Home

Ns 8405 kontrakt

NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt Anskaffelser

NS 8405 kom i ny utgave i oktober 2008. Standarden skal ikke brukes i kontrakter med forbruker. Byggblankett 8405 A Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider. Dette avtaleformularet skal brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8405 NS 8405 og NS 8406 er to av de mest sentrale kontraktsstandardene for byggeprosjekter i Norge Utførelsesentrepriser NS 8405 / NS 8415 NS 8405 er kontraktstandarden som anbefales brukt når entreprenøren skal ha ansvaret for å utføre det arbeid byggherren har prosjektert, og prosjektet krever nokså strenge varslingsrutiner for å ha kontroll på kostnader mm. Entreprenøren har da ansvar for utføringen og kalles en utførelsesentreprenør, eller kort og godt entreprenør NS 8405 som utgangspunkt for øvrige NS 84xx-standarder. NS 8405 kalles ofte for hovedstandarden. Denne var nemlig utgangspunktet for utviklingen av de øvrige standardene i NS 84xx-serien, og mange av reglene i denne serien er identiske. Dersom du benytter deg av en NS 8405-kontrakt, er det viktig å kjenne til reglene

Norsk Standard NS 8405:2008 «Norsk bygge- og anleggskontrakt» gjelder med tillegg og endringer som beskrevet i det etterfølgende. Punktene er nummerert med referanse til tilsvarende bestemmelser i NS 8405. 3 KONTRAKTSDOKUMENTER 3.1 Kontraktsdokumenter Pkt 3.1 erstattes med følgende: Følgende dokumenter inngår i kontrakten NS 8405 skal ikke brukes i kontrakter med forbruker. Byggblankett 8405 A - Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider Dette avtaleformularet skal brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8405. Byggblankett 8405 B - Formular for entreprenørens sikkerhetsstillelse i utførelsestiden og i reklamasjonstiden NS 8406 ligner på NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt fra 2004, men som tittelen på NS 8406 selv sier, så er den en forenklet kontrakt. Likevel; så mye forenklet er ikke NS 8406 - iallfall når vi sammenligner med standardene for forbrukerentrepriser etter bustadoppføringslova og håndverkertjenesteloven NS 8405 / NS 8415: 18.1 Fremdriftsplan Er ikke annet avtalt, skal entreprenøren innen seks uker etter kontraktsinngåelsen utarbeide og fremlegge fremdriftsplan for egne arbeider basert på kontrakten og den oversikt som byggherren leverer etter 19.7. Fremdriftsplanen skal holde seg innenfor de rammer som er angitt i kontrakten Standardkontraktene NS 8405, NS 8415, (delt entreprise). Det inngås normalt én kontrakt med en aktør som skal stå for de bygningsmessige arbeidene (normalt tømrerarbeidet) og flere separate kontrakter med de ulike tekniske fagene som rør, elektrisitet, ventilasjon, osv

Denne kontrakten er ikke veldig ulik NS 8405, men er kortere formulert og har langt mindre strenge regler for varsling dersom det kommer tilleggsbestillinger eller det skjer endringer. I NS 8405 vil ethvert tilleggskrav som ikke uten ugrunnet opphold er varslet kunne bli prekludert - avvises ikke fordi det er uberettiget, men fordi det er varslet for seint NS 8405 og NS 8407 har kortere frister og strengere krav til formaliteter enn det for eksempel NS 8406 har. I et sluttoppgjør etter en NS 8407- eller NS 8405-kontrakt må partene innen kort tid enten bli enige, eller avgjøre å bringe uenigheten for retten

