid øker tallet på lånord fra nedertysk. Gi noen eksempler

Dansk - Språkråde

 1. På 1800-tallet var skriftspråket i Norge dansk. Etter at unionen med Danmark ble oppløst i 1814, mente mange i Norge at vi måtte ha et eget, norsk skriftspråk. Språkdebatten på 1800-tallet handlet i stor grad om identitet. At mange ønsket et norsk skriftspråk må ses på som en del av nasjonsbyggingen på denne tiden
 2. Etter at Norge i 1814 erklærte sin uavhengighet fra Danmark, var hovedspråket fortsatt dansk. og det var ikke før i 1830-årene ønske om et eget skriftspråk kom sterkt frem. og knud Knudsen viste seg å være en viktig person, Knudsen ville fornorske det danske språket, han hadde 12 kortsiktige pluss 3 langsiktige endringer
 3. Mange av orda i dansk og norsk bokmål er like, medan mange ord i svensk er dei same som i nynorsk. Døme kan vera ordet setning på norsk bokmål og dansk der ein på svensk og nynorsk brukar me(i)ning. At dansk og norsk bokmål har mykje likt i ordforrådet, er eit teikn på at det norske bokmålet som skriftspråk, er basert på dansk
 4. Eliten i Norge skreiv dansk og la talemålet sitt så nært opp til dansk som mulig Han ønsket et norsk skriftspråk tuftet på ei gradvis fornorsking av dansk. Knudsen ville ta utgangspunkt i den dannede dagligtalen - talemålet til eliten i byene - og gjøre dette om til et skriftspråk
 5. Hvorfor har vi to skriftspråk i Norge? by Randi Krogsæter. Bidialektale språkbrukere i det norske dialektparadiset. Norsk - Ivar Aasen og Knud Knudsen - NDLA. Hvorfor Har Vi To Skriftspråk I Norge Prezi. Beholde dansk som skriftspråk by Helle Høihilder. Språk:litteraturhistorie - NOR1300 - UiO - StuDocu. Språket i stortingsreferata.
 6. Siden dansk stod så sterkt var det ikke gjennomførbart å ta i bruk svensk som skriftspråk selv om vi var i union med Sverige. Med eget parlament og grunnlov mente Norge at det bare var rett og rimelig at Norge skulle få et eget skriftspråk
 7. Siden vi fikk to skriftspråk i Norge har vi enda ikke blitt enige om hvordan de skal stå i det norske samfunnet. Runer var det første alfabetet i Norden, og de skrapte runene inn i bark og stein med skarpe gjenstander, det er derfor runene bare er rette streker. Det neste skriftspråket var urnordisk fr

Bakgrunnen er historisk. I 300 år var Norge en del av Danmark, og dansk var det offisielle skriftspråket i Norge. Etter frigjørelsen i på begynnelsen av 1800-tallet ville nordmennene skape et eget, norsk skriftspråk. Dette skjedde med to konkurrerende metoder Norsk er et nordisk språk som er offisielt språk i Norge og morsmål til rundt 90% av befolkningen (i 2012 morsmål til omtrent 4 320 000 personer).Det snakkes også av over 50 000 norsk-amerikanere i USA, spesielt i Midtvesten.Norsk, svensk og dansk utgjør sammen de fastlandsnordiske språkene, et kontinuum av mer eller mindre innbyrdes forståelige dialekter i Skandinavia 1500-tallet: Dansk bibel og dansk kirkepråk i Norge 1814: Unionen oppløses, men dansk fortsatt skriftspråk 1830: Språkdebatt, Wergeland tar til orde for fornorskin Hvorfor har vi to skriftspråk i Norge? by Randi Krogsæter. Norsk - Ivar Aasen og Knud Knudsen - NDLA. Hvorfor har vi to skriftspråk i Norge? by karen klungerbo. Språk:litteraturhistorie - NOR1300 - UiO - StuDocu. Språkutviklingen i Norge - ppt video online laste ned