Norsk Standard (NS) Det er stadig vanligere å vise til norsk standard ved entrepriseoppdrag. NS er en ferdig forhandlet avtaletekst som regulerer partenes rettigheter og plikter i avtaleperioden. Det finnes flere typer NS-er som er spesialtilpasset ulike entrepriseoppdrag. De vanligste er NS 8405, 8406 og 8407 NS 8435 innehar bestemmelser om oppdragsgivers (kommunen) rett til innsyn i arbeidsavtaler, arbeidsplaner og timelister mv. Uloba har standard rapporteringsrutiner som oppfyller kontrakten. Den viktigste er kanskje rapporteringen av timeforbruk i hver enkelt ordning, slik at kommunen kan følge med på at bruken av assistansetimene som har blitt gitt er i tråd med vedtaket i den enkelte ordning

NS 8415 er kontrakten som skal brukes mellom hovedentreprenøren og dennes underentreprenør. Den er svært like NS 8405, men har noen mindre avvik som gjelder overtagelse, retten til å overta deler av underentreprenørens arbeider m.v., men reglene om sluttoppgjør i de to kontraktene er like og har samme henvisninger NS 8405 & 8406NS 8405 & 8406 Enhetsprisene skal legges til grunn for vederlagsjustering der disse er anvendelige Forrykkes forutsetningene kreve justering for fordyrelser eller besparelser . Krav om justering innen rimelig tid NS 8405 uten ugrunnet opphold. Dersom uenighet - arbeidet skal utføres som regningsarbei

Standardkontrakter NS 8405 og NS 8406 standard

Utførelsesentrepriser NS 8405 / NS 8415 Spør advokaten

Utførelsesentrepriser NS 8405 og NS 8415 - Codex Advoka

NS 8406 bør brukes dersom organiseringen eller omfanget av prosjektet ikke tilsier at behovet for strenge varslingsprosedyrer og samordningsplikter er like sterkt som etter NS 8405. Standarden forutsetter at det vesentligste av prosjekteringen skal leveres av byggherren NS 8405 er designet for utførelsesentreprise, mens NS 8407 gjelder totalentreprise. Dermed plasseres prosjekteringsrisikoen forskjellig i de to standardene. Begge standardene har imidlertid regler om modifiserte varianter av grunnmodellen. Reglene går ut på at hver av partene svarer for sitt bidrag til prosessen kontrakten, samt gjøre erstatningskrav gjeldende etter reglene i NS 8405 pkt 39.4. Før heving kan finnes sted, må byggherren ha gitt entreprenøren en rimelig frist for å rette forholdet Ved utførelsesentreprise anvendes NS 8405 eller NS 8406 mellom byggherre og entreprenøren som skal utføre arbeidene. Det er tre byggblanketter for hver av standardene. Byggblankett 8405 og 8406 A er formular for inngåelse av kontrakten, mens byggblankett 8405 og 8406 B og C er formularer for henholdsvis entreprenørens og byggherrens sikkerhetsstillelse

Ettersom NS 8405 og NS 8407 er de mest brukte kontrakt-standardene, vil denne veilederen illustrere det rettslige for-holdet mellom profesjonelle byggherrer og entreprenører hovedsakelig gjennom disse standardkontraktene. Det vil imidlertid også bli gitt en kort forklaring av andre sentrale. • NS 8405 og NS 8407 • Er ikke annet avtalt, kan ikke byggherren pålegge entreprenøren endringer ut over 15 % netto tillegg i kontraktssummen. • Kontraktens mengdeangivelse den opprinnelige kontrakten og i lys av det totale omfanget utgjorde ikke endringen et så stort beløp I en NS 8405-kontrakt omtales kontraktsummen ofte som en fastpris. Prisen er imidlertid ikke mer fast enn at entreprenøren kan kreve ytterligere vederlag som følge av en rekke hendelser, for eksempel ved uteglemmelser i eller endringer i prosjekteringsmaterialet, pålagte endringer, forsinkede beslutninger og leveranser fra byggherren eller byggherrens rådgivere, forsinkelser eller feil hos.

NS 8405 og 8407 (tilsvarende i NS 8415 og 8417) åpner også for oppsigelse på svært strenge vilkår om at en force majeure-hendelse vesentlig hindrer fremdrift i mer enn seks måneder. NS 8401 og 8402 har ingen slik oppsigelsesbestemmelse, men på ulovfestet grunnlag kan begge parter komme fri av kontrakten ved langvarige force majeure-hindringer NS 8405:2008 : Norsk bygge- og anleggskontrakt: NS 8406:2009 : Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt: NS 8407:2011 : Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser: NS 8409:2008 : Alminnelige kontraktsbestemmelser for kjøp av byggevarer: NS 8410:2005 : Regler for anskaffelser til bygg og anlegg ved konkurranse med forhandlet.

Bygg og Anlegg NS 8405 Spesielle kontraktsbestemmelse

 1. HB R763 - Byggekontrakter. På denne siden finnes maler for Byggekontrakter over EØS-terskelverdi - NS 8405. Under ligger midlertidig mal hvor det er tatt inn tekst vedrørende CoVid-19, og denne skal brukes på nye prosjekter som skal lyses ut i 2020
 2. Samtidig kan man neppe tolke dommen for absolutt. Lagmannsretten la til grunn at utgangspunktet etter NS 8405 er at man må følge de søksmålssporene som følger av kontrakten for å avbryte søksmålsfristen og den analogiske anvendelsen av foreldelsesloven var sterkt begrunnet i sakens konkrete forhold
 3. Bestemmelsene om force majeure i NS 8405 og NS 8407 regulerer partenes krav på fristforlengelse dersom fremdriften hindres som følge av forhold som ligger utenfor partenes kontroll. Byggherren vil normalt kunne kreve dagmulkt dersom entreprenøren er forsinket med sine arbeider, det være seg forsinkelse knyttet til dagmulktbelagte delfrister eller avtalt sluttfrist
 4. NS 8405 skal ikke brukes i kontrakter med forbruker. 2. utgave av NS 8405 kom i oktober 2008. Blanketter som brukes sammen med NS 8405: Byggblankett 8405 A Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider - Dette avtaleformularet skal brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8405

NS 8406 eller NS 8405 - Hvilken bør byggherren bruk

NS 8407/17, NS 8405/15 og bustadoppføringslova. Entreprenøren må også spesifisere sitt krav om fristforlengelse uten ugrunnet opphold etter at han har grunnlag for å beregne omfanget av det. Gjør entreprenøren ikke dette, har han bare krav på slik fristforlengelse som kontraktsparten måtte forstå at han hadde krav på etter NS 8405/15 punkt 24.6 og NS 8407/17 punkt 33.6.1 NS 8405 forutsettes brukt i kontraktsforhold der prosjektets omfang eller organisering tilsier behov for strengt formaliserte varslingsprosedyrer og utstrakt plikt til samordning med andre aktører. Ved utarbeidelsen av NS 8415 har man forutsatt at hovedentreprenøren har kontrakt etter NS 8405 med byggherren NS 8405 pkt. 28. I en dom fra Borgarting lagmannsrett (LB-2001-4037) hadde entreprenøren stanset arbeidene med bygging av en boligblokk, blant annet grunnet manglende avdragsbetaling. Byggherren hevet deretter kontrakten under henvisning til vesentlig forsinkelse fra entreprenørens side og uberettiget stansing NS 8405 og NS 8406. Byggmesterforsikring leverer garantier i henhold til kontraktsbestemmelser i NS8405 Har du et garantibehov med utgangspunkt i en kontrakt satt opp mellom profesjonelle parter og i henhold til gjeldende norske byggestandarder, vil vi gjerne høre fra deg