Norsk språkhistorie (1830-1900) - Wikipedi

dansk - Store norske leksiko

 1. Norsk skriftspråk på 1300-, 1400- og 1500-tallet. Forsiden. Og dermed døde tilslutt norrønt ut som skriftspråk i Norge, i takt med at dansken ble mer og mer gjeldende. Legg inn din oppgave! Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden,.
 2. Å endre dansk skriftspråk i norsk retning ved å ta inn norske ord og norske lyder og bøyingsformer i skriftspråket. Å lage nynorsk. 6. Hva menes med språkreising? Å gjøre språket bedre. Å endre det danske skriftspråket. Å skape et nytt norsk skriftspråk, gjenreise et norsk skriftspråk uten innblanding fra dansk (nynorsk) 7
 3. I 1814 skjedde det mye for Norge. 1814 er året Norge fikk sin egen grunnlov og ble et selvstendig rike etter over fire hundre år under Danmark. Men før året var omme ble Norge knyttet til Sverige i en ny union. Det var ingen samlet motstand mot den dansk-norske union før 1814, men vi kan likevel se tegn til en økende nasjonalfølelse
 4. 10. Ble bokmål og nynorsk likestilt som offisielle skriftspråk i 1814? Ja; Nei; 11. Har vi fremdeles to skriftspråk i Norge

Norge er et vakkert land som har kommet langt i forhold til andre. Helt siden 1885 har vi hatt to skriftspråk i Norge, nynorsk og bokmål. Alt dette skjedde etter at Norge ble selvstendig. Etter at Norge kom ut av unionen med Danmark, var det mange som var enige om at det kunne vært grei Norge fikk nasjonalfølelse og ville ha eget skriftspråk som erstattet dansken. Debatten om det norske skriftspråket skjøt fart i 1830 og 1840-åra med blant annet Knud Knudsen og Ivar Aasen. De ansees som stamfedrene til bokmål og nynorsk. Det kan kanskje virke unødvendig å ha to skriftspråk når de er sterkt beslektet I 1536 blir Norge underlagt Danmark, og alle dokumenter blir fra nå skrevet på dansk. Derfor kalles perioden for dansketiden. Språket som ble snakket i Norge på denne tiden var riktignok ikke dansk, m ( På 1700-tallet Dansk norsk tid påvirkningene på språket Ble preget av tidens kulturelle strømninger. Ord ble tatt opp fra sagaer og middelalderlig dansk. En klarere teoretisk forståelse av dansk. Etter 1814 skrev nordmenn riktigere dansk enn noen gang. -Dansk blir brukt mer o På den andre siden sto bondebefolkningen, med norske røtter. De språklige forholdene i Norge kom for mange til å symbolisere den kulturelle kløften i samfunnet. Knud Knudsen (1812-1895) var blant de som arbeidet for en fornorskning av det danske skriftspråket i Norge

Snakket nordmenn dansk før? - Riksmålsforbunde

 1. Nemlig at svensk skriftspråk ble innført etter bare en generasjon. En naturlig reduksjon var da å tviholde på det skriftspråket landet hadde, nemlig Dansk. På grunnlag av dette laget Norge også en ny lov i grunnloven som sa at alle lover i Norge skulle være skrevet på Norsk
 2. Dansk er det nordiske språket som andra nordboere har størst problemer med å forstå - og hovedgrunnen er den danske uttalen. Å lese dansk er sjelden noe problem. Å forstå talespråket er noe helt annet. En av forklaringene på dette er at det er en stor forskjell mellom dansk tale- og skriftspråk
 3. st blant våre skriftlærde, fikk dansk skriftspråk stadig større betydning i tiden som fulgte. Den danske kongen innsatte bevisst utlendinger i norske embeter. Den danske perioden / 'nynorsk' Begrepet ny-norsk brukes på
 4. · Dansk burde fortsatt være skriftspråket i Norge, men med en egen benevnelse som knyttet det til Norge. · Det danske skriftspråk burde gradvis tilpasses norsk talemål. · Norge burde får eget skriftspråk der norsk talemål og tidligere skrifttradisjon i Norge, også kjent som norrønt, skulle være utgangspunktet
 5. I 1830-årene hadde ikke Norge eget skriftspråk og nordmenn skrev dansk som følge av unionen med Danmark. Det var stor forskjell på hvordan folk skrev og hvordan de snakket. Dette ville Ivar Aasen (1813-1896), opphavsmannen til nynorsk, gjøre noe med
 6. Dansk burde fremdeles være skriftspråk i Norge, men det burde få en egen benevnelse, som kunne knytte det til Norge Det danske skriftspråket burde gradvis tilpasses norsk talemåte Norge burde få et eget skriftspråk, med utgangspunt i nork talemål og i tidligere skrifttradisjon i Norge, det vil si norrønt
 7. erende skriftspråket i Norge - En revisjon av det danske skriftspråket var det som viste seg å få gjennomslagskraft