Etter NS 8405 og NS 8407 må byggherren varsle om eventuelle feil innen fjorten dager etter mottak av kostnadsoppgaven. Ved manglende protest anses oppgaven som godkjent. Byggherren er likevel ikke avskåret fra å senere protestere på feil som skyldes forsett eller grov uaktsomhet hos byggmesteren, eller kostnader som har blitt unødvendig høye pga. urasjonell eller uforsvarlig drift Håndverkertjenesteloven - Kontrakt om arbeider på fast eiendom - Avtalt vederlag 2 G eller mer Blanketten er utarbeidet av en komité oppnevnt av Standard Norge med medlemmer fra Boligprodusentenes Forening, Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Husbanken, Huseiernes Landsforbund, Maler- og byggtapetsermestrene Et unntak fra dette utgangspunktet er der partenes ytelser under kontrakten påvirkes av ekstraordinære ytre omstendigheter, såkalt force majeure. Den pågående koronapandemien kan være en slik ekstraordinær omstendighet under den enkelte kontrakt. NS 8405 pkt. 24.3 og NS 8407 pkt. 33.3 gir partene rett til fristforlengelse ved force. NS 8407 / NS 8417 pkt. 17. Fakturering skal skje en gang per måned med 28 dagers forfall. Fra dette beløpet skal det holdes tilbake 7,5 % av kontraktsummen som innestående. Innestående skal være 7,5 % av det til enhver tid produserte i motsetning til i NS 8405 hvor det er 10 %, men bare av de første 50 % av kontraktsummen

Ulike entrepriseformer - Harri

 1. I NS 8405 vil entreprenør i utgangspunktet ha risikoen for overskridelser av kontraktssummen («fastprisen»). I en NS 8405-kontrakt er prisen likevel ikke mer fast enn at entreprenøren kan kreve tillegg for en rekke hendelser. For eksempel vil entreprenøren ha muligheter for å krev
 2. Siktemålet med kurset er å formidle kunnskap om de sentrale spillereglene for gjennomføring av utførelsesentrepriser slik disse har kommet til uttrykk i NS 8405:2008 og NS 8406:2009. Det vil bli særlig lagt vekt på at kursdeltakerne skal få en forståelse av hvordan reglene virker i praksis
 3. Det skjer ikke med meg tenker du, men der kan du fort ta feil. Vær derfor på den sikre siden og ta noen enkle forhåndsregler. Før eller siden vil du garantert få bruk for en kontrakt. Gratis! Bortsett fra den tiden du bruker på å fylle ut kontraktene, og utgiftene med å skrive dem ut, er DinSides kontrakter helt gratis
 4. Kontrakten kan brukes mellom forbruker og verksted ved avtale om service eller reparasjon på bil. Bokmål Nynorsk In english Kjøp av brukt motorsykkel/moped. Dette er en kontrakt som kan brukes ved salg av brukt motorsykkel, moped eller ATV mellom privatpersoner. Bokmål Nynorsk.

Kort om de enkelte NS-kontrakter - Proffenterpris

Har inngått kontrakt med entreprenør på bygg av nytt hus. Huset er tegnet av fra et ferdighus vi likte, og entreprenøren bygger dette for oss. I kontrakten så refereres det til NS 8405 og NS 8406. Etter å ha lest endel innlegg her ble jeg veldig usikker på om dette faktisk er den rette kontraktsformen og om dette er en god nok kontrakt Utgangspunktet er at avtalte enhetspriser også skal benyttes for endrings- og tilleggsarbeider, dersom disse er anvendelige (NS 8405 pkt. 25.7.1). Hvorvidt enhetsprisene kan sies å være direkte anvendelige må avgjøres på bakgrunn av arten og karakteren av det aktuelle arbeidet sammenlignet med de ytelsene som er beskrevet og angitt i kontrakten Det følger av NS 8405 pkt. 22.1 tredje ledd at en endring må stå i sammenheng med det kontrakten omfatter. Den ytelsen som endringen angår, må være en naturlig fortsettelse av det avtalte kontraktsarbeid. 7 Videre følger det av bestemmelsen at endringsarbeidet ikke må være av en vesentlig annen art enn kontraktsarbeidet

Video: NS-kontrakter: Hvordan velge riktig avtale? - Codex Advoka

Det gjelder for eksempel valg av NS 8405 i stedet for NS 8406. Hvilke kontrakt skal man ha med en innleid byggeleder eller man leier inn for prosjektering. Kjøper en entreprenør inn byggevarer uten kontrakt har leverandøren bare to års reklamasjonsansvar, men entreprenøren har 5 års ansvar I NS 8405 og NS 8407 er regelen gjort slik at dagmulkten beregnes av kontraktssummen av det arbeidet som skulle vært ferdig ved en dagmulktsanksjonert frist eller ved sluttfrist. Dagmulkten utmåles altså som en ren funksjon av antall dagers forsinkelse og kontraktssummen av det arbeid som skulle ha vært ferdig NS 8405: kommentarutgave til Norsk standard 8405, Norsk bygge- og anleggskont ISBN 9788205403482, 2010, Karl Marthinussen, Hans-Jørgen Arvesen, m.fl NS 8405 PKT. 25.3 -25.5 • Entreprenør må sende nøytralt varsel «uten ugrunnet opphold « etter at «han blir eller burde vært klar over forholdene». For sen varsel: får ikke dekket utgifter • Entreprenør må sende spesifisert krav «uten ugrunnet opphold « når beregningsgrunnlaget foreligger

Entrepriseoppdrag: Den farlige standardkontrakte

TILLEGGSBESTEMMELSER TIL NS 8405 Ad 0: Entreprenørens tilbud er basert på NS 8405:2008, med de endringer, tillegg og modifikasjoner som følger av disse standard tilleggsbestemmelser. Bestemmelsene tilpasser standarden til elementbransjens virksomhet. Punktene er nummerert og behandlet som i NS 8405 NS 8415 er en norsk underentreprisekontrakt som angår utførelse av bygge- og anleggsarbeider, tilpasset NS 8405. NS 8416 er en forenklet norsk underentreprisekontrakt vedrørende utførelsen av. Tiltransportreglene i NS 8405 pkt 16.1 gjelder med følgende endringer/presiseringer: a. NS 8405 pkt 16.1 andre, tredje, fjerde og siste ledd gjelder både der sideentrepriser transporteres og der. byggherren etter kontraktsinngåelse utpeker en underentreprenør som entreprenøren er forpliktet til å. inngå kontrakt med, jf. NS 8405 pkt 16.1.

Det er en forenklet kontrakt. Advokat Hans Cappelen kommenterer kontrakten i denne artikkelen.Av advokat Hans Cappelen, Advokatfirmaet Cappelen & Krefting DA Den nye NS 8406 kom i januar 2006 som en revisjon av NS 3408. Det er blitt store forandringer og NS 8406 ligner på NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt fra 2004 Ns 8416 kontrakt. Ved utarbeidelsen av NS 8416 har man forutsatt at hovedentreprenøren har kontrakt etter NS 8405 eller NS 8406 med byggherren NS 8416 kan også brukes der hvor hovedentreprenøren har en totalentreprisekontrakt med byggherren, og underentreprenøren ikke har prosjekteringsansva En forenklet versjon av NS 8405 Det er viktig å merke seg at NS 8406 er en forenklet versjon av NS.

NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser - Oslo Påmelding Hensikten med kurset er å gi deltakerne kjennskap til standarden slik at prosjektene kan gjennomføres i henhold til kontrakt Spesielle kontraktsbestemmelser til NS 8405 Side 8 av 9 NS8405, Bygg og Anlegg Standard, Ver. Nr. 3.0, Rev. dato 10.05.2016 44.3 Hevning og erstatning Brudd på bestemmelsene i dette pkt. 44 er å anse som et vesentlig mislighold av kontrakten og gir byggherren rett til å heve kontrakten etter bestemmelsene i pkt. 39