Knud Knudsen fra Tvedestrand i Aust-Agder regnes som bokmålets far. Han var som Ivar Aasen opptatt av at Norge skulle ha et skriftspråk som var uavhengig av dansk. Knud Knudsen. Knudsen ble født to år før vi gikk ut av unionen med Danmark i 1814. På denne tiden var det kun ti prosent av Norges befolkning som behersket dansk skrift og tale 1525: Dansk skriftspråk overtar fullstendig I 1525 ble unionen mellom Norge og Danmark formelt opprettet, og det norrøne skriftspråket ble ganske raskt erstattet av dansk. Administrasjonen av landet ble lagt til København, der også både kongen og regjeringen holdt til

2. Dansk skriftspråk burde gradvis bli tilpasset norske dialekter og norsk tale. 3. Norge burde få sitt eget skriftspråk som hadde utgangspunkt i tidligere skrifttradisjoner i Norge (norrønt) og norske dialekter. De som ønsket å beholde det danske skriftspråket begrunnet det med at var praktisk fordi det ble brukt over alt i samfunnet Dansk skriftspråk var regjerende i Norge i rundt tre hundre år, og få kunne derfor skrive i tiden rundt 1814 da Norge fikk sin egen grunnlov. Folk flest synes at det å skrive dansk var komplisert fordi rettskrivingen var annerledes enn hvordan de snakket

DANSK OG NORSK. Det er ikke nevneverdig forskjell i ordstilling (leddstilling) mellom norsk og dansk. Eksempelet du nevner - «jeg kjøper ham det» - vil være like gammeldags på dansk som det er på norsk. Det er ubrukelig, en germanisme (Ich kaufe ihm das). Nå er det jo slik at indirekte objekt er fullt mulig i mange tilfeller Fra ca. 1500 til ca. 1850 var dansk det eneste skriftspråket i Norge. I 1814 fikk Norge sin egen grunnlov, og unionen med Danmark tok slutt. Norges selvstendighet ble ofte diskutert på 1800 - tallet, og mange ble opptatt av at Norge måtte ha sitt eget skriftspråk siden vi hadde blitt uavhengige Flertallsskriftspråket i Norge kalles derimot offisielt bokmål, uoffisielt også riksmål, og dette stammer fra det felles norsk-danske skriftspråket, men etter 1907 er det revidert flere ganger slik at det i dag står fram som et eget skriftspråk forskjellig fra dansk, om enn fremdeles svært likt dansk i skrift, men veldig ulikt dansk som talespråk Det finnes mange måter å snakke norsk på. I hele landet finnes det mange forskjellige dialekter. I tillegg har vi to offisielle skriftspråk i Norge, bokmål og nynorsk. Min påstand er at vi ikke trenger to skriftspråk, og at bokmål er mer enn nok. Folk som kommer fra andre land, som jeg, mener at de Jeg mener ett skriftspråk holder i Norge. Da ønsker jeg selvsagt bokmål. Dette mener jeg fordi: - Rent praktisk er det lettere - Mengden skrivefeil blant ungdom er altfor stor, og man burde derfor fokusere skikkelig på å lære ett skriftspråk skikkelig istedet for 2 sånn passe

I Norge var skriftspråket lenge dansk fordi Norge og Danmark var ett kongerike, og i skolen måtte elevene snakke et slags norsk-dansk standardtalespråk. Men etter at Norge ble selvstendig i 1814, mente noen at elevene burde få bruke sitt eget talemål, altså dialekten, og i 1878 ble det lovfestet at læreren måtte tilpasse seg elevens talespråk I Norge har vi to språk: norsk og samisk. Samisk er samene sitt språk. Samene lærer både samisk og norsk på skolen. Norsk og samisk tilhører to helt forskjellige språkgrupper. spraak02.mp3 Skriftspråk. Vi har to norske skriftspråk: bokmål og nynorsk. Grunnen til dette er at vi var i union med Danmark i nesten 400 år I Norge i dag har vi bare et språk, norsk, men vi har to skriftspråk. Disse skriftspråkene kaller vi Nynorsk og Bokmål. Bokmål er et skriftspråk som bygger på det danske språket, mens nynorsken derimot er et skriftspråk som bygger på de norske dialektene. Lenge har dette vært et aktuelt tema som har vært my Den gikk i korthet ut på at Norge hadde blitt befolket gjennom innvandring fra nordøst, mens befolkningen i Sverige og Danmark kom fra sørøst. Som en følge av dette mente Keyser og Munch at den norske folkestammen måtte betraktes som renere enn den danske og svenske. Teorien fikk stort gjennomslag i Norge, men ble avvist på 1860-tallet

Skriftspråket i Noreg var framleis dansk. Somme ville fornorske skriftspråket, endre skriftspråket i norsk retning ved å ta inn norske ord, lydar og bøyingsformer. Det var òg folk som ville behalde det danske skriftspråket slik det var. Andre ville ha ei målreising, det vil seie å skape eit nytt norsk skriftspråk på grunnlag av. skriftsprÅk i norge Å utvikle språket, det var en stor debatt hvordan man snakker eller hvordan man skriver, det var disse tre muligheter, Dansk, fornorske, Nytt Norskspråklig, de som bodde i Byen med pent høy status foretrukket Dansk og de som bodde på Landet drivet de mest med Norsk Dialekt Tilbake til nordmenns - og historikeres - forhold til dansketida.Rett etter 1814 brøt det ut en heftig strid i den dansk-norske eliten i Norge da Nicolai Wergeland ga uttrykk for den.

Norge fikk nasjonalfølelse og ville ha eget skriftspråk som erstattet dansken. Debatten det norske språket skjøt for full i 1830 og 1840-åra med blant annet Knud Knudsen og Ivar Aasen. De ansees som stamfedrene til bokmål og nynorsk ; Hvorfor har vi to skriftspråk i Norge? - Røysta 2017/1 . Heisann! Skal halde foredrag i norsk på tirsdag Det hele begynte på 1800- tallet. 1800- tallet var det store århundret for nasjonsbygging i Europa. Det å ha egen nasjonal identitet var viktig, og det er her Norge kommer inn. Norges skriftspråk var bygd opp på et fremmed talemål, altså dansk. Norge kom nå i gang med å lage sitt eget skrift språk, som senere ble kalt landsmål.. · Dansk burde fremdeles være skriftspråket i Norge, men det burde få en egen benevnelse, som kunne knytte det til Norge. · Det danske skriftspråket burde gradvis tilpasses norsk talemål. · Norge burde få et egent skriftspråk, med utgangspunkt i norsk talemål og tidligere skrifttradisjon i Norge, det vil si norrønt

Norsk - Språket i mellomnorsk tid - NDL

Norrønt er et språk som ble snakket i Norge og på Island i perioden ca. 800-1350. Islendingene kommer opprinnelig fra Norge, Grunnen til dette er at norsk som skriftspråk ble fra senmiddelalderen erstattet av dansk skriftspråk, noe som førte til at den norske befolkningen hadde dansk som skriftspråk i en periode Kristian 3.s danske bibel, som ble trykt i København i 1550 var et viktig virkemiddel til å spre dansk som skriftspråk i Norge. Alle kirker ble pålagt å kjøpe et eksemplar. For Imsen var det mest varige resultatet av Christian IIIs maktovertakelse den religiøse og kirkelige siden ved statsutviklingen (Imsen 20) Hadde ikke nynorsk vært obligatorisk for oss bokmålselever, hadde ingen giddet å lære det. Vi har to offisielle skriftspråk i Norge, som på papiret er likestilte. Vi kan ikke bare lære det ene fordi vi synes det andre er utfordrende. 15 prosent av folket har nynorsk som sitt hovedmål