Norsk Standard NS 8435 - Ulob

NS 3430 er trukket tilbake og avløst av NS 8405 Norsk Bygge- og anleggskontrakt. Det samme er tilfelle med NS 3408, som er avløst av NS 8406 Forenklet Norsk bygge- og anleggskontrakt. Temadagen vil ta for seg de endringer som har skjedd, vise hvordan kontraktsstandarden er bygget opp, samt gå igjennom en praktiske eksempler hentet fra VA-hverdagen NS 8405 er en del av kontrakten, jf. avtaledokumentets punkt 1 og 15. Partene ble i oktober 2009 enige om fire dagmulktbelagte milepæler, 31. desember 2009, 30. april 2010, 31. august 2010 og overleveringsdatoen 1. desember 2010 Byggekontrakt eller entreprisekontrakt er en avtale om utførelse av et bygge- eller anleggsarbeid mellom en entreprenør og en byggherre. Byggekontrakter inngås også mellom to entreprenørfirmaer, der firmaet som skal ha utført arbeidet er hovedentreprenør, og firmaet som utfører arbeidet er underentreprenør. For avtale mellom entreprenør og forbruker om oppføring eller kjøp av ny.

I NS 3430 punkt 28.6 sto det bare fradrag og tillegg, og det var utslag av et bevisst valg da tilføyelsen ved endringsarbeider ble gjort i de nye standardene 8405 og 8406. Kommunens syn har støtte i juridisk litteratur og i oppfatninger i bransjen. Systembetraktninger og andre reelle hensyn tilsier også at en reduksjon i regulerbar Kontrakt - NS 8405:2008 Norsk bygge- og anleggskontrakt Side 8 av 9 Byggherrens signatur: : Entreprenørens signatur 15 Entreprenørens rettigheter ved forsinket betaling (NS 8405 pkt 30) 15.1 Entreprenørens rett til å stanse arbeidet (NS 8405 pkt 30. 2) Fristen i NS 8405 pkt 30.2 endres fra 24 timers.

Sluttoppgjør etter NS 8405/NS 8415 - Proffenterpris

 1. Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge- og anleggskontrakt Side 8 av 9. 9 20 Lærlingklausul Hvis kontrakten gjelder en norsk entreprenør gjelder følgende krav om lærlingordning: Entreprenøren skal senest ti dager etter kontraktssignering fremlegge dokumentasjon på at entreprenøren er tilknyttet en offentlig godkjent lærlingordning
 2. NS 8405 Norsk Bygge- og anleggskontrakt er en standardkontrakt som er utarbeidet av aktører i bygge- og anleggsbransjen og utgitt av Standard Norge.Den er ment å bli brukt i kontraktsforhold der prosjektets omfang eller organisering tilsier behov for strengt formaliserte varslingsprosedyrer og utstrakt plikt til samordning med andre aktører
 3. nelig sannsynlighetsovervekt at entreprenøren har gjort seg skyldig i forhold som omtalt i andre og tredje ledd. 32