De mener Norge bare glemte å si fra da vi forhandlet om løsrivelse fra Danmark i 1814. I tillegg må alle på Færøyene lære seg dansk som skriftspråk. Men den danske uttalen klarer de ikke Norge blir på nytt en egen stat i 1814, men med dansk skriftspråk. Norske skriftspråket ble til på to forskjellige måter: 1. Ved å fornorske det danske skriftspråket ved å ta i bruk norske ord og uttrykk - dette er dagens bok mål 2 Nynorsk, som i praksis er et annet språk enn bokmål, er et minoritetsspråk i Norge. Det er en kjent sak at motstanden mot nynorsk er enorm, spesielt på det sentrale Østlandet, og etter at Oslo Arbeiderparti vedtok å gå inn for å fjerne sidemålet i skolen, har debatten rundt språkstriden blusset skikkelig opp igjen. De Mange ville ikke bare fortsette med det danske skriftspråket av praktiske grunner, men også fordi de var redde for hva som ville skje med nordmennene hvis de skulle prøve å lage sitt eget skriftspråk. Norge gikk inn i union med Sverige i 1814. Mange fryktet at vi da skulle få innført et svensk skriftspråk Norge burde få eget skriftspråk, med utgangspunkt inorsk talemål og i tidligere skrifttradisjoner i Norge, detvil si norrønt.De som ønsket å beholde det danske skriftspråket mente detmest praktiske ville være å beholde det danske skriftspråk,siden det ble brukt overalt, som i kirken, skolen og ilovverket. 3

(VG Nett) Nordmenn, svensker og tyskere drar på sexreiser til danske dyrebordeller Fordi Norge var i union med Danmark fra slutten av 1300-tallet til 1814, og dansk tok mer og mer over som skriftspråket i Norge som var norrønt Du er her: Hovudsida > Tema vg2 > Tema vg2 > 9 (Språk på 1500-tallet) > OPPGAVER > Nettjakt > Skriftspråk i Norge på 1500-tallet Logg inn - Registrer deg KAP P. A. Munch tilhører den generasjon som fikk grunnleggende betydning for oppbyggingen av en nasjonal kultur i den nye norske stat etter 1814, en oppgave som gav utfordringer og muligheter for store begavelser på en rekke ulike områder: politikk, kunst, litteratur, vitenskap

skriftspråk oversettelse i ordboken norsk bokmål - dansk på Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk Studere i Norge. Norsk utdanning er kjent for høy akademisk kvalitet, innovativ undervisning og et tett og uformelt forhold mellom studenter og forelesere. I Norge finnes mange spennende fagkombinasjoner på universitets- og høyskole-nivå, og et bredt utvalg av engelskspråklige kurs og studieprogram for internasjonale studenter

Norska (norska: norsk) är ett nordiskt språk som har stora dialektvariationer i talspråket och stora skillnader mellan olika standarder i skriftspråket.Norska talas av ungefär 4,3 miljoner människor [1], främst i Norge där det är officiellt språk (i vissa områden tillsammans med samiska).Norska talas också av 50 000 norskamerikaner i USA, framförallt i Mellanvästern Skriftspråk i Norge på 1500-tallet. Absalon Pederssøn Beyer Les om Absalon Pederssøn Beyer i Tema vg2 på sidene 131-132. I Hvilke ord og skrivemåter i teksten viser at Beyer skriver dansk? Oversett teksten til moderne norsk. Hvilke ord må dere oversette Danskenes nasjonalsnaps Gammel Dansk produserer i Norge. Sekretesse. Det må ha vært forsmedelig for mang en danske da Arcus tok med seg både Gammel Dansk'en og hele Aalborg-sortimentet og stakk til norske gråstein-omgivelser for å lage brennevinene som i flere mannsaldre ble tilført broderfolkets sjel av De Danske Spritfabrikker

Skriftspråksituasjonen i Norge - 1STB Gruppe

 1. Norge som krigsbytte. Den danske kongen, Frederik 6., ble trukket inn i Napoleonskrigene på den tapende side. I januar 1814 måtte Danmark avstå Norge til den svenske kongen som en av betingelsene i fredsavtalen i Kiel. Den norske stattholderen i 1814, danske prins Christian Frederik, anerkjente ikke Kieltraktaten
 2. Danskerne har jo et nydelig skriftspråk. Men med en gang dem skal uttale det så stapper dem en potet i munnen og gir gass. Ironisk nok er det jo nordmenn som snakker penest dansk. Jeg har alltid sett på dansker som et humørfylt folk, lettere bedugget av alkoholrus og hyppige besøk på gledeshus
 3. Norge burde få eget skriftspråk, med utgangspunkt i norsk talemål og i tidligere skrifttradisjoner i Norge, det vil si norrønt. De som ønsket å beholde det danske skriftspråket mente det mest praktiske ville være å beholde det danske skriftspråk, siden det ble brukt overalt, som i kirken, skolen og i lovverket
 4. Då norsk vart erstatta med dansk skriftspråk vart denne lyden skrive som aa. Med a-endingar, både i landsmål og etter kvart bokmål vart det problematisk å skrive aa (jf. former som aaa og taaa for åa og tåa ), og ved rettskrivingsendringa i 1917 vart å ein del av det norske alfabetet, alfabetisert til slutt i alfabetet

Norsk - Språkråde

Mange gode danske nettbutikker sender til Norge. Her er en oversikt! Det er deilig å være norsk i Danmark, heter det. Men det er deilig å netthandle Dansk i Norge også! Vårt kjære ferieland har mange flotte nettbutikker med produkter du ikke finner her til lands Norske Hanne og danske Jimmi har vært sammen i seksten år, men fremdeles er det to små ord som skaper forviklinger i ekteskapet For lenge siden da Norge skulle få seg et skrift språk. Vi hadde Dansk etter at vi var i union med dem. Vi hadde fått en egen grunnlov og nasjonalsang, men vi ville ha et eget skriftspråk. Da var det en mann med navn Johan S. Welhaven som ønsket å beholde dansken. Han hadde noe r/norge: Et reddit på norsk for norske redditører og norske saker. Press J to jump to the feed. Press question mark to learn the rest of the keyboard shortcuts. Log in sign up. User account menu. 531. Det danske språket er nydelig. Close. 531. Posted by 1 year ago. Archived

Norsk - Språkdebatt og språkpolitikk på 1800-tallet - NDL

Skulle Norge holde på det danske skriftspråket, skulle dansken gradvis bli fornorsket eller skulle Norge få sitt helt eget skriftspråk? Egentlig var ikke språksituasjonen i Norge noe annerledes enn i andre land, det var nokså vanlig at det var en viss avstand mellom talemålet og skriftsspråket 2.Nevn noen av årsakene til at nordmenn ikke ville kalle det danske skriftspråket i Norge for dansk lenger. -Ivar Aasen og nasjonalromantikerne mente at eget språk var et av de viktigste kjennetegnene på en nasjonalstat. Et eget skriftspråk er med å skape identitet som selvstendig nasjon I Norge krever offentlige myndigheter og andre aktører at du har et norsk identitetsnummer. Du må melde ifra når du flytter Du plikter å melde ifra til oss når du flytter, slik at adresseopplysningene dine i folkeregisteret er korrekte På den tiden hadde Norge et dansk skriftspråk, og ettersom språk var det fremste kjennemerket i en nasjon ville Norge ha sitt eget tale og skriftspråk. 2. Gjør greie for hvordan romantikken som åndsretning både var utgangspunkt og drivkraft for den norske språkdebatten på 1800-tallet. 3