Norsk Standard kontrakter: Kort oversikt - Codex Advoka

NS 8405 - Norsk bygge-og anleggskontrakt

Fristforlengelse og dagmulkt - Harri

Kurs i Entepriserett (NS8405-07) - Namdalskysten

NS 8405:2008 og NS 8407:2011 har begge helt tilsvarende bestemmelser som NS 8406 punkt 28 i henholdsvis punkt 38.1 og 44. Det innebærer at dommens resultat vil være av betydning også for enhetspriskontrakter basert på NS 8405 og NS 8407 I skrivende stund innfører staten omfattende forbud mot visse aktiviteter. At det er forbudt å oppfylle en kontrakt, f.eks. å gjennomføre et hotellseminar, vil i utgangspunktet innebære en form for force majeure for kontrakten mellom hotell og arrangør. Men det kan tenkes å ha kontraktsrettslig betydning hvem et forbud retter seg mot Når entreprenørene er med på samme side, i en og samme kontrakt med byggherren, er de heller ikke «sideentreprenører», slik disse er definert i bl.a. entreprenørstandardene NS 8405:2008 pkt 2.9 og NS 8407:2011 pkt 1.7. Både for private og offentlige anskaffelser er det tillatt å ha leverandører i et konsortium Bakgrunnen for denne tolkningen av kontrakten er at erstatningsregelen i NS 8405 pkt. 36.3 krever at en utbedring faktisk er gjennomført. Skillet mellom prisavslaget og erstatningsreglene kan fremheves ved å klassifisere prisavslaget som et spørsmål om vederlagsrisikoen, i motsetning til erstatningen som en del av oppfyllelsesrisikoen. 87 Ola Mestad : Om force majeure og risikofordeling i. Kjøpsvilkår: Alle priser er eks. mva. (så lenge annet ikke er oppgitt). Porto- og ekspedisjonskostnader kommer i tillegg på alle ordre i henhold til gjeldene portosatser og forsendelsesmåte

Stor kontrakt til VE-Anlegg – VestlandsentreprenørenByggekontrakter - NLR Nord NorgeÅrets bestselgere innen bygg, anlegg og eiendom | standardJuridisk bistandSeabrokers nybygg - Aktiv HMS Prosjekt

NS 8405 og NS 8406 er de mest sentrale kontraktstandardene for utførelsesentrepriser innenfor bygg og anlegg i Norge. På dette dagskurset, som er et samarbeid med Standard Online, får du en rask og effektiv gjennomgang av de mest sentrale bestemmelsene i NS 8405 og NS 8406. Det legges også opp til spørsmål og diskusjoner om problemstillinger som er vanlige i et bygge- eller anleggsprosjekt NRC Group sin banedivisjon har blitt tildelt nok en kontrakt av Bane NOR, denne gang for utbygging av nytt høyspennings forsyningsanlegg mellom Etterstad til Alna. Kontrakten er en utførelsesentreprise basert på NS 8405. Arbeidet starter i mai 2020 med en planlagt ferdigstillelse januar 2021.Kontraktens verdi er på 39 MNOK NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt. i forhold til NS 3430 . Av advokat Hans Cappelen, 2004 . KAPITTELINNDELING og visse underpunkter . I Innledende bestemmelser (pkt 1-10) Jfr NS 3430 pkt 1-5 og 12-14. Virkeområde, definisjoner, kontraktsdokumenter, overdragelse, samarbeidsplikt, representanter, byggemøter

 • Calibre.
 • Rennrad gebraucht leipzig.
 • Flyt trafikkskole lillestrøm.
 • Powerpoint templates office 365.
 • Kreta eiendom.
 • Pokemon bilder zum zeichnen.
 • Get box 2 treg.
 • Uis sosialt arbeid timeplan.
 • Antonio banderas frau.
 • Tanzkult die tanzschule lüneburg.
 • Valpen biter på alt.
 • Oppvarming av hytte uten strøm.
 • Pappkopper med logo.
 • Kraftstoff bikes.
 • Apple inc company.
 • Cancun eller playa del carmen.
 • Forum avatar creator.
 • Frydenbø industri.
 • Kjøpe epsom salt.
 • Trommeln lernen wuppertal.
 • Extreme hills minecraft.
 • Hvordan velge forlovelsesring.
 • Playstation plus spill.
 • Vipp pedalbøtte farger.
 • Horisont gjøvik.
 • Reisetid arbeidstid staten.
 • Pubg turnering 2018.
 • Typical british facts.
 • Industriemuseum ennepetal veranstaltungen.
 • Polar h7.
 • Bus aqua natura.
 • Zahnfleischentzündung medikamente.
 • Katholische kirche.
 • Duun smia.
 • Gratis mattevideoer.
 • Limtre bæring.
 • Hund entwurmen kosten.
 • Venösa bensår behandling.
 • Trilex einzelfahrt.
 • Lamineringsmaskin a3.
 • Istick tc40w best settings.