Norge – Wikipedia

Dansk vekstvinner ekspanderer i Norge. Normal åpner sin åttende butikk på et halvt år. De ønsker å slå seg opp i samtlige norske storbyer. SNART MILLIARDBEDRIFT: Over 50 Normal-butikker er åpnet i år, åtte av dem i Norge. Omsetningen bikker milliarden i år, forventer adm.dir. Torben Mouritsen Norge mistet 2/3 deler og alle som kunne lese og skrive norsk, døde Period: 1813 to 1896. Ivar De fant ut at det var vanskelig å bruke dansk skriftspråk når de skulle skrive ned historier fortalt på norsk folkemål. Dansk fanget ikke den norske virkeligheten godt nok. Period: 1848 to 1853

To offisielle skriftspråk som ble likestilt i 1885, bokmål og nynorsk. 700-1380 brukte norrønt i Norge og Island. Island kristen på 1000-tallet, latin. 1349: Svartedauden, 50% av befolkninga dør ut. 1380-1814: Union med Danmark, norrønt døyr ut, dansk erstattar. 1814—Dansk eller nytt eiget skriftsrå Dansk TV-drittsekk «flytter» til Norge. Hans rollefigur har absolutt ingen gode egenskaper. Han er forferdelig, redselsfull, ondskapsfull, en skurk og en lite begavet mannsjåvinist Norge får egen Grunnlov i 1814. Dansk. var . skriftspråket. på denne tida. Men: Folk rundt i landet snakket likevel dialekter. Fra ca. 1830 kom det en debatt i Norge om at vi burde ha et eget skriftspråk. TO MENINGER OM SKRIFTSSPRÅKET. Noen ville . beholde. dansk skrivemåte. Noen ville . gjøre. skrivemåten . mer. norsk

Hvorfor Har Vi To Skriftspråk I Norge

 1. Danske myndigheter har opplyst at transitt gjennom Danmark tillates for både utreise og hjemreise for personer bosatt i Norge. Mer informasjon finnes på dansk politis hjemmeside og på myndighetenes samleside coronasmitte.dk
 2. språkhistorien på 1800-tallet (Etter 1814 (ønsket om eget skriftspråk,: språkhistorien på 1800-tallet, 1, 2, 3,
 3. De har fortsatt en hytte i Norge som de har hatt i 20 år. De planlegger å være i Norge i seks uker hver sommer og 1 uke hver jul. Per og Kari vil være skattemessig bosatt i Norge til og med 31. desember 2016. Hvis de oppholder seg i Norge i mer enn 61 dager, vil de fortsette å ha skattemessig bosted i Norge etter 2016

Språkhistorie 1800 - 1850 Studienotate

Forklar hva som menes med påstanden «norsk er dansk uttalt på svensk». Hvorfor tror du det var så viktig for mange nordmenn at Norge fikk sitt eget skriftspråk på 1800-tallet? Hvilke grunner kan det være til at dialekter har en mye sterkere stilling i Norge enn i Sverige og Danmark Begge ville bort med det danske skriftspråket slik at Norge kunne få et nytt og eget skriftspråk. Selv om Aasen og Knudsen var enige i fornorskingen, hadde de ulike meninger om andre ting. Aasen ville blant annet ha nynorsk som skriftspråk, mens Knudsen ville ha bokmål

Danske Bank A/S driver virksomhet i Norge via sin norske filial og har tillatelse til å drive finansieringsvirksomhet og verdipapirforetak i Norge. Danske Bank er under tilsyn av det danske Finanstilsyn og av det norske Finanstilsynet. Hovedadresse i Norge er Søndre Gate 15, 7466 Trondheim. Swift: DABANO22, Org.nr: 977074010 - Dansken representerte dannelsen og framsteget, mens et bondemål, samme hvor rent det måtte være, aldrig ville kunne fylle alle de funksjonene skriftspråket skulle ha i et moderne samfunn. - Det ville bevare det kulturelle fellesskapet med danskene, som hadde en mye rikere kultur enn Norge, og som vi i større grad kunne ta del av om vi pratet samme språk Norge har ingen egen autorisasjon for spesialsykepleiere. Når du søker om autorisasjon eller lisens må du fylle ut et søknadskjema. Det er også en rekke dokumenter som må legges ved søknaden din. Dokumenter som er skrevet på et skandinavisk språk (dansk, norsk eller svensk), eller engelsk, trenger ikke å bli oversatt

Hvorfor har vi to skriftspråk i Norge? - Røysta 2017/1

Nynorsk skrives i dag av 10-15 % av befolkningen. Nynorsk ble som prinsipp utviklet for at norsk skulle få sitt eget skriftspråk, ettersom dansk ble brukt i Norge på den tiden. George Weber gjorde studerte og forsket på innflytelse og fordeling av språk rundt om i verden Jeg har fortsatt ikke fått bekreftelse på hvem denne kjente norske språkforskeren er som skal ha sagt at engelsk innen 50 år vil være det eneste skriftspråket i Norge. Trolig har noen forvekslet ham med Sylfest Lomheim (direktøren i Språkrådet), som for noen år siden mente at vi var på vei inn i et tospråklig samfunn med norsk og engelsk som skriftspråk

Om norsk - bokmål og nynorsk - Norden i Skole

Table of Contents: 00:15 - Identitet 01:34 - 1830-årene 02:04 - Wergeland og Welhaven 02:37 - P.A. Munch og Ivar Aasen 03:19 - 1840-årene 03:45 - Knudsen 04:.. I praksis vil de da forby nynorsk, så i praksis vil det å innføre bare ett skriftspråk i Norge innebære at man fjerner nynorsk. Til det understreker fylkespartileder Aas at han ikke vil forby. Tjenester tilbys også for Danske statsborgere som oppholder seg i Norge. Generelt sett består tjenestene av behandling av oppholdstillatelse, søknader for pass, giftemål, legalisering av dokumenter, fødselssattester, Danske nasjonalitets spørsmål og mer. Kontakt det seksjon for konsulære saker av Danmarks ambassade direkte på tlf (+47) 22 54 08 00 eller e-post oslamb@um.d

Middelalderen2

Norsk - Wikipedi

Tidslinje norsk språkhistorie - Portfoli

Katrine Næss | En faglig blogg innen lærerutdanning

To Skriftspråk I Norge

Norsk litteraturhistorie timeline | Timetoast timelinesNorsk språkpolitikk fra 1900-tallet til i dag
 • Erzengel uriel klarwissen.
 • Mio luleå.
 • Router use express.
 • Bukkene bruse rørvik.
 • Hvordan oppføre seg i rettssak.
 • Portugal kart algarve.
 • Østfoldbadet åpningstider.
 • Codan kundeservice.
 • Delk no.
 • Säulenkaktus bestimmen.
 • London stansted airport train to london.
 • Oled65c7v test.
 • Nietzsche on ubermensch.
 • Denkspellen volwassenen online.
 • Generalzolldirektion köln fiu.
 • Varmefølelse i foten.
 • Mac 10 neon rider minimal wear.
 • Wiener horn preis.
 • Finne ut ringstørrelse.
 • Dragonfly 5 pro manual.
 • Gauguin stilart.
 • Damp feriesenter tyskland.
 • Når vi møtes igjen 2018.
 • World wrestling entertainment.
 • Norges storhetstid.
 • Tog fra genova til monterosso.
 • Dr jähn st gallen.
 • Forum avatar creator.
 • Kilroy student.
 • Press i halsen stoffskifte.
 • Lammershagen.
 • Miles per hour to km per hour.
 • Ruter pause månedskort.
 • Hvordan oppføre seg i rettssak.
 • Immobilien uelzen mieten.
 • Bård hoksrud søster.
 • Meråker hotell.
 • Aseco kvadrat.
 • Sandviken camping östersund.
 • Fuglefrø jula.
 • Rc time constant formula